Klage nr:
140/05
Avgjort:
09.02.2006
Saken gjelder:
Meglers provisjon og utlegg
Foretakets navn:
Kongsberg eiendomsmegling

Saksframstilling

Klager har solgt sin hytte med innklagede som megler.

Klager hevder at det ble avtalt at innklagede skulle betale for annonser. Disse ble fakturert og betalt av klager. Klager mener seg i tillegg berettiget til reduksjon av meglerhonoraret da utført meglertjeneste ikke er tilfredsstillende.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klager anfører først at innklagede ikke kom med forslag til layout på salgsoppdraget før det sto annonsert og at avtalen de hadde ikke ble bekreftet skriftlig som avtalt i samme forbindelse.

I tillegg ble annonsefaktura bestilt i klagerens navn og betalt av dem selv om innklagede hadde lovet at dette skulle belastes innklagede og ordnes i det endelige oppgjøret.

Klagerne ba så om en oppstilling over hvordan pengene ville bli tilbakeført og en kvittering for oppdraget før dette ble ordnet. Klagerne purret tre ganger, men det kom aldri. Dette kunne ha forhindret innfrielse av et banklån som skulle overføres til klagernes nye hytte. Det har påløpt ekstra kostnader å få etablert lånet igjen i ettertid.

Klager anfører videre at feil beløp ble utbetalt dem ved oppgjør. Innklagede hadde beregnet seg provisjon utover den faste provisjonen som var avtalt. Overskytende beløp i forhold til det som er avtalt, er lovet tilbakeført, men kommer aldri.

Klagerne forlanger et oppgjør i tråd med avtalen i tillegg til et avslag da det er de selv som har stått for visninger og forhandlinger med kjøper. Dette avvises av innklagede da det etter hans mening ikke var en seriøs kunde klagerne hadde som interessent. Det viste seg senere at innklagede tok fullstendig feil. Kjøperen kan bekrefte den slette jobben som ble utført og at det ikke var innklagedes fortjeneste at hytta ble solgt for mer enn prisforlangende. Det var et resultat av to interessenter som bød over hverandre.

Klagerne mener de har vært utsatt for en fullstendig useriøs megler som utfører en meget slett jobb og som tar seg betalt for det lille som er gjort, uten å overholde inngått avtale.

Klager fremsetter krav om økonomisk kompensasjon stort kr 19.800.

Innklagede anfører:

Oppdraget er utført i samsvar med bestemmelsene i skriftlig salgsoppdrag. Klagerne har aldri varslet innklagede om at lån som var tinglyst på hytta skulle overføres til ny hytte. Dette var heller ikke kjent for klagernes bank da innklagede tok kontakt for innfrielse av klagernes lån.

Fullt salgsoppgjør ble foretatt og sendt klager og senere gjennomgått på telefon.

Etter avtale med klagerne ble hytta annonsert og visning gjennomført med 5interesserte. Dessverre kom det ikke inn bud på hytta. Senere mottok innklagede ønsker fra interessenter om enkeltvisninger av hytta. Det anmerkes at det er 135 km fra innklagedes kontor til hytta. Avtalen med kjøper var at hytta først kunne besiktiges utvendig, og innvendig ved fortsatt interesse. Innklagede hadde på dette tidspunkt ikke nøkler til hytta. Kjøper møter tilfeldigvis klagerne ved besiktigelse og får også besiktiget hytta innvendig.

Etter besiktigelsen melder kjøperne sin interesse og ber om informasjon når det kommer inn bud på hytta. Innklagede opplyser at de ikke kan garantere at de varsler interessenter som ikke har lagt inn bud og oppfordrer til å gjøre dette. 26.mai legger interessentene inn bud på hytta. Innklagede kontakter så interessenter som var på visning på 10. april og får inn et nytt bud. Etter budrunde blir bud akseptert av klagerne.


Klagerens ytterligere anførsler:

23.03.05 var innklagede hos klagerne på hytta, og fikk låne med seg salgsoppgaven fra 1994, fra da klagerne hadde kjøpt hytta, via innklagede som megler. Salgsoppgaven skulle brukes for å få diverse opplysninger om hytta.

Avtalen som ble inngått ble at innklagede skulle lage utkast til salgsoppgave som klagerne skulle godkjenne. Dette ble aldri gjort. Oppgaven ble lagt ut før klagerne hadde sett den.

Klagerne spurte om prisen på oppdraget og innklagede svarte » ikke over 50.000″. Dette var inklusive omkostninger til annonsering. Klagerne bemerket at det var dyrt, og deres svigersønn bevitnet det hele. Ikke et eneste papir ble underskrevet denne dagen. Det var to eiendomsmeglerforetak tilstede den dagen og klagerne hadde ikke bestemt seg for hvem de skulle velge. Derfor ble heller ingen salgsavtale inngått, men klagerne gav innklagede muntlig tilsagn om at han skulle få oppdraget.

Visning var 10. april, og da denne var ferdig fikk representanten fra innklagede nøkkel av klagerne. Faglig leder sa dette var lurt da hans tilgjengelighet til hytta for evt. visninger var bedre enn klagernes og faglig leders. Representanten fra innklagede hadde flere visninger i denne tiden.

Kontrakt med kjøper ble skrevet 20. juni og da ble det også skrevet under på mange andre papirer. Det eneste som ble gjennomgått var kontrakten med kjøper. Papirene ble ellers ikke gjennomgått og i full fart ble klagerne bedt om å skrive under.

Brevet med oppsett over salgsavtale har ikke klagerne lagt merke til før nå. Oppgjørsskjemaet for hytta har de ikke sett før nå. Dette etterlyste klagerne per telefon gjentatte ganger. De ble lovet at dette skulle tilsendes, men det skjedde ikke. Klagerne så at det beløpet de fikk ikke stemte med deres beregninger. Etter mye om og men fikk de en muntlig redegjørelse av faglig leder over telefon. Da skjønte klagerne at dette ikke var i tråd med avtalen. Over telefon ble det sagt at de skulle få sluttoppgjør tilsendt, men det skjedde ikke nå heller. Innklagede gikk med på å slå av 3-4000 kroner, men klagerne forlangte at kostnadene vedrørende annonseringene også skulle kompenseres da innklagede ved første møte sa at disse var en del av de 50.000 han skulle ha for oppdraget.

Klagerne mener det her er forsøk på å lure inn en salgsavtale som aldri er inngått. Salgsavtalepapirene [oppdragsskjema] ble signert 20. juni [men er datert 23.3.2]. Dette tilsier at klagerne var for lite observante som ikke så og leste gjennom alle papirene ved signering. Klagerne stolte på innklagede uten å lese nøye igjennom. Papirene har stor mengde tekst i liten skrift på baksiden, og skulle de lest gjennom alt dette, hadde det tatt veldig lang tid. Dette burde klagerne selvfølgelig gjort, men de regnet med at alt var greit når innklagede sier » bare skriv her!».

Hvis man gransker underskriftene ser man at de er skrevet under samtidig med kontrakten og dette er forsøk på dokumentlureri.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Vilkårene i salgsoppdraget er i henhold til avtale og er undertegnet av klagerne. Klagernes prisforlangende for eiendommen var kr 1.200.000. Det stemmer da at innklagedes provisjon er kr 49.700. Imidlertid ble prisen for hytta 1.300.000 og provisjonen øker derfor tilsvarende.

Når hytta blir solgt for 100.000 over prisforlangende er det uforståelig at klagerne mener innklagede er en useriøs eiendomsmegler som har utført slett arbeid.

Det foreligger ikke dokumentert tap og klagerne kan ikke kreve kr 19.800 i erstatning.

Klagen ble ikke fremmet for innklagede før salgsoppgjøret var mottatt og salgsarbeidet avsluttet.

Innklagede ber om at klagen avvises.

Klagerens atter ytterligere anførsler:

Klager anfører her lite nytt, men gjentar at gebyr for nytt lån kunne vært unngått om oppgjørsoppstilling hadde vært sendt før oppgjøret fant sted. Videre presiseres at de aldri ble «…forelagt salgsoppdraget på et papir før vi [de] inngikk avtalen.» Dette anfører klager er vesentlig for saken da de ellers ikke ville hatt noen sak å reklamere.

Klager opprettholder kravet om at det innklagede har tatt for mye betalt tilbakebetales.

Innklagedes atter ytterligere anførsler:

Innklagede opprettholder sine tidligere anførsler. Innfrielse av pantelånet er i henhold til kjøpekontraktens fullmakt, vilkårene i salgsoppdraget er i henhold til avtale, salgsoppdraget er undertegnet av begge klagerne. Det foreligger ingen annen salgsavtale. Innklagede tilbakeviser igjen påstanden om at slett meglerarbeid er utført. Hytta er solgt for kr 100.000 mer enn klagers prisforlangende og klager kan ikke dokumentere et økonomisk tap.Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder meglers provisjon og utlegg.

Reklamasjonsnemnda baserer seg kun på hva som kan dokumenteres skriftlig. Der det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres.

Av det fremlagte oppdragsskjema fremgår det at meglers vederlag utgjør 3,1 % av salgssum + kr 12.500, dog minimum kr 31.000, jf. oppdragsskjemaets punkt 4 a. Etter samme skjemas punkt 5 kan megler kreve dekning for utlegg til blant annet annonsering i aviser og på Internett. Det er for Reklamasjonsnemnda ikke dokumentert avtale om en fast sum for provisjon inklusive annonsering. Påstander knyttet til signeringen av avtalen er av strafferettslig karakter og faller utenfor Reklamasjonsnemndas kompetanse.

Det er for Reklamasjonsnemnda heller ikke lagt frem dokumentasjon som understøtter klagers påstander om at meglertjenesten generelt er utført slik at den er kritikkverdig. Også her står det påstand mot påstand fra partene, og Reklamasjonsnemnda har ikke grunnlag til å ta stilling til spørsmålet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold for så vidt gjelder kravet om at vederlaget skal utgjøre et bestemt beløp.

For øvrig avvises klagen.

Oslo, den 9. februar 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant