Klage nr 2015004

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 22. juni 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

Christian Wulff Hansen

Advokatfirmaet Wulff AS

 

 

Saken gjelder:               Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en eiendom via innklagede. Klagerne anfører at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å blant annet ikke ha gjennomført oppgjøret. Klagerne stiller også spørsmål ved innklagedes uavhengighet til selger.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klagerne har i hovedsak anført:

Klagerne kjøpte en leilighet av en selger, som også er styreformann og daglig leder hos innklagede.

 

Kontrakten ble sagt opp fra selgerens side. Klagerne er misfornøyd med en rekke momenter ved gjennomføring av salgsprosessen. Klagerne krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Klagerne stiller også spørsmål ved innklagedes uavhengighet. Klageren anfører at innklagede bevisst har ledet klagerne til å tro at selgeren og innklagede var samme selskap.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede anfører at salget skjedde privat og uten bistand fra megler. Klagerne var kjent med at selgeren var daglig leder og styreformann hos innklagede. Salget ble avsluttet fra selgerens side før oppgjør ble aktuelt.

 

Innklagede tilkjennegir at innklagede ikke megler eiendommer i noen sammenhenger foruten ved tvangssalg hvor oppdrag er gitt av tingretten, og det har derfor ikke vært aktuelt å foreta oppgjørsoppdrag.

 

Det var foreslått at innklagede skulle ta oppdraget med å ta oppgjøret, men det ble aldri satt i gang.

 

Klagerne har ikke innbetalt et eneste beløp til innklagede.

 

Innklagede hevder å ikke ha hatt noen som helst oppdrag eller rolle i kontraktsforholdet mellom klagerne og selgeren, og innklagede har heller ikke utformet noen kontrakt, ikke annonsert eller avgitt oppdragsbekreftelse.

 

Innklagede anser klagen som et ledd i den rettslige prosess som klagerne har anlagt mot selgeren.

 

Klagen avvises.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk ved en rekke momenter ved gjennomføringen av salgsprosessen.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda nevner innledningsvis at nemnda kun behandler forholdet til innklagede megler, advokat Christian Wulff Hansen – og ikke forholdet til selgeren Wulff AS. Det fremgår av kjøpekontrakten punkt 5.3 Oppgjør at innklagede er oppgjørsmegler i saken. Det forhold at oppdraget ikke ble påbegynt, og at det ikke ble innbetalt noe beløp på innklagedes klientkonto, er i denne sammenheng uten betydning. Nemnda legger til grunn at innklagede hadde påtatt seg et oppdrag som faller inn under eiendomsmeglingsloven.

Nemnda legger videre til grunn at både selgeren og innklagede er eid 100 prosent av samme foretak.

 

Spørsmålet er om innklagede med dette har opptrådt i strid med god meglerskikk og forbudet mot egenhandel i eiendomsmeglingsloven § 5-3 femte ledd nr. 1, jf. sjette ledd.

 

Nemnda har kommet til at innklagede har opptrådt i strid forbudet mot egenhandel. Innklagede har anført at unntaket i eiendomsmeglingsloven § 5-3 sjette ledd nr. 2 kommer til anvendelse. Dette unntaket gjelder imidlertid de ansatte i foretak, som forestår oppgjør, jf. Bråthen, Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave, side 204.

 

Innklagede har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

 

Konklusjon:

 

Advokat Christian Wulff Hansen har opptrådt i strid med god meglerskikk.