Klage nr 2015002

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Garanti Eiendomsmegling Hammerfest

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte et hus via innklagede i februar 2010. Klageren anfører at innklagede ga feil opplysninger, og i tillegg holdt tilbake informasjon, om detaljer rundt garanti fra utbygger og eierskifteforsikring. Saken har allerede vært behandlet i lagmannsretten, hvor klageren fikk medhold. Klageren fikk ikke høy nok erstatning for å utbedre feil og mangler, og krever erstatning fra innklage.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klagen fører frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede i februar 2010. Under budrunden hadde klageren spørsmål til takstens feil og mangler. Innklagede skal ha svar på det teknisk. I tillegg skal innklagede ha opplyst om at «huset var innenfor 5-årsfristen så dette ville gå på garantien». Klageren hevder å ha fått dette skriftlig, og viser til e-post fra innklagede av 3. februar 2010.

 

Klageren anfører at innklagede har lovet en garanti, når det aldri var snakk om garanti, kun reklamasjonsrett.

 

Utløpstiden på garantien var opplyst til å være «til høsten en gang». Klageren innga bud, i den tro at blant annet to feil på våtrom ville bli dekket av garantien. For å være sikker ba klageren om å få en nøyaktig dato for når garantien gikk ut. Innklagede ga beskjed til klageren et par timer før kontraktsmøte om at garantien gikk ut på førstkommende søndag, men at klageren kunne tegne forsikring via eierskifteforsikringen.

 

Klageren anfører at innklagede har lovet en garanti uten å sjekke frister.

 

Klageren hevder å ha blitt veldig usikker på hva hun skulle gjøre. Hun påpeker at det var alt for kort tid for å få tak en advokat som kunne se på saken. Klageren lagde derfor en faks til utbyggeren, signert både av klageren og selgeren. Faksen ble sendt til innklagedes kontor. Klageren anfører at denne faksen viser at huset ble solgt med det en vanlig forbruker forstår med ordet «garanti»; en forsikring om at de forhold som taksten nevner som feil og mangler, ville bli utbedret. Etter at brevet var fakset, og kontrakten signert, oppdaget klageren og selgeren et brev fra tidligere eier av 2008, hvor de samme feilene og manglende klageren nettopp hadde klaget på, var nevnt. Klageren anfører at innklagede skal ha uttalt at det derfor var riktig av klageren å sende inn klagen, da andre også hadde sett de samme feilene, og klaget på dem tidligere.

 

Klageren anfører at innklagede bevisst holdt tilbake brevet fra tidligere eier, som viste at forholdet rundt garantien var omstridt.

 

Neste dag sendte klageren inn dette brevet til utbyggeren, for å minne ham på forholdet. Utbygger svarte at reklamasjonsfristen var utgått med ½ år, og at tidligere eier hadde fått brev om dette.

 

Klageren anfører at innklagede har gjort en feil ved å bruke dato for ferdigstillelse fra kommunen, som dato for overtakelse av huset, og dermed garantifrist. Klageren anfører videre at det er feil av innklagede å ikke undersøke hvorvidt tidligere eier hadde fått svar på sin garanti.

 

Klageren anfører videre å ikke ha fått tilstrekkelig informasjon om hva eierskiftegarantien dekket, herunder utgifter til eksterne advokater, samt at klageren ikke via forsikringen kunne gå direkte på innklagede.

 

Det har vært en rettslig prosess i saken, som endte med dom i lagmannsretten, hvor klageren fikk tilkjent erstatning. Innklagede var vitne i saken både i tingretten og i lagmannsretten. Klageren mener imidlertid at erstatningssummen er for lav.

 

Klageren krever derfor å få utbredt feil og mangler på huset, på bakgrunn av at innklagede lovet at de skulle bli utbedret.

 

Klageren mener at innklagede må dekke kostnadene for å utbedre mangler på huset, som følge av at innklagede ledet klageren til å tro at huset hadde garanti, og at feilene og manglene ville bli dekket av denne. Klageren er klar over at hun ikke kan få dekket samme kostnad to ganger.

 

For eventuelle anførsler om foreldelse, anfører klageren at hun rettet klagen mot innklagede så snart hun forsto at innklagede burde stilles til ansvar.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Saken dreier seg om erstatningskrav som følge av at innklagede opplyste om at det gjensto garantitid på eiendommen klageren ble kjøper av. Senere viste det seg at garantitiden var utgått med noen måneder. Innklagede påpeker at de fra første stund har erkjent feilen. Klageren hadde tegnet boligkjøpsforsikring, og selgeren var forsikret for sitt ansvar etter avhendingslova.

 

Klageren tok først saken til tingretten, hvor hun tapte på alle punkter. Saken ble så anket til lagmannsretten, hvor klageren fikk medhold i at selger måtte betale kr 20 000 for manglenes verdi. Selger ble totalt sett dømt til å betale kr 36 250. Lagmannsrettens dom er rettskraftig.

 

Innklagede anfører at utfallet i saken ikke hadde blitt noe annerledes dersom innklagede var gjort til part i søksmålet. Lagmannsretten har lagt til grunn for at det ble idømt erstatning at innklagede identifiseres med selgeren for de opplysninger innklagede har gitt på vegne av selger. Innklagede anfører at saken må avvises fordi den er rettskraftig avgjort.

 

Subsidiært anfører innklagede å ikke ha opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede ga feil opplysning vedrørende ferdigstillelsesgaranti på boligen. Dette førte til at innklagede regnet seg frem til galt tidspunkt for utløpet av garantitiden. Straks innklagede ble oppmerksom på feilen, ble den erkjent og beklaget fra innklagedes side. Innklagede bisto kjøperen så godt som mulig for å få avklart ulike spørsmål i tiden etter dette.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav på erstatning som følge feil gitt opplysning angående utløp av garantitiden på boligen.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda finner at det ikke er grunn til å avvise saken selv om lagmannsrettens dom, hvor innklagede ikke var part, er rettskraftig.

 

Det er på det rene at innklagede har gitt feil opplysninger om garantitid på eiendommen, og at dette har påført klageren et tap. Innklagede må derfor være erstatningsansvarlig for dette tapet. I henhold til den rettskraftige lagmannsrettsdommen er utbedringskostnadene stipulert til ca. kr 43 000. Klageren er i henhold til dommen tilkjent kr 36 250. Differansen utgjør avrundet kr 7 000, som innklagede må erstatte.

 

 

Konklusjon:

 

Garanti Eiendomsmegling Hammerfest har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klageren 7 000 kroner.