Klage nr 2015025

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mai 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen AS

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en andelsleilighet via innklagede den 16. oktober 2014. Den 10. november 2014 oppdaget klageren en avisartikkel som gjaldt dette boligkjøpet. Klageren mener at innklagede, i denne avisartikkelen, hoverer over salget. Hun føler seg latterliggjort og uthengt, og krever avisartikkelen fjernet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Den 10. november 2014 oppdaget klageren at det var laget en avisartikkel om hennes boligkjøp på nettsiden til lokalavisen. Det var også henvist til artikkelen via Facebook.

 

Klageren mener innklagede, i denne avisartikkelen, har fortalt og hovert over det gode salget ved å referere til den høye salgsprisen. Det er brukt bilder av boligen i avisartikkelen, og kjøperen kan dermed identifiseres selv om navnet hennes ikke er oppgitt. Klageren føler seg latterliggjort og uthengt i avisoppslaget, og anser det for øvrig for å være «skjult» markedsføring.

 

Klageren mener innklagedes opptreden er kritikkverdig. Innklagede har ikke ivaretatt hennes interesser, og det må anses uetisk å utlevere handelen på denne måten uten først å konferere med klageren. Klageren krever derfor saken fjernet fra avisens nettside og fra Facebook, og ber vurdert hvorvidt innklagedes opptreden er kritikkverdig eller ikke.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Kjøperens bud ble akseptert den 16. oktober 2014. Kjøpekontrakten ble sendt til klageren for gjennomlesning i forkant av kontraktsmøtet. Under kontraktsmøtet den 23. oktober 2014, ble kontrakten gjennomgått og signert med alle parter til stede. Av kontrakten fremgikk at megler kunne benytte objektets adresse, bilder, salgssum m.v. i senere markedsføring.

 

Innklagede anser markedsføringen av salget, i avisen og på innklagedes Facebook-side, for å være i henhold til det som ble avtalt i kjøpekontrakten. Markedsføringen innebærer derfor ingen brudd på lov, forskrift eller god meglerskikk for øvrig, og klageren kan derfor ikke gis medhold i sin klage.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder markedsføring av boligsalg i avisartikkel og på nettsamfunnet Facebook.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda finner at kjøpekontraktens § 13 nr. 4 gir innklagede rett til å benytte boligens adresse, bilder og salgssum i forbindelse med senere markedsføring. Nemnda bemerker for øvrig at innklagede ikke fremstår partisk i avisartikkelen. Innklagede forsøker tvert imot å gi en forklaring på hvorfor boligen ble solgt for en pris høyere enn antydet.

Klagerens påstand kan følgelig ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.