Klage nr:
119/05
Avgjort:
09.02.2006
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling
Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Lilllestrøm

Saksframstilling

Klageren sa opp oppdragsavtalen med innklagede meglerfirma. Klageren ønsker ikke å betale for boligsalgsrapport/ utvidet takst da hun hevder å ikke ha bestilt denne. Taksten var i tillegg negativt vinklet og dyr. Klageren er generelt misfornøyd med oppfølgningen fra innklagede og mener vederlaget er for høyt.

Foretakets faglige leder er statsautorisert eiendomsmegler

Klageren anfører:

Klageren sa opp avtalen med megleren 7. juli 2005 og fikk den 6. august regning fra megler på kr 22.212,50. Klageren hevder å aldri ha fått noe svar på oppsigelsen.

Klageren mener hun ikke kan lastes for utgifter vedrørende dette oppdraget blant annet fordi taksten var negativt vinklet og ikke i overensstemmelse med klagerens oppfatning av husets stand. Videre var den i følge klageren veldig dyr.

Videre var det i prospektet oppgitt feil takst i tillegg til mange skrivefeil. Det var dårlige bilder både i prospektet og på nettet.

De to meglerne som var satt på oppdraget, kommuniserte ikke. Bl.a. dro en på kurs uten å leggeprospekt og fremdriftsplan til kollega. Visningen ble flyttet en time frem uten at klageren ble informert. Klageren var dermed ikke ferdig med å rydde da visningen begynte. Klageren kontaktet megler nesten daglig for å få rettet opp ting og for å få fortgang i saken uten at dette hjalp. Klageren fikk lite informasjon og avtaler ble ikke overholdt. Klageren mener oppfølgingen var dårlig og at innklagede ikke var engasjert i oppdraget.

Klageren anfører videre at de ikke ble forespurt om utvidet takst, men kun om de ønsket 3-dimensjonale bilder på nett og i prospekt. Dette svarte klager ja til. Klageren informerte både megler og takstmann om at de hadde hatt teknisk gjennomgang av huset og ga takstmannen kopi av denne.

Innklagede anfører:

Boligssalgsrapporten var i følge innklagede et produkt kjøpt inn fra takstmann og som kunden var vel informert om og ønsket. Klageren ga ikke uttrykk for misnøye med dette før etter oppsigelse av oppdraget. Klageren har lest gjennom prospektet og var klar over at det er en boligsalgsrapport de har brukt. Innklagede mener kunden selv har valgt å kjøpe dette fra takstmann, og at det er for sent å påpeke dette etter at boligsalgsrapporten er tatt i bruk. Eventuelt misnøye med denne må rettes mot takstmannen. Det eneste innklagede har gjort er å legge ut for regningen som en service for kunden.

Megleren sendte 8. juli tilbakemelding på oppsigelsen per mail. Ved telefonisk kontakt ble klageren i følge innklagede informert om kostnadene ved oppsigelsen.

Kunden har selv gjennomlest prospektet og godkjent dette. Bildene i prospekt og på Internett ga kunden utrykk for å være meget fornøyd med da disse ble gjennomgått på stedet. Likevel tok innklagede nye bilder vederlagsfritt da klager senere utrykte misnøye. De nye bildene ble også gjennomgått og godkjent av klageren før bruk.

Megleren som var på kurs, ringte interessentene i pausene og holdt dem oppdatert. Klageren ble oppdatert på slutten av dagen.

Innklagede beklager flyttingen av visningen og kan eventuelt være villig til å diskutere størrelsen på tilretteleggningsvederlaget pga. denne feilen.

Innklagede hevder å ha vært i hyppig kontakt med klageren, spesielt vedrørende endringer av teksten på nettet. Innklagede forsøkte så langt de så det fordelaktig for salget og innenfor god meglerskikk å etterfølge kundens ønsker. Innklagede ringte klageren 3-4 ganger i uken for å informere om gangen i saken.

Innklagede mener klageren har fått normalt god oppfølgning og at de har levert den tjenesten de skal.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klager fastholder at hun ba om en vanlig takst. Huset var 2 år gammelt med 5års garanti. Klager trengte derfor ingen eierskifteforsikring og utvidet takst.

Klager fremholder at det var ingen telefoniskkontakt 8. juli angående oppsigelse av oppdraget, men mottok bekreftelse på oppsigelsen pr. e-post.

Vedrørende feil i prospekt og takst ble disse utkastene gjennomlest, men ikke godkjent.

Klager opprettholder sin påstand.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Det fremkommer tydelig av boligsalgsrapporten at den er rekvirert av klager.

Innklagede har ikke påstått at de var i kontakt per telefon med kunden den 8. juli men at de har vært i kontakt med kunden per telefon vedr. oppsigelsen tidligere.

Når det gjelder prospektet var kunden selv aktiv på utformingen av dette.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder spørsmålet om klager (selger) skal betale for en utvidet takstrapport som hun hevder ikke å ha bestilt, samt generell misnøye med saksbehandlingen.

Når det gjelder den utvidede takstrapport, må Reklamasjonsnemnda forholde seg til det som kan dokumenteres skriftlig. Det fremgår av boligsalgsrapporten at den er rekvirert av klageren (selger). Det finnes ingen dokumentasjon for at innklagede har rekvirert taksten. Reklamasjonsnemnda legger dermed til grunn at boligsalgsrapporten er bestilt av klageren.

Innklagede har fakturert klageren for boligsalgsrapporten uten at dette har forankring i oppdragsskjemaet. Innklagede har dermed ikke rett til å innkreve beløpet, jf. emgll. § 3-2 (3). Dette skulle isteden vært fakturert direkte til klageren (selgeren) fra takstmannen. Klageren er ikke forpliktet til å betale fakturaen fra megler som gjelder den utvidede boligsalgsrapporten, men bare for taksten.

Eiendomsmegler har ikke noe ansvar for at boligsalgsrapport eller takst blir mer negativ enn selgeren har forventet. Det er eiendomsmeglers ansvar å få frem objektivt riktige opplysninger om eiendommen.

Ut fra hva som er skrevet i klage og tilsvar kan ikke Reklamasjonsnemnda se at megler for øvrig har opptrådt i strid med god meglerskikk og vanlig praksis i bransjen når det gjelder behandlingen av oppdraget.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis medhold for så vidt gjelder faktureringen av boligsalgsrapporten.

Oslo, den 9. februar 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant