Klage nr:
139/05


Avgjort:
07.02.2006


Saken gjelder:
Påstand om urimelig høyt vederlag


Foretakets navn:
Notar Eiendom Haugerud AS


Saksframstilling

Klageren mener innklagede har brutt hennes tillit og tatt urimelig høy pris for et oppdrag.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mener innklagede har tatt for høy pris for et oppdrag. Klageren har latt innklagede selge både hennes og hennes nylig avdøde mors leilighet. Klagen gjelder honoraret for salg av klagers leilighet.

Klageren fikk aldri vite den nøyaktige prisen, men sa at hun ikke måtte komme i gjeld på grunn av store økonomiske problemer. Dette sa hun ofte, og innklagede sa hun bare kunne ta det med ro. Dette gjorde klageren også, og stolte på megleren.

Klageren selger en fireroms og flytter inn i en toroms, og blir sittende igjen med en gjeld på det hun tror er 60 000 kroner. Andre klageren har snakket med sier dette er lureri og at de fleste har betalt 46 000 til 55 000 kroner.

Klageren føler seg utnyttet for sin naivitet, og at hun ikke hadde regnet med at folk kunne være så kyniske og utnytte et menneske som ba om hjelp og stolte på dem.

Klageren fikk sjokk da hun ble oppmerksom på at det kostet henne 73 000 kroner å få solgt leiligheten.

Innklagede anfører:

Innklagede forstår klagen slik at det anføres at meglers honorar er for høyt.

Det ble avtalt en provisjon på 1,9% av salgssum, noe som er 1% lavere enn standardsatsen. Det følger videre av oppdragsskjemaet at klager skal betale 31 125 kroner for markedspakke. Det ble også avtalt at klager ikke skulle betale for at en representant fra innklagede skulle være tilstede på visninger. I tillegg følger det av oppdragsskjemaet at innklagede kan kreve diverse utlegg dekket av oppdragsgiver.

Klager mottok faktura for markedspakken, og reklamerte ikke på denne. Etter dette ble det utarbeidet salgsoppgave og leiligheten lagt ut for salg. I forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakt utarbeidet innklagede oversikt over salgsoppgjøret til klager.

Klager rettet ingen innsigelser mot denne oppstilling. Etter overtakelse ble endelig oppstilling over salgsoppgjør sendt klager. Her er markedspakke og innfrielse av pantekrav medtatt.

Klager er ikke fakturert for kostnader som ikke er skriftlig avtalt. Innklagede har heller ikke muntlig lovet annet enn det som fremgår skriftlig. Klager har tvert i mot betalt mindre enn standardsatsene, da det er avtalt mindre provisjonssats og kostnadsfri bistand på visninger.

Klager har lagt ved oppdragsskjema fra et annet foretak som viser at innklagede tar for mye i mva., samt at de tar langt høyere honorar. Dette bestrides av innklagede, da oppdragsskjemaene som er lagt ved er over to år eldre enn herværende sak. Mva. var på dette tidspunkt 24% og ikke 25% som nå. Av oppdragsskjemaene fremgår det at minimumsprovisjonen er kroner 20 000, altså mer enn innklagede tok i honorar. Det fremgår for øvrig ikke hva kostnadene til annonsering beløp seg til.

Innklagedes konklusjon er at innklagedes honorar er i henhold til inngått avtale, og ikke er satt for høyt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om for høyt vederlag ved salg av leilighet.

I følge oppgjørsoppstilling vedlagt under klage mottatt 30. september 2005 finner Reklamasjonsnemnda at meglerprovisjon, andre utlegg og annonsepakke er i henhold til oppdragsskjemaets punkt 4 A.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er fremlagt dokumentasjon for at det er avtalt i oppdragsskjemaet at innklagede har krav på betalingen for boligskifteforsikring. Foreligger ikke slik dokumentasjon, har ikke innklagede krav på betaling for dette, jf. emgll. § 3-2 (3). Hvorvidt forsikringsselskapet kan fremme et krav direkte mot klageren, tarikke Reklamasjonsnemnda stilling til.

Spørsmålet er om de øvrige eksterne utlegg har dekning i oppdragsskjemaets punkt 5. Problemet har trolig sammenheng med at det tydeligvis er brukt er standard oppdragsskjema for eierleilighet uten tilstrekkelig tilpasning til salg av borettslagsleilighet.

Når det gjelder kart, målebrev og reguleringsplan, antar Reklamasjonsnemnda at dette kan dekkes under posten «offentlige gebyrer» i oppdragsskjemaets punkt 5.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til om posten «Megleropplysninger» i salgsoppgjøret har dekning i oppdragsskjemaets punkt 5. Har Megleropplysninger ikke dekning i oppdragsskjemaet, kan innklagede ikke kreve betaling for megleropplysninger, jf. emgll. § 3-2 (3).

Reklamasjonsnemnda vil på generelt grunnlag fremheve viktigheten av at oppdragsskjemaet og oppgjørsoppstilling benytter samme formuleringer.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis delvis medhold.

Oslo, den 7. februar 2006

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant