Klage nr 2015029

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mai 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:

Privatmegleren Stavanger

Bergesen & Partnere AS

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eierleilighet via innklagede den 7. juli 2014. Av salgsoppgaven fremgikk det at felleskostnadene var kr 4 181, men det viste seg senere at kostnadene var på totalt kr 5 199. Klageren mener derfor at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning stor kr 15 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en selveierleilighet via innklagede den 7. juli 2014. I salgsoppgaven, som klageren fikk av innklagede, var det opplyst at felleskostnadene, kr 4 180, forfalt til betaling hver tredje måned.

 

Da klageren mottok faktura for fellesutgiftene var kostnadene imidlertid mye høyere enn det klageren fikk forespeilet. Klageren kontaktet da forretningsføreren, og fikk opplyst at kostnadene var på totalt kr 5 199, altså kr 1 018 kr høyere enn det som fremgikk av boligsalgsrapporten. Klageren kontaktet da innklagede, men fikk beskjed om at kostnadene måtte ha blitt regulert på et senere tidspunkt.

 

Klageren krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, samt erstatning stor kr 15 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Etter en gjennomgang av dokumentene fra forretningsføreren, kan innklagede ikke se å ha begått noen feil i nærværende sak. Innklagede har ingenting ytterligere å tilføye.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påstått feilaktige opplysninger om felleskostnadene.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

I salgsoppgaven har innklagede vedlagt informasjonen fra forretningsføreren vedrørende fellesutgiftene. Av denne fremgår det at fellesutgiftene er kr 4 181, og at disse forfaller til betaling hver tredje måned.

Megleren må normalt kunne stole på de opplysningene han mottar fra forretningsføreren, uten å måtte foreta nærmere undersøkelser. Unntak kan imidlertid tenkes der det er forhold ved opplysningene som begrunner en forventning om at megleren foretar nærmere undersøkelser. Nemnda finner imidlertid ikke at det foreligger slike forhold i nærværende sak. Klagerens krav kan følgelig ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.