Klage nr:
126/05
Avgjort:
09.02.2006
Saken gjelder:
Feil opplysninger om tomtens størrelse
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Sandefjord

Saksframstilling

I prospektet fremlagt på innklagedes hjemmesider fremkommer det at felles eiertomt for sameiet er 1071 kvm. Størrelsen på tomten er opplyst av gjeldende kommune. Etter avtale- og kontraktsinngåelse informerer innklagede om at tomten kun er 333 kvm.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Kontraktsinngåelse og forskuddsinnbetaling for selveierleilighet beliggende i et sameie bestående av 6 leiligheter fordelt over tre etasjer ble foretatt 14.7.2005. Av prospektet på innklagedes nettsider fremkommer det at den felles eiertomten er på 1071 kvm. 18.7.2005 gjør innklagede klagerne oppmerksomme på at tomten kun er på 333 kvm og at opprinnelig informasjon om 1071 kvm stammer fra gjeldende kommune.

Klagerne anfører at arealsvikten er vesentlig og at den har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen. Innklagede burde kunne se forskjell på 333 kvm og en tomt som er mer enn tre ganger så stor. Gården er «frittliggende» og «oversiktlig».

Klager ønsker Reklamasjonsnemndas vurdering av om i hvilken grad megler kan lastes for feilinformasjonen, eventuelt hvem som kan lastes for den samt hvilke konsekvenser dette bør få.

Innklagede anfører:

Klagerne var sammen med sin datter på visning to ganger før bud ble gitt. Ved en av disse visningene kjørte klagerne sammen med sin datter inn i gårdsplassen og parkerte der på selgers parkeringsplass. Som klager selv bemerker, er gården meget oversiktlig da den er inngjerdet og asfaltert. Innklagede anfører således at klagerne har fått et helt klart inntrykk om eiendommens grenser før bud ble inngitt. Bud ble akseptert av selger 7.7.2005, kontrakt undertegnet 10.8.2005 og overtakelse avtalt 10.8.2005.

Den 16.7.2005 ble innklagede oppringt av formannen i boligsameiet og gjort oppmerksom på at tomtestørrelsen angitt i annonsen syntes noe høy. Dokumenter utskrevet fra «Norges eiendommer» samt dokumentasjon mottatt fra kommunen ble da kontrollert på ny. Tomtearealet var her oppgitt å være 1071 kvm. Ved telefonkontakt med kommunen mandag 18.7.2005 får innklagede opplyst fra oppmålingsavdelingen at tilsendte dokumenter er feil. Korrigerte skjemaer skulle sendes. I nye skjemaer som blir tilsendt, fremkommer at arealet er målt på kartverk til ca 330. kvm. Samme dag blir klagernes datter oppringt om feilen. Klage vedrørende forholdet sendt Reklamasjonsnemnda 20.7.2005.

Innklagede anfører at sentrumsleiligheter hvor det ikke er andre felles utearealer enn gårdsplass for parkering, vurderes i hovedsak leilighetens beliggenhet, standard, størrelse, terrasse, sol m.m. samt eierform og eventuell parkeringsplass. Innklagede har benyttet oppgitt tomteareal fra kommunen i salgsdokumentene og ikke fokusert like mye på om tomtestørrelsen er korrekt som normalt ville blitt gjort ved salg av for eksempel en enebolig.

Innklagede beklager saken på det sterkeste, men mener at tomtestørrelsen i denne saken ikke er relevant for verdien av den solgte leiligheten. Det er åpenbart at klagerne forsto på visning hvor sameiets tomtegrenser går. Klagerne har således ikke lidd noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav som følge av eiendomsmeglers uriktige opplysninger om tomtens størrelse. Megler har i salgsoppgaven opplyst at tomten er 1071 kvm, mens tomten i virkeligheten er 333 kvm. Eiendomsmeglers opplysninger er innhentet fra Megleropplysninger fra kommunen.

Reklamasjonsnemnda bemerker at eiendomsmeglers opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 3-6 er overholdt. Spørsmålet er om megler skulle ha reagert på tomtens størrelse og kontaktet kommunen for å få korrigert opplysningene før salget, jf.eiendomsmeglingslovens § 3-7. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede kan klandres for ikke å ha etterprøvd opplysningene om arealets størrelse gitt av det offentlige. Nemnda har lagt en viss vekt på bl.a. eiendommens og strøkets karakter.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 9. februar 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbundsrepresentant