Klage nr:
133/05
Avgjort:
24.01.2006
Saken gjelder:
Meglers opplysningsplikt
Foretakets navn:
Sørum og Søberg AS

Saksframstilling

De kommunale avgifter i den utdelte informasjonen fra innklagede er i følge klageren oppgitt feil. Innklagede anfører at de ikke er ansvarlige for opplysninger gitt av takstmannen.

Faglig leder for foretaket et statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I den utdelte informasjonen fra innklagede, verdi og lånetakst vedlagt salgsprospektet, ble kommunale avgifter oppgitt til kr 15.000 per år. Etter samtaler med kommunen har kommunale avgifter/skatter blitt anslått til mellom kr 35.000 og kr 45.000, nærmere 3 ganger hva som ble oppgitt i salgsmaterialet. Klageren har vært i kontakt med innklagede gjentatte ganger og har måttet purre på svar. Klageren anfører at han i år, og for all fremtid, er blitt påført en årlig ekstrautgift på ca 20 – 25.000 som vil bli regulert oppover i tråd med stigende utgifter i kommunen.

Klageren ønsker tapet erstattet av innklagede.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at de ikke kan være ansvarlige for opplysninger takstmannen har avgitt i takstrapport. Innklagede har ikke referert beløpet i prospektet, men henviser interessenter til å ta kontakt for å se reguleringsplaner etc. Klageren tok ikke kontakt med innklagede for ytterligere informasjon før budgivning. «Megleropplysninger» fra Hamar kommune var vedlegg til kjøpekontrakten.

Klageren har overfor innklagede utgitt seg for å være profesjonell ved å eie flere utleie-eiendommer etc.

Angående purringer på tilbakemelding fra innklagede ble det sagt at saken skulle tas opp med faglig leder med tilbakemelding til kjøper dersom det var noe endring i konklusjonen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder meglers opplysningsplikt.

Klagen avvises da klageren ikke er å anse som forbruker i henhold til Reklamasjonsnemndas mandat. Eiendommen som klager har ervervet, består av flere utleieenheter og klager skal ikke selv ha bolig i den aktuelle eiendommen.

Klageren må eventuelt forfølge sitt krav gjennom saksanlegg for de alminnelige domstoler.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 24. januar 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant