Klage nr 2015007

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 20. mars 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:

Schala & Partners Grünerløkka

Grünerløkka Eiendomsmegling AS

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Klageren anfører at innklagede ga uriktig informasjon angående et motbud selgeren tidligere hadde gitt til en annen budgiver, samt at innklagede krevde klageren for en dokumentavgift klageren mener å ikke skulle betale. Klageren krever erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen fører delvis frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klagen gjelder to forhold: Uriktig informasjon i budrunde og uriktig oppgjørsoppstilling.

 

Uriktig informasjon i budrunde

Klageren anfører å ha blitt fortalt av innklagede at et motbud var gitt fra selger på kr 4 150 000 i oktober 2014. Den 11. november 2014 innga klageren et bud på tilsvarende størrelse. Klageren fikk tilslag på budet samme dag. Den 12. november 2014 fikk klageren oversendt budjournalen. Han oppdaget da at motbudet som var gitt fra selger, var på kr 4 100 000, og ikke kr 4 150 000, som klageren hadde forutsatt ved inngivelse av sitt bud den 11. november 2014. Klageren tok umiddelbart kontakt med innklagede hvor det muntlig ble forklart at selgeren i sin tid hadde angret på å gi motbudet på kr 4 100 000, og egentlig ønsket å gi motbud på kr 4 150 000. Det at innklagede forklarte at selgerens ønske var noe annet enn det som opprinnelig sto i budet, forandrer ikke det faktum at motbudet var på kr 4 100 000. Klageren anfører at denne feilen førte til at klageren innga et bud som var kr 50 000 høyere enn det han ville ha gjort, dersom han hadde visst at motbudet var på kr 4 100 000.

 

Klageren legger til at leiligheten lå ute for salg i markedet fra august til klageren fikk aksept på sitt bud. Klageren hevder derfor at det er sannsynlig at selgeren ville akseptert et bud på kr 4 100 000.

 

Klageren krever som følge av feilen en kompensasjon på kr 50 000.

 

Uriktig oppgjørsoppstilling

Under kontraktsmøtet påpekte klageren at det var «rart» å ikke kreve dokumentavgift for tinglysing av bruksrett på garasjeplass. Innklagede skal ha svart at dette ikke var påkrevd. Senere har innklagede likevel krevd klageren for dokumentavgift for bruksrett til garasjeplass, på 2,5 % av kjøpesummen. Garasjeplassens verdi er kr 450 000 og 2,5 % av dette utgjør kr 11 250. Klageren anfører prinsipalt at dokumentavgiften som var avtalt i salgsoppgaven, ikke inkluderte bruksrett til garasjeplassen. Subsidiært anfører klageren at det er innklagedes ansvar å sørge for at klageren fikk riktige opplysninger ved avtaleinngåelsen.

 

Klageren krever en økonomisk kompensasjon for det forhold at innklagede ga feil opplysninger, og at klageren nå må finansiere dokumentavgiften.

 

Totalt krever klageren erstatning på kr 60 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede anfører at det er riktig som klageren sier angående motbudet fra selgeren. Selgeren ga et motbud på kr 4 100 000 til en annen budgiver, som ikke aksepterte dette. Selgeren hadde i etterkant av at motbudet ble gitt, opplyst til innklagede at han likevel ikke ville selge for denne prisen, da det var kr 50 000 under ønsket pris. Innklagede informerte da selgeren om at budet var gitt og vil være bindende om budgiveren aksepterte. Selgeren og innklagede ble derfor glad for at budgiveren ikke aksepterte motbudet.

 

Under visning den 10. november 2014, hvor klageren også var tilstede, informerte innklagede alle interessenter om at et motbud var gitt på kr 4 100 000, men at minste akseptfrist for selgeren nå var kr 4 150 000. Klageren innga så sitt bud på kr 4 150 000, som selgeren valgte å akseptere. Budet inneholdt et forbehold om at garasjeplass skulle medfølge i tillegg til kjøpesummen.

 

Innklagede anfører at klageren på dette tidspunktet måtte ha tatt høyde for dokumentavgift på hele kjøpesummen. Det fremgår av klagerens budskjema at budet følgende:

 

«4.150.000,- + 450.000,- = 4.600.000,-»

 

I tillegg er det påført under denne summen som standardsetning i budskjema

 

«+ omkostninger»

 

Opprinnelig tilhørte garasjeplassen selgerens far. Da klagerens budskjema omfattet garasjeplassen, ble det bestemt at leiligheten og garasjeplassen skulle tas med under samme kjøpekontrakt. Etter en del frem og tilbake ble garasjeplassen vurdert til å ikke være omfattet av dokumentavgiften.

 

Etter overtakelse og innsendelse av skjøte med mer mottok innklagede svarbrev fra Statens kartverk som gjorde innklagede oppmerksom på sin feilvurdering vedrørende dokumentavgiften. Klageren ble informert om dette og ble bedt om å betale resterende dokumentavgift på kr 11 250.

 

Innklagede presiserer at intensjonen var å ivareta kjøperens interesse og følgelig ikke kreve for mye betalt i dokumentavgift. Innklagede har etter beste evne gitt omsorg for begge parter.

 

For klagerens anførsel om uriktig informasjon under budrunden anfører innklagede å ikke ha noen interesse i å videreformidle feilaktig informasjon vedrørende andre bud som senere vil kunne dokumenteres i budjournalen. Påstanden fra kjøperen om uriktig informasjon er feil. Innklagede informerte alle interessenter om dette på visning. Anførsel om erstatning på kr 50 000 er derfor ikke relevant. Klageren kunne uansett inngitt et hvilket som helst bud under kr 4 150 000, som ville ført til avslag fra selgerens side.

 

Når det gjelder dokumentavgiften, tar innklagede selvkritikk for at denne ble trukket ut av beregningsgrunnlaget etter budaksept. Likevel er dette en sum som kjøperen må betale.

 

Innklagede anfører å ha håndtert salgsoppdraget etter beste evne, og kan ikke se at det foreligger noe erstatningsansvar.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått feil gitt informasjon angående motbud fra selger og beregningsgrunnlaget for dokumentavgift.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Uriktig informasjon om motbud

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. Det fremgår av budjournalen at selgerens motbud var på kr 4 100 000. I saken har imidlertid partene forklart seg ulikt om hvorvidt megleren muntlig opplyste om at motbudet var på kr 4 150 000 eller kr 4 100 000. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til dette.

 

Uriktig oppgjørsoppstilling

Det fremgår av budskjema fra klageren at inngitt bud var på kr 4 150 000 samt kr 450 000 for garasjen. Det fremgår også av budskjemaet at det i tillegg til denne prisen kommer omkostninger.

 

Klageren anfører at innklagede skal ha opplyst at dokumentavgift for garasjen ikke ville komme i tillegg. Innklagede har erkjent å ha opplyst dette, men at det senere viste seg å være feil. Utgangspunktet er at klageren må betale dokumentavgiften, jfr. avtale om dette i budskjema og salgsoppgave. Imidlertid finner nemnda det sannsynliggjort at klageren spurte eksplisitt om dokumentavgiften for garasjen kom i tillegg, hvorpå innklagede skal ha svart at det ikke var tilfelle. Dette ble gjort før signering av kjøpekontrakten, og dette fremgår også av kontrakten ved at det kun var beregnet dokumentavgift av kr 4 150 000. Nemnda finner derfor at innklagede må erstatte klageren utgiftene til dokumentavgift for garasjen.

 

 

Konklusjon:

 

Schala & Partners Grünerløkka, Grünerløkka Eiendomsmegling AS må betale 11 250 kroner til klageren.