Klage nr 2015016

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mai 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Asker

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en horisontaldelt tomannsbolig via innklagede den 7. mai 2012 for

kr 5 700 000. Klagerne var blitt gjort kjent med at selgeren hadde fjernet en søyle før salget. Etter kjøpet fortalte imidlertid naboen i annen etasje, at fjerningen hadde medført større skader enn det klagerne hadde fått opplyst. Klagerne mener at innklagede har holdt tilbake informasjon om konsekvensene ved fjerningen av søylen, og krever derfor erstattet kr 200 000 som følge av at innklagede likevel presset opp prisen i budrunden.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klagerne har i hovedsak anført:

Klagerne kjøpte første etasje i en horisontaldelt tomannsbolig via innklagede den 7. mai 2012. Det var ved påsketider blitt fjernet en bæresøyle i stuen, noe som skjedde etter anbefaling fra innklagede som mente søylen var skjemmende. Av selgerens egenerklæring fremgikk det at det etter fjerningen av søylen, oppstod vibrasjoner i gulvet. Det stod at dette skyldtes at to tynne stålbjelker, som skulle bidra til vibrasjonsdempingen, ble påvirket av fjerningen. Selgeren var imidlertid klar på at dette ikke hadde noe å gjøre med at søylen som ble fjernet var en bæresøyle. Problemet var imidlertid at fjerningen også hadde påført boligen store skader i annen etasje i form av sprekker i gulv og fliser, samt at dører og vinduer satte seg fast.

 

Under visningen den 6. mai 2012 ga ikke innklagede informasjon om disse forholdene. Informasjonen ble heller ikke gitt under kontraktsigneringen eller ved overtakelsen. Klagerne fikk derfor ikke informasjonen før i september 2012.

 

Innklagede godtok dermed at selgeren ga en løgnaktig egenerklæring, og det ble følgelig ikke informert om hvilke konsekvensene fjerningen hadde hatt for boligen. Innklagede burde sørget for å stoppe salget inntil disse forholdene var brakt i orden.

 

Klagerne mener etter dette at innklagede har utvist grov uaktsomhet. Innklagede hadde informasjon om feil og skader, men valgte å holde disse tilbake. Klagerne krever derfor erstattet kr 200 000 som følge av at innklagede presset opp prisen i budrunden, tross at klagerne var de eneste budgiverne, og selv om innklagede kjente til skadene.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede innhentet informasjon om eiendommen og utarbeidet et utkast til salgsoppgave, som ble godkjent av selgeren. Innklagede tilbakeviser klagernes anførsel om at innklagede anbefalte selgeren å fjerne søylen i stuen fordi denne var skjemmende. Innklagede oppfattet dette som et TV-møbel med hylle, ikke som en søyle. Søylen ble fjernet den 6. april 2012, men før visningen ble det satt opp en ny stolpe.

 

Etter å ha mottatt en skriftlig henvendelse fra naboen den 30. april 2012 skrev innklagede følgende i salgsoppgaven:

 

«Ved fjerning av innvendig stolpe i stue i april 2012 klaget nabo i etasjen over at det knirket og ristet i deres leilighet. Se vedlagt egenerklæringsskjema m/vedlegg for utfyllende informasjon.»

 

Innklagede fikk også selgeren til å beskrive omstendighetene rundt fjerningen av søylen i et eget dokument som ble vedlagt salgsoppgaven. Innklagede mener derfor å ha gitt utførlig skriftlig informasjon om disse forholdene forut for salget.

 

Hva gjelder budrunden, ga klagerne et bud stort kr 5 490 000, som ble avslått av selgeren. Selgeren ga så klagerne et motbud stort kr 5 800 000, som klagerne avslo. Partene kom imidlertid til enighet om en kjøpesum stor kr 5 700 000. Innklagede var tydelig på hva som skulle til for å nå frem til en avtale, og kan vanskelig se at dette er noe de kan lastes for.

 

Etter dette mener innklagede å ha gitt klagerne viktig informasjon ut fra den kunnskapen innklagede hadde da boligen ble annonsert og solgt. Innklagede ser heller ingen grunn til at de burde ha stanset salgsprosessen. Innklagede er ikke byggesakskyndig, og hadde ingen grunn til å anta noe annet enn det de fikk seg forelagt. Innklagede kan derfor ikke se å ha opptrådt i strid med god meglerskikk, og har heller ikke påført klagerne et tap som kan kreves erstattet.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av manglende informasjon om bygningsmessige konsekvenser av at selgeren fjernet en bæresøyle før salget.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Når det gjelder klagerens anførsler om manglende informasjon om bygningsmessige konsekvenser av at selgeren fjernet en bæresøyle i stuen før salget, viser nemnda til at det ble gitt klar informasjon om dette i salgsoppgaven og vedlegg til salgsoppgaven. Det er gitt tilstrekkelig informasjon om dette som ga klageren foranledning til eventuelt å foreta nærmere undersøkelser. En megler er ikke bygningskyndig, og innklagede har her basert seg på informasjon fra selgeren. Det er heller ikke noe grunnlag for at innklagede skulle stoppet salget i påvente av nærmere undersøkelser.

 

Nemnda finner det for øvrig klart at det ikke er grunnlag for det fremsatte erstatningskravet, og at innklagede ikke kan bebreides for å ha «presset» prisen opp under budrunden.

 

Klagen kan etter dette klart ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.