Klage nr 2015014

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mai 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Torshov

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpe en leilighet via innklagede den 18. november 2014 for kr 2 850 000. I salgsoppgaven var det opplyst at det skulle medfølge en stekeovn som viste seg å være en dampovn. Som følge av dette krever klageren at innklagede erstatter ham kr 20 000. Klageren følte seg dessuten presset til å signere overtakelsesprotokollen, tross at det heftet flere mangler ved leiligheten.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede den 18. november 2014 for kr 2 850 000. Da klageren overtok leiligheten, oppdaget han at den omtalte stekeovnen var en dampovn. Ovnen kunne følgelig ikke brukes til steking av mat. Etter overtakelsen undersøkte derfor klageren salgsoppgaven. Av denne fremgikk det flere steder at stekeovn skulle være integrert.

 

Dagen etter ringte klageren til innklagede. Innklagede sa da at de hadde undersøkt salgsoppgaven, og det fremgår her at denne bekreftet at det skulle medfølge en stekeovn. Klageren ba derfor innklagede om å holde tilbake deler av kjøpesummen, men dette gikk ikke innklagede med på. Innklagede ba klageren om å ta dette videre med selgeren og bruke eierskifteforsikringen.

 

 

Klageren mente imidlertid at innklagede hadde et ansvar for å påse at selgerens opplysninger faktisk var riktige.

 

Klageren har ikke plass til å integrere en stekeovn på kjøkkenet slik det er nå. Dette vil forutsette en oppussing, for å lage mer benkeplass til integrering av en ekstra hvitevare. Det vil uansett koste kr 12 435 bare for en ny stekeovn, levering og montering av denne.

 

Klageren krever etter dette erstattet kr 20 000.

 

Klageren fremhever samtidig at han følte seg presset av innklagede til å undertegne overtakelsesprotokollen. Det var flere mangler ved leiligheten, og klageren sa derfor til innklagede at han ikke ønsket å signere. Innklagede sa imidlertid at dette var noe klageren måtte gjøre. Blant annet manglet det brannvarsler og brannslukkingsapparat, noe innklagede mente klageren bare kunne kjøpe selv. Dessuten virket ikke låsen på klagerens brannbalkong, og det er dermed fri adgang. Videre måtte klageren, tross at han ikke var interessert i det, signere et kjøpsdokument til et strømselskap da det ble foretatt avlesing av strømmen under overtakelsen.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Både innklagede og takstmannen har oppfattet og omtalt ovnen som en stekeovn. Innklagede kan ikke se å ha noen undersøkelsesplikt hva gjelder å kontrollere hvitevarene noe nærmere enn hva de faktisk fremstår som. Selgeren har dessuten ikke gitt innklagede særskilt informasjon om ovnen, og selgeren er den som er nærmest til å ha kunnskap om dette.

 

I overtakelsesprotokollen var følgende anmerket:

 

«Kr. 2.000 fra selger til kjøper for manglende rengjøring. Selger henter møbel fra bod, lørdag.»

 

Klageren tok ikke noe forbehold vedrørende ovnen, til tross for at klageren ved overtakelsen oppdaget at det var blitt gitt uriktig informasjon om ovnen. Da klageren, etter overtakelsen, ringte til innklagede for å holde tilbake penger med tanke på ovnen, forklarte innklagede at dette ikke var mulig da overtakelsen allerede var gjennomført.

 

Innklagede henvendte seg til selgeren, og oppfordret til å legge til rette for en utskiftning/ erstatning av dampovnen med en tilsvarende type komfyr. Innklagede har dermed forsøkt å bidra til en løsning, men kan ikke gjøre mer når selgeren ikke var villig til å imøtekomme dette.

 

Hva gjelder låsen på døren til brannbalkongen, la ikke innklagede merke til dette. Innklagede hadde heller ikke fått opplysninger om dette fra selgeren, og kan ikke se at det er noe en megler plikter å håndtere videre.

 

Innklagede mener følgelig å ha opptrådt som en mellommann med omsorg for begge parter, og har gitt den informasjonen de var kjent med. Innklagede kan ikke se å ha opptrådt i strid med god meglerskikk, og har ikke påført klageren et tap som kan kreves erstattet. Innklagede kan ikke klandres for selgerens feilopplysninger.

 

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av feil opplysninger om integrert ovn på kjøkkenet, samt påstand om press hva gjelder signering av overtakelsesprotokoll og strømavtale.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

For å kunne tilkjenne erstatning må det sannsynliggjøres et økonomisk tap, samt foreligge et ansvarsgrunnlag og en adekvat årsakssammenheng.

Det fremgår av salgsoppgaven at kjøkkenet inneholder en integrert komfyr med keramisk topp og stekeovn under. Ovnen er imidlertid en dampovn, og innklagede har således gitt klageren feilaktige opplysninger om den integrerte ovnen.

 

Spørsmålet er imidlertid om dette gir grunnlag for erstatningsansvar. Selgeren er meglerens viktigste kilde til opplysninger om boligen. Det er ikke dokumentert at selgeren har gitt innklagede nærmere informasjon om hvilke funksjoner ovnen har og ikke har. Nemnda finner etter dette at innklagede ikke kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av hvitevarene, og konstatert deres funksjoner før informasjonen ble meddelt aktuelle interessenter. Salgsoppgaven er også godkjent av selgeren, som etter det opplyste ikke reagerte på at ovnen var omtalt som en stekeovn. Takstmannen oppfattet det også som en stekeovn.

 

Klagerens krav om erstatning kan følgelig ikke føre frem.

 

Nemnda finner også at klageren ikke har sannsynliggjort at han ble utsatt for noe utilbørlig press i forbindelse med signering av overtakelsesprotokollen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.