Klage nr 2014174

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mai 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     DNB Eiendom AS Haugesund

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eierleilighet via innklagede den 9. juli 2014. I ettertid oppdaget klageren en skade på terrassen som var skjult av en potteplante. Klageren anfører at innklagede har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å ikke informere om denne skaden.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en eierleilighet via innklagede.

 

Etter overtakelsen ble klageren oppmerksom på en råteskade i gulvet på altanen. Sameiet kontaktet umiddelbart, på vegne av klageren, innklagede og selgeren. Verken selgeren eller innklagede opplyste klageren om denne skaden. Klageren påpeker at skaden var skjult med en potteplante under visning, og at dette er noe innklagede burde funnet ut og gjort klageren oppmerksom på før handelen.

 

Klageren anfører at innklagede har brutt sin opplysnings- og undersøkelsesplikt.

 

Klageren stiller også spørsmål ved at både innklagede og selgeren jobber hos innklagede.

 

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede mottok henvendelse fra sameiet om problemet ved altanen. Etter første henvendelse, den 9. oktober 2014, tok innklagede kontakt med klageren og fortalte at innklagede ikke var blitt informert om noen skade på terrassen fra selger. Innklagede kan for øvrig ikke se at innklagede burde funnet ut at det var en skade under potteplanter, når selgeren ikke visste om dette, og dermed ikke kunne fortelle innklagede om skaden.

 

Innklagede forsto det slik at klageren var fornøyd med svaret som ble gitt.

 

I ettertid har innklagede mottatt flere henvendelser hvor klageren forlanger skriftlige svar. Det ble besvart den 18. november 2014. Innklagede gjentar at de ikke ble opplyst om noen skade.

 

For anførsel om inhabilitet, anfører innklagede at selgeren jobber i banken, og innklagede i eiendomsmeglingsforetaket. Det er ingen tilknytning mellom selger og innklagede som rammes av lovens egenhandelsbestemmelser, og innklagede stiller seg uforstående til en påstand om habilitetskonflikt.

 

Innklagede mener det er noe uklart hva klageren mener innklagede har gjort galt i denne saken.

 

Innklagede kan ikke se å ha opptrådt i strid med god meglerskikk, eller på annen måte gjort feil i saken, og tilbakeviser således klagen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt ved å ikke informere om en skade på altanen, som var skjult ved en potteplante.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen klart ikke kan føre frem. Det er ingen opplysninger som tilsier at innklagede hadde noe kjennskap til skaden på terrassen. En megler har generelt ingen plikt til å flytte på møbler, planter etc. for å undersøke mulige skader. Der megler ikke har grunn til å tvile på selgerens opplysninger, og det ikke er andre forhold som tilsier nærmere undersøkelser, kan megler heller ikke holdes ansvarlig for at opplysninger ikke fremkommer, jf. Bråthen,Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave, 2013 side 296.

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.