Klage nr 2015052

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 31. august 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

PrivatMegleren Mo i Rana

Helgeland Eiendom A/S

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren var interessert i å kjøpe en tomt via innklagede. Klageren hevder at tomten hun ønsket å kjøpe, var annonsert med en prisantydning stor kr 650 000. Da klageren fikk oversendt kjøpekontrakten, så hun imidlertid at prisen var satt til kr 690 000. Klageren hevder at innklagede bevisst har markedsført tomtene til uriktig pris, og slik handlet i strid med god meglerskikk. Hun krever derfor erstatning stor kr 40 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Tomten som klageren var interessert i å kjøpe, var annonsert på www.FINN.no. Klageren bemerker at denne annonsen også omfattet tomter i byggetrinn 4. De annonserte tomtene var prisantydet til kr 650 000, og det fremgikk ikke av annonsen at tomtene hadde en høyere pris. Da klageren ønsket å få oversikt over hvilke tomter som var ledige, etterspurte hun et oppdatert tomtekart, men heller ikke da fikk hun informasjon om at prisen var høyere enn antydet i annonsen.

 

Den 24. november 2014 reserverte klageren tomten. Det ble imidlertid ikke opplyst at prisen var blitt endret. Klageren mottok imidlertid opplysninger om at vei, vann og avløp til tomtegrensen var inkludert i prisen. Det ble for øvrig heller ikke gitt opplysninger om endret pris, da klageren henvendte seg til innklagede den 1. desember 2014 og den 26. januar 2015.

 

I begynnelsen av februar 2015 bestemte klageren seg for å kjøpe tomten. Da hun fikk oversendt kjøpekontrakten, ble hun imidlertid oppmerksom på at prisen nå var kr 690 000. Klageren kontaktet da innklagede og ba om et møte. Møtet ble avholdt den 17. februar 2015. Klageren ga da uttrykk for at hun mente det var snakk om uriktig annonsering. Partene kom imidlertid ikke til enighet. Den 20. februar 2015 var partene derfor i et nytt møte. Innklagede forklarte da at de hadde vært i kontakt med selgeren, men at det ikke var mulig å gjøre noe med prisen.

 

Dette var den eneste muligheten klageren hadde til å realisere drømmen om ny bolig i det nærmiljøet hun allerede bodde i. Det var derfor ikke et alternativ for henne ikke å signere kjøpekontrakten. På tross av uenigheten følte hun seg derfor tvunget til å signere kjøpekontrakten med den uriktige prisen. Klageren ble aldri tilbudt å kjøpe en tomt i byggetrinn 3.

 

Den 17. februar 2015 endret innklagede annonsen på www.FINN.no. Tomtene i byggetrinn 4 ble da prissatt til kr 690 000. Dette ble imidlertid først endret da klageren sa at saken kunne bli behandlet hos Reklamasjonsnemnda.

 

Klageren mener at innklagede bevisst har markedsført tomtene til uriktig pris, og slik handlet i strid med god meglerskikk. Hun krever derfor erstatning stor kr 40 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Høsten 2014 markedsførte innklagede tomter i salgstrinn 3 for kr 650 000. Den 17. februar 2015 ble imidlertid annonsen utvidet til også å omfatte tomter i salgstrinn 4. Av denne annonsen fremgikk det tydelig at prisen for en tomt i salgstrinn 4 var kr 690 000.

 

I november 2014 ble innklagede kontaktet av klageren. Hun ønsket en oversikt over de tilgjengelige tomtene. Hun fikk tilsendt et kart, og reserverte den ønskede tomten den 25. november 2014. Denne tomten lå imidlertid i salgstrinn 4, og ikke i det annonserte salgstrinnet.

 

I forbindelse med at klageren i februar 2015 sa at hun ønsket å kjøpe tomten, ble hun gjort oppmerksom på at disse tomtene kostet kr 690 000. Hun ble også gjort oppmerksom på at det fremdeles var ledige tomter i salgstrinn 3. Innklagede henvendte seg til selgeren med forespørsel om å redusere prisen på den tomten klageren ønsket å kjøpe, men uten hell.

 

Klageren la så inn et bud stort kr 690 000, som ble akseptert av selgeren. Kjøpekontrakten ble så underskrevet av de kontraherende partene.

 

Klageren har altså respondert på en annonse for tomter i salgstrinn 3, men kjøpt en tomt i et annet byggetrinn som var kr 40 000 dyrere. Innklagede avviser klagerens påstand om at tomtene var markedsført med lokkepris.


 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av påstått feilaktig opplysning om pris for annonsert tomt.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda bemerker at innklagedes utarbeidelse av FINN-annonsen datert 20. juni 2012, burde vært mer presis hva gjelder at tomtene i de ulike byggetrinnene hadde ulik prisantydning.

 

Av nøkkelinformasjonen om eiendommen fremgår det imidlertid klart at tomter i byggetrinn 3 koster kr 650 000 pluss omkostninger, og at tomter i byggetrinn 4 koster kr 690 000 pluss omkostninger. Klageren har i sitt kjøpstilbud av 9 mars 2015, skrevet under på at hun har besiktiget eiendommen og mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg.

 

Klageren har således, etter å ha blitt gjort kjent med tomtens faktiske pris, inngitt et tilbud på bakgrunn av riktig informasjon. Klagerens krav kan derfor ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.