Klage nr 2015042

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 22. juni 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Advokatforeningen

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Barfod Megling AS Porsgrunn

 

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne inngitt en avtale om salg av sin bolig via innklagede i februar 2015. Klagerne er misfornøyd med gjennomføringen av oppdraget på flere punkter. Klagerne krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klagerne har i hovedsak anført:

Klagerne hadde et møte med innklagede om salg av sin bolig den 4. februar 2015. Klagerne anfører at det ble inngått en intensjonsavtale om salg av bolig. Innklagedes vederlag skulle være på kr 73 000 for hele oppdraget, og alle utgifter skulle innklagede stå for. Den klare forutsetningen var at boligen ikke skulle selges for under kr 1 950 000. Klagerne fikk aldri noen kopi av avtalen og anfører at endelig avtale skulle oversendes dem for underskrift. Klagerne presiserer imidlertid at de har fått en oppdragsavtale oversendt, men hevder at denne ikke var det utkastet som ble undertegnet ved møte.

 

De neste dagene kom det en fotograf som tok bilder, og det ble foretatt takst. Klagerne flyttet ut av boligen og inn i en midlertidig bolig. Det ble lagt ut annonse på FINN.no. Klagerne anfører at de aldri fikk godkjent annonsen som inneholdt flere feil og mange detaljer som klagerne var uenige i. Det ble avholdt én visning uten at det ble satt opp skilt. Det kom fem interessenter på visning.

 

Etter visningen krevde innklagede at prisen ble redusert med kr 200 000. Etter noen dager krevde de ny reduksjon, denne gangen til kr 1 400 000.

 

Den 11. mars 2015 fikk klagerne en e-post av innklagede hvor han hevdet at boligen ville gå på tvangssalg hvis klagerne ikke godtok en salgspris på kr 1 490 000. Det er senere bekreftet av tingretten at dette ikke stemte. Pr. dags dato har klagerne ennå ikke mottatt noen papirer eller kontrakter som er påkrevd etter eiendomsmeglingsloven § 6-4.

 

Klagerne hevder også at innklagede har skjelt ut klagerne ved flere anledninger og sjikanert dem pr telefon. Klagerne hevder å ha sagt opp oppdraget første den 11. mars 2015, og så den 12. mars 2015, uten å ha fått noen bekreftelse på dette.

 

Den 13. mars 2015 ringte en representant fra innklagede til klagerne og ønsket å avholde et møte for å ordne opp i uenighetene. Klagerne mente dette ikke var en god ide og oppfattet vedkommende som truende. Klagerne har bedt om å få tilbake nøkkelen til huset, uten noen respons på dette.

 

Klagerne har fått tilsendt en faktura som de bestrider.

 

Klagerne anfører at innklagede tok kontakt med kreditorene, og sa at klagerne trakk huset frivillig fra markedet. Dette medførte at klagerne måtte vente i over en måned ekstra før huset kunne legges ut for salg på nytt. Som følge av dette har det kostet klagerne en ekstra måned med avdrag til Husbanken. Klagerne krever kompensert dette, på totalt kr 10 000.

Klagerne krever fastslått at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å bryte eiendomsmeglingsloven § 6-3, § 6-4 og § 6-5. I tillegg til å ha trakassert klagerne.

 

Klagerne bestrider fakturaen og krever kr 10 000 i kompensasjon.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede har ikke samme oppfatning av saken. Innklagede anfører at klagerne visste når han la ut boligen for salg på FINN.no. I tillegg var det en annonsert visning som klagerne visste om. Innklagede anfører at klagerne hadde god tid til å komme med eventuelle tilbakemeldinger, men fikk aldri noen.

 

Innklagede mener at stridens kjerne ligger ved prisantydning. Innklagede anfører å ha forklart klagerne at prisantydningen mest sannsynlig ødela for interessen for eiendommen. Innklagede hevder at klagerne ble vanskelige å samarbeide med etter at temaet om prisantydningen oppsto, og at klagerne var interesserte i å forbedre FINN.no annonsen ved å legge til flere bilder. Innklagede synes dette ble veldig vanskelig spesielt da det var mange utleggsforretninger registrert, og at et tvangssalg følgelig var nært forestående.

 

Eiendommen var svært beheftet og innhenting av alle krav var en større jobb som tok mange timer. En av kreditorene hadde allerede sendt begjæring om tvangssalg. Innklagede hevder å ha hatt en god kommunikasjon med kreditorene, som valgte å la tvangssalg bero for å avvente hvordan salget av boligen gikk.

 

Da klagerne sa opp oppdraget, anfører innklagede å ha gitt beskjed om at salget var trukket. Timeforbruket stemmer med det som er oppgitt i fakturaen.

 

Innklagede anfører videre å ha gitt velmente råd om at klagerne burde kontakte kreditorene for å forsøke å vinne litt tid med salget. Innklagede påpeker at dette er rutine ved salg av hus med mange heftelser.

 

Innklagede bestrider enhver anførsel om sjikane eller trusler. Innklagede antar at disse grunnløse beskyldningene kommer fra frustrasjon omkring laber interesse for eiendommen, og det faktum at innklagede mente prisantydningen var for høy.

 

Innklagede avviser klagen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det fremgår av saksdokumentene at det ble inngått en gyldig oppdragsavtale datert 4. februar 2015. Avtalen er underskrevet av begge parter. Klagerne sa opp oppdraget 11. mars 2015. I henhold til oppdragsavtalen punkt 4.4 har eiendomsmegleren således krav på et rimelig vederlag for utført arbeid og dekning av utlegg i den grad det er avtalt. Når det gjelder innklagedes krav på vederlag, finner nemnda ut fra den foreliggende dokumentasjon at dette er rimelig, og at innklagede har krav på det.

 

Ved salg av overbeheftet eiendom som krever samtykke fra panthavere, er det en forutsetning at megler har fortløpende kontakt med panthaverne i salgsprosessen. Det er i samsvar med god meglerskikk at innklagede varslet panthaverne etter at oppdraget ble sagt opp.

 

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.