Klage nr 2014159

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 31. august 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Fredrikstad

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne solgte sin eiendom via innklagede den 21. august 2014 for kr 3 050 000. I den forbindelse mener klagerne at innklagede ikke har håndtert budrunden riktig når det gjelder fastsetting av akseptfrister og forbehold. Klagerne er dessuten misfornøyde med at de ikke kunne kontakte innklagede via det telefonnummeret som innklagede brukte for å oversende budene. Klagerne hevder å ha lidt et tap stort kr 240 000 som følge av innklagedes opptreden under budrunden. Dette tapet kreves erstattet.

 

Klagerne er representert ved advokat.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klagerne har i hovedsak anført:

Budrunden ble avholdt den 20. august 2014. Kl. 12.43 ble det inngitt et bud stort

kr 3 290 000. Budet hadde akseptfrist kl. 12.50. Det fremgår av budjournalen at dette budet ble avslått, noe klagerne mener ikke kan være riktig. Fra kl. 11.48 ble det dessuten inngitt flere bud som var høyere enn det budet som ble inngitt og akseptert den 21. august 2014.

 

Klagerne kritiserer at innklagede tillot at det ble inngitt bud med akseptfrist på seks minutter. Videre fremgikk det av salgsoppgaven at veggseksjonen ikke skulle følge med boligen. Dette ble imidlertid ikke håndtert av innklagede under budrunden. Til sist var det ikke mulig å sende tekstmeldinger til det telefonnummeret som innklagede oversendte budet på.

 

Klagerne hevder etter dette å ha blitt påført et tap stort kr 240 000, som kreves erstattet.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Klagernes eiendom ble annonsert, og fellesvisningen ble avholdt den 19. august 2014. Budrunden ble igangsatt dagen etter, og salget ble avsluttet den 21. august 2014.

 

Klagerne mener tilsynelatende at innklagede er å klandre for tre forhold i forbindelse med budrunden. Innklagede er imidlertid ikke av samme oppfatning. Innklagede kan ikke hindre en budgiver i å legge inn bud med en akseptfrist på seks minutter. Det samme gjelder forbeholdet om at veggseksjonen skulle følge med handelen. Innklagede har ikke på noen måte oppfordret budgiverne til verken korte frister eller forbehold. Videre var det fullt mulig for klagerne å sende SMS til innklagedes mobiltelefon.

 

Innklagede avviser på denne bakgrunn klagernes erstatningskrav.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av misnøye med innklagedes håndtering av budrunden.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Megleren skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I dette ligger en plikt til å avpasse tempoet i salgsarbeidet, for at oppdragsgiveren og aktuelle interessenter skal sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg. Dette er imidlertid ikke til hinder for at budgiveren opprettholder sin korte akseptfrist. En budgiver velger selv hvor lenge han vil være bundet av sitt bud. Nemnda finner derfor ikke grunn til å kritisere innklagede for ikke å ha avslått bud med kort akseptfrist. Nemnda tilføyer også at innklagede heller ikke har hjemmel til å nekte å videreformidle et bud begrunnet med at budet har blitt inngitt med forbehold.

 

Informasjon om innklagedes kontor- og mobiltelefonnummer fremgikk dessuten av salgsoppgaven. At innklagede ikke kunne nås via budformidlingssystemet tilsa dermed ikke nødvendigvis at klagerne ikke kunne etablere kontakt med innklagede i løpet av budrunden.

 

Nemnda bemerker til sist at en megler ikke kan være ansvarlig for hvilke bud en selger velger å akseptere eller avslå. Det er selgeren, som adressat for budet, som alene avgjør om et bud skal aksepteres eller ikke.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.