Klage nr:
127/05


Avgjort:
09.02.2006


Saken gjelder:
Saksbehandlingen og feil i oppgjøret


Foretakets navn:
Dnb NOR Eiendom AS Lilestrøm


Saksframstilling

Klager solgte sin bolig gjennom innklagede foretak 22.3.2005. Klagen gjelder misnøye med utførelsen av oppdraget. Klager mener annonser har inneholdt faktiske feil og dårlige bilder, interessenter har ikke blitt fulgt opp tilstrekkelig og det har blitt gjort feil ved oppgjøret.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren anfører at han har lidd et økonomisk tap da honoraret som kreves er urettmessig høyt sett i i forhold til den utførte tjenesten. Klager foreslår kr10.000 som et passende honorar, han har betalt et honorar på kr 47.250.

Klager anfører at oppdraget er slurvete utført og begrunner dette med feil i annonsen på internett, byggeåret som var angitt var ikke riktig. Ytterligere feil ble også oppdaget og bedt rettet. I tillegg gjenga bildet som ble benyttet, uriktig farge på huset, bildet ble byttet ut med et som klager selv har tatt.

Klager anfører videre dårlig oppfølging etter visninger, klager skal ikke ha blitt kontaktet før han selv tok kontakt. Når kontakt med megler oppnås blir klager informert om at de har hatt en interessent, men at megler ikke har klart å komme i kontakt med klagers fraseparerte kone. Megler hadde ikke forsøkt å kontakte klageren. Klager anfører dette som en graverende feil da det er han som er hjemmelshaver til eiendommen.

Eiendommen blir solgt til kr 40.000 under takst etter råd fra megler. Klager har da fått høre at det kun er en interessent. Under tvil aksepterer klager budet da megler ikke tror det er mulig å oppnå høyere pris. Klager viser til at nabohuset ble solgt til kr 10.000 over takst samt at klager ikke hadde hast med å selge eiendommen. Klager mener megler ønsket å få salget unnagjort raskest mulig.

Før kontraktsmøtet ber klager om en avklaring med hensyn til honoraret. Han ønsker å få honoraret redusert da tjenesten ikke står i forhold til utført tjeneste. Han ønsker dette avklart før signering av kontrakten. Denne avklaringen kommer ikke, men klager velger allikevel av hensyn til kjøper, å signere kontrakten. Han får etter møtet beskjed om at innklagede ikke kan se at de har gjort noen feil i salgsprosessen. Honoraret vil derfor ikke bli redusert.

Ved oppgjøret etterlyser oppgjørsavdelingen «oppgjørsskjema for selger». Dette ble levert ved kontraktsinngåelse. Innklagede påstår at klagers huslån er innfridd 4.5.2005, dette stemmer ikke og innklagede innrømmer i ettertid at de har rotet med oppgjøret og tilbyr et erstatningsbeløp stort kr 5.000.

Klager anfører prinsipalt at et passende erstatningsbeløp vil være kr 50.000. Beløpet fremkommer i differansen mellom salget av naboeiendommen til kr10.000 over takst og salget av klagers eiendom til kr 40.000 under takst. Dette beløpet dekker da også reduksjon i meglers honorar. Subsidiært anføres at meglerhonoraret reduseres med kr 37.250.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at det ikke er gjort feil i selve salgsprosessen som tilsier en reduksjon av meglerhonoraret.

Innklagede viser til at det har vært få interessenter som har kommet på visningene, men at samtlige av de som har vist interesse for eiendommen har blitt kontaktet og holdt orientert om innkomne bud. Tilbakemeldinger fra interessenter viser at en del fant boligen noe liten, at enkelte ikke ønsket hus uten kjeller samt at andre igjen anførte det faktum at kjøkken og bad ikke var nytt som forhold som gjorde boligen uinteressant.

Mottatt bud 21.3.2005 på kr 1.700.000 ble avvist av klager og han ble da forespurt av megler om hvilken pris han kunne være interessert å selge eiendommen for. Klager svarte at han ikke var interessert i å selge under kr1.750.000. Etter samtale med budgiver høynet de sitt bud til kr 1.750.000 med akseptfrist 22.3. kl. 12.00. Dette ble akseptert av klager under forutsetning av at det ikke kom inn andre bud før fristens utløp. Flere bud kom ikke inn og klager aksepterte budet på kr1.750.000.

Boliger i dette området er blitt omsatt for mellom 13.500 og kr 16.000 pr kvm BOA, denne eiendommen oppnådde en kvm-pris på kr 15.909. Den eiendommen klager sammenligner med ble omsatt til kr 16.000 pr. kvm.

Innklagede finner ikke at de har gjort feil i selve salgsprosessen. Boligen hadde en bred markedsføring i hele Akershus og Oslo. Den prisen som ble oppnådd var hva markedet på det tidspunktet var villig til å gi.

Hva angår oppgjørsskjema for selger, beklager innlagede sterkt at dette ikke kom frem sammen med sakens øvrige dokumenter til oppgjørsavdelingen. Dog ble oppgjøret tatt i sin helhet da oppgjørsavdelingen kontaktet klager. Hva gjelder innfrielse av klagers lån, ble dette foretatt til det kontonummer som klagers bank opplyste i restgjeldoppgaven. Dette kontonummeret viste seg å være feil. Innklagede har på vegne av klagers bank forskuttert klagers tap i perioden, til sammen kr 626,-.

Innklagede kan ikke se at klager har lidd noe økonomisk tapsom følge av innklagedes opptreden i denne saken og avviser klagers krav om kompensasjon.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det medfører ikke riktighet når innklagede påstår at de har forskuttert kr 626,- for tap i forbindelse med innfrielse av lån. Forholdet er purret gjentatte ganger. Videre opprettholder klager sine tidligere anførsler, men ber nemnda vurdere et høyere erstatningsbeløp om nemnda finner at megleren har gjort en for dårlig jobb.

Klager bemerker også at det ikke er daglig leder av foretaket, men den megleren som utførte oppdraget som besvarer klagen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen og oppgjøret. Klageren er generelt misfornøyd med hvordan innklagede har utført oppdraget med hensyn til markedsføring, oppfølging av interessenter og kommunikasjonen mellom selger og megler. I tillegg har oppgjørsbehandlingen ikke vært tilfredsstillende. For mangelfull saksbehandling vedrørende oppgjøret har innklagede tidligere tilbudt klager en erstatning på kr 5.000. Dette har klager avvist.

Reklamasjonsnemnda baserer seg kun på hva som kan dokumenteres skriftlig. Der det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres. Utover den erkjente feilen i forbindelse med oppgjøret, har Nemnda ikke grunnlag for å vurdere klagers anførsler. Den tilbudte kompensasjonenvedrørende oppgjøret synes å stå i et rimelig forhold til feilen som er begått.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold angående anførsel om mangelfull saksbehandling i forbindelse med oppgjøret.

Klagen avvises når det gjelder øvrige anførsler.

Oslo, den 9. februar 2006

sign.

sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant