Klage nr 2014120

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. juni 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS avd. Fredrikstad

 

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte den 12. november 2013 sin eiendom via innklagede for kr 1 700 000. Klageren mener at det i den forbindelse ikke ble foretatt tilstrekkelige undersøkelser hva gjaldt en tilhørende båtplass. Båtplassen ble ikke inntatt i salgsoppgaven, og den ble dessuten anslått å ha en langt lavere verdi enn den i realiteten hadde. Klageren krever derfor erstatning stor kr 1 700 000, samt nedsettelse av innklagedes vederlag med kr 76 082.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

I forbindelse med salg av klagerens eiendom ble det foretatt nærmere undersøkelser hva gjaldt en tilhørende båtplass. Innklagede mente at båtplassen ikke var tinglyst på eiendommen, og salget ble derfor gjennomført basert på denne informasjonen. Klageren oppdaget imidlertid senere at det faktisk var tinglyst en båtplass tilhørende eiendommen.

 

Da klageren fikk tilsendt salgsoppgaven, var det inntatt bilder av båtplassen, men den var for øvrig ikke omtalt. Innklagede bekreftet da at dette var glemt, og oppdaget at taksten dermed var blitt gitt uten at båtplassen var hensyntatt. Ettersom innklagede opplyste at det ikke ville bli gitt en ny takst, ble partene enige om å gjennomføre salget med den innhentede taksten, men samtidig opplyse om den medfølgende båtplassen. Takstmannen anslo da at båtplass til en slik eiendom ville kunne ha en verdi på ca. kr 50 000.

 

Eiendommen, uten båtplass, ble solgt for kr 1 700 000. Båtplassen ble for øvrig solgt sammen med nabotomten, som klageren også eide. Klageren har imidlertid i ettertid kommet til at en slik båtplass hadde en langt høyere verdi enn kr 50 000.

 

Hadde innklagede fått klarhet i detaljene vedrørende båtplasse,n ville riktige opplysninger blitt innhentet, og taksten ville da blitt langt høyere. Budene ville muligens også blitt høyere, og hadde de forblitt uforandret ville det uansett vært enklere for klageren å avslå budene. Klageren ville dessuten kunne solgt nabotomten til korrekt markedspris, dersom hun hadde hatt riktig informasjon om båtplassen.

 

Klageren krever derfor erstatning stor kr 1 700 000. Klageren krever også en nedsettelse av innklagedes vederlag med kr 76 082.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Klagerens eiendom ble solgt den 12. november 2013. Eiendommen hadde en prisantydning på kr 1 750 000, og ble solgt for 1 700 000 uten båtplass. Ettersom klageren ikke fikk bud tilsvarende prisantydning, ble partene enige om at båtplassen ikke skulle medfølge. Det ble for øvrig også understreket i kjøpekontrakten at båtplassen ikke fulgte med eiendommen.

 

Innklagede mener takstmannens vurdering av verdsettelsen av båtplassen er riktig. At prisen samsvarer med hva markedet er villig til å betale, støttes av at ingen responderte på nettannonsen, hvor det fremgikk at det eksisterte en båtplass. At vurderingen er riktig støttes også av at kjøperne ikke ønsket å kjøpe båtplassen, men heller ville betale kr 50 000 mindre for eiendommen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning samt nedsettelse av innklagedes vederlag, som følge av påstått utilstrekkelige undersøkelser hva gjaldt en tilhørende båtplass.

 

Nemnda behandler kun forholdet til innklagede (megleren), og om takstmannen eventuelt har forsømt seg, faller utenfor det nemnda kan behandle.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda vil innledningsvis bemerke at det fremsatt erstatningskravet på kr 1 700 000 må bero på en misforståelse, og at klagen i realiteten gjelder krav om nedsettelse av innklagedes vederlag.

 

Nemnda legger til grunn at den aktuelle båtplassen ikke var tinglyst på gnr. 433 bnr. 105, og at kjøperen ble forevist utskrift av grunnboken, som også er gjort til en del av kontrakten.

 

Det fremgikk av FINN.no annonsen at det medfulgte båtplass. I taksten og salgsoppgaven er båtplassen ikke nevnt utover at det er bilder av båtplassen i salgsoppgaven. Selv om dette kan fremstå som noe uryddig, kan det etter nemndas syn ikke føre til noen reduksjon i innklagedes vederlag, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Avgjørende for nemnda er det forhold at båtplassen var et tema mellom selgeren (klageren) og kjøperen, men at kjøperen ikke ønsket å overta båtplassen. Klageren har anført at båtplassen er langt mer verdt enn kr 50 000 som anslått av takstmannen. Nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til verdien på båtplassen, men det har formodningen mot seg at kjøperen ville ha overtatt båtplassen hvis prisen var høyere. Da eiendommen med båtplass var annonsert på FINN.no, må det også legges til grunn at de fleste potensielle kjøpere var orientert om at det var til salgs en eiendom med båtplass.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.