Klage nr:
128/05


Avgjort:
09.02.2006


Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling


Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Storo


Saksframstilling

Klagerne skulle selge en leilighet gjennom innklagede. Leiligheten var utleid. Klagerne er misfornøyde med oppfølgingen de fikk av innklagede og måten han for øvrig håndterte oppdraget. Oppdragsavtalen ble oppsagt av klagerne. Klagerne ønsker ikke å betale for de utlegg megler har hatt.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klager skulle selge en leilighet. Leiligheten var leiet ut til en familie. Innklagede uttrykte at man burde gå for salg selv om familien bodde der og leiligheten var tungt møblert.

Det var kun en interessent. Vedkommende la inn et bud som ikke svarte til antydet salgssum eller verditakst. Klagerne meddelte innklagede at de skulle fremlegge et siste tilbud til interessenten. Etter dette har klagerne ikke hørt fra innklagede og ikke fått noen tilbakemelding.

I tillegg til ovennevnte er det flere negative faktorer. Klagerne ble lovet at bilder av leilighet og foreløpig prospekt skulle bli sendt dem på mail. Denne mailen mottok klagerne aldri. Innklagede hevdet den var sendt noe klagerne finner underlig da de ikke tidligere har hatt problemer med å motta mail. På oppfordring ble mailen sendt på nytt og da kom den frem umiddelbart.

Innklagede meddelte også at han ville sette opp skilt på altanen. Dette ble aldri gjort.

Innklagede sa også at de skulle ta kontakt med leieboer før visning. Dette ble heller ikke gjort. Etter visning fikk klagerne vite at leietaker hadde tatt kontakt med innklagede for å vite hvordan det gikk med salget. Etter klagernes mening er en lengre samtale med leietaker helt uprofesjonelt. Klagerne gav beskjed per mail om at henvendelser skulle skje til dem eller til Utleiemegleren. Innklagede har senere informert om at leietakeren hadde vist interesse for å kjøpe leiligheten uten at dette ble videreformidlet til klagerne under selve prosessen.

På første visning forlot innklagede visningen 15 minutter før visningen var ferdig. Det dukket opp en person i leiligheten etter dette. Innklagede ble ringt opp og sa bare at han skulle få et prospekt, men kom ikke tilbake. Dette er høyst uakseptabelt.

Klagerne er svært utilfreds med innklagede og synes det er svært urimelig om de skal belastes for noe i denne saken.

Innklagede anfører:

Leiligheten var møblert, men ikke overmøblert. Selger og innklagede var på befaring i leiligheten, og ble enige om at man ville gå i gang med salget selv om leietakerne bodde i leiligheten. At dette er grunnen til at man ikke klarte å oppnå den prisen man ville, har ingen substans.

Innklagede meddelte interessenten at klagerne var interesserte i å selge for

kr 2.150.000. Det var interessentene ikke villige til å gi for leiligheten. Dette ble meddelt klagerne. I samme samtale ble det avtalt at det ikke skulle holdes flere visninger før leietakerne hadde flyttet ut. Avtalen var at leiligheten skulle tas av nettet og at selger skulle kontakte innklagede igjen når klagerne hadde gjort leiligheten mer salgsvennlig.

Det må og nevnes at man ikke alltid får den pris man ønsker etter en visning. Det er ikke lett å oppnå en pris på 26.500 kr/kvm etter en visningshelg.

Bilder ble oversendt fredag ettermiddag. Det må beklages at dette ikke kom frem til klagerne. Det var nok en feil ved innklagedes mail. Da dette var tidlig i prosessen følte ikke innklagede at han umiddelbart hadde behov for tilbakemelding på bildene. Før boligen ble lagt ut for salg hadde klagerne hatt god tid til å gjøre seg kjent med bilder, salgsoppgave, takst og avisannonse.

Leietaker ble kontaktet av innklagede før visning og fortalt hva som skulle skje. Innklagede følte dette var riktig da de i stor grad var involvert i salgsprosessen.

Det stemmer at innklagede ble kontaktet av leietaker under prosessen. Leietaker tok kontakt fordi de var en familie på fire og at de ville at leiligheten skulle se bra ut til neste visning. Det ble i tillegg snakket om det var kommet inn noen bud og om den allerede var solgt. Leietaker var interessert i å kjøpe, men hadde kanskje ikke råd.

Innklagede har ikke fått beskjed om at det ikke skal være kontakt med leietakere under salgsprosessen. Det er etter innklagedes syn høyst profesjonelt å ta seg tid til slike samtaler. Etter at innklagede ble gjort oppmerksomme på at leietakerne ikke skulle kontaktes, ble det respektert og fulgt.

Innklagede mener klagerne kommer med disse påstandene for å slippe å betale innklagedes utlegg i saken. Klagepunktene er småting som burde vært ryddet opp i under salgsarbeidet. Innklagede har ikke fått noen tilbakemelding fra klagerne før fakturaen over utlegg ble sendt.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er direkte feil at det ikke ble sendt henvendelse før faktura ble mottatt. Første brev til innklagede ble sendt 30.04.05 og faktura er datert 15.06.05. Klagerne gjør også oppmerksom på at de sendte flere brev som ikke ble besvart, bl.a. brev til daglig leder med anmodning om et møte.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen ved salg av en leilighet.

Reklamasjonsnemnda baserer seg kun på hva som kan dokumenteres skriftlig. Der det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres.

Reklamasjonsnemnda vil likevel bemerke at det kan synes som om kommunikasjonen mellom innklagede og klagerne med fordel kunne ha vært bedre.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen avvises.

Oslo, den 9. februar 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant