Klage nr:
102/05


Avgjort:
24.01.2006


Saken gjelder:
Misnøye med behandling av oppgjøret


Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen sentrum Bergen Eiendomsmegling AS


Saksframstilling

Klager solgte sin bolig gjennom innklagede som megler. Klageren er misfornøyd med gjennomføringen av oppgjøret og mener hun er blitt belastet for mye på flere punkter. Klageren anfører at hun ikke har godkjent at oppgjøret skulle foretas av en annen enn innklagede. Klageren mener oppgjøret tok lengre tid en avtalt. Innklagede avviser klagen som grunnløs.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klageren anfører at innklagede ble klart instruert med hensyn til utbetaling av kommunale krav og størrelsen på beløpet. Nøyaktig saldooppgaver ble fremlagt med referanse til kontaktpersoner i de respektive bankene for at oppgjøret skulle gå så raskt som mulig, og helst raskere enn 3 dagers fristen som fremkommer av oppdragsavtalen med innklagede.

Oppgjørsoppstillingen var feil. Dette ble meddelt innklagede og det ble avholdt møte. I følge klageren var eierskifteforsikringen maksimert til kr 10 000 i oppdragsavtalen, men var belastet med kr 31.625. Dette ble forklart var feil, men provisjonen var redusert med kr 21.265 (tilsvarende differansen på eierskifteforsikringen). Panteattest var belastet med kr 420, mens det i oppdraget fremkommer kr 167. Kr 887,50 for Infoland er i følge klageren aldri avtalt. Det var avtalt med Bergen kommune at det skulle innbetales kr 32.500 i kommunale avgifter, dette var meddelt innklagede gjentatte ganger. Klageren ble belastet med kr 42.541,03.

Klageren har ikke akseptert at oppgjøret skal foretas av DnB NOR og ber Nemnda vurdere om et meglerforetak uten avtale med oppdragsgiver kan overlate klientmidler til tredjepart.

Avregning av kommunale utgifter frem til overtakelsen er belastet med

kr 266,74 for mye.

Klageren mener at innklagede brukte syv dager mer enn avtalt på oppgjøret. Klageren er dermed påført kr 4.189,41 i ekstra rente. Klageren har fått kr 862 av innklagede i tillegg til salgssummen.

Klagerne har i tillegg overfor innklagede fremsatt krav om sluttoppgjør på kr 14.895,99, samt kostnadsdekning på kr 5.250 og gebyr på kr 500.

Klageren er også misfornøyd med manglende tilbakemelding fra innklagede.

Klageren ønsker saksomkostninger i forbindelse med behandlingen i Reklamasjonsnemnda dekket.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at de har forholdt seg korrekt i forbindelse med innfrielsen av krav overfor Bergen kemnerkontor. Klagerne ville i følge innklagede ikke undertegne kjøpekontrakten som innklagede benytter som sin standard avtale. I standardkontrakten sies det uttrykkelig at oppgjøret skal gå gjennom DnB Nor Meglerservice. Etter diverse møter/forhandlinger inngikk kjøper og innklagede en «alternativ» kjøpekontrakt som innholdsmessig lå noe midt i mellom meglers kontrakt og et «minimumsforslag» fra klageren. Klager var imidlertid gjort kjent med at innklagede var forpliktet til å la oppgjøret gå gjennom DnB Nor meglerservice.

Innklagede anfører at oppgjøret ble utført på behørig måte og så raskt som mulig. Eiendommen var beheftet med utlegg noe som gjorde innfrielsen/oppgjøret noe mer omstendelig. Dette er noe klager helt og holdent må ta ansvar for. Klager ble gjort oppmerksom på at oppgjøret ville bli noe forsinket. Innklagede anfører at gjennomføringen av salget av eiendommen ble forsinket med ca ½ år på grunn av klagerens generelle vegring til å forplikte seg til noe som helst. Innklagede avviser klagen som grunnløs.

Klagerens ytterligere anførsler:

Ikke noe sted er det gitt godkjenning for at innklagede skal kunne overføre klientmidler til et annet foretak. Ved at klientmidler var overført måtte klager forholde seg til en annen juridisk enhet langt fra innklagedes kontor og de forsinkelser det medførte i forhold til reklamasjon. Klager forholdt seg til innklagede som ikke på noe tidspunkt fortalte at hun ikke var i besittelse av klientmidlene.

Daglig leder hos innklagede fikk innlevert saldo på alle lån på oppgjørsdato og bekreftet raskt oppgjør og hevdet til og med at det skulle gå raskere enn ellers etter det spesielle ønske kunde hadde og det forarbeid klageren hadde nedlagt med bekreftet saldo per oppgjørsdato.

Det forelå ingen utlegg på eiendommen. Påstanden om utlegg er angivelig fremsatt for å forklare forsinkelsen i oppgjøret og påstanden alene bør påføre innklagede irettesettelse.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder misnøye med innklagedes oppgjør. Misnøyen gjelder både oppgjørsmåten og beløpet. Det er noe uklart hva som er klagerens krav, men klageren krever trolig i hvert fall kompensasjon for forsinket oppgjør og saksomkostninger.

Reklamasjonsnemnda vil først ta stilling til klagerens anførsel om at innklagede ikke kunne overlate oppgjøret til et annet foretak. Denne delen av klagen må ses i lys av at klageren forlangte en spesielt utviklet kjøpekontrakt, der kun minimumspunktene i avtalen mellom kjøper og selger inngikk. I standardavtalen som megler benyttet seg av og som klager hadde sett, informeres det om at innklagede meglerfirma normalt benyttet seg av et annet foretak til gjennomføring av oppgjør. I minimumskontrakten som er benyttet i dette tilfelle, må man utfylle kontrakten med partenes forutsetninger. Reklamasjonsnemnda mener at klager, gjennom fremleggelsen av kontraktsforslaget, var blitt kjent med at oppgjøret normalt foretas av et annet foretak. Det samme kontonummeret som fremgikk av kontraktsforslaget inngår for øvrig også av den endelige kontrakten. Dersom klageren ønsket en annen ordning enn at innklagede meglerfirma benyttet seg av et annet foretak til gjennomføring av oppgjør, måtte klageren sørget for at dette kom til uttrykk. Reklamasjonsnemnda finner dermed ikke grunn til å kritisere innklagede for å ha benyttet et annet foretak til gjennomføring av oppgjøret.

Det neste spørsmålet er om innklagede kan holdes ansvarlig for forsinket oppgjør. I henhold til oppdragsskjemaet punkt 4 er det avtalt at «megler har 3 dagers frist på oppgjør av salgssum av eiendommen». Innklagede påberoper seg at det er begått en feil fra klagerens side, men dette er ikke dokumentert og kan derfor ikke legges til grunn av Reklamasjonsnemnda. Her hvor oppgjøret ifølge oppgjørsoppstillingen har skjedd 6 dager forsinket, blir innklagede ansvarlig for det tap som klageren dermed er påført. Kravet består formentlig av forsinkelsesrente av kontantdelen og erstatning for tap i forbindelse med lånet.

Klageren påstår videre at det er gjort en feil ved beregningen av eiendomsskatt og kommunale avgifter. Har megler påtatt seg pro et contra-oppgjør, er eventuelle feil på dette punktet meglerens ansvar. Det synes som om megleren har påtatt seg denne oppgaven. Reklamasjonsnemnda vil imidlertid ikke etterprøve beregningene som er foretatt.

Klagen gjelder også påståtte feil i forbindelse med kommunale krav. Det fremgår imidlertid av brev til klager av 21.06.05 fra innklagedes advokat at etter kontakt med Kemnerkontoret har innklagede belastet klageren korrekt for kommunale krav, men at klageren ved personlig henvendelse kan få tilbakeført kr 10 014. Innklagede har ikke anledning til å gjøre dette på klagerens vegne. Ettersom klageren dermed kan få tilbakeført det omstridte beløp, kan Reklamasjonsnemnda ikke se at innklagede kan kritiseres for håndtering av dette spørsmålet.

Eierskifteforsikringen er i oppdragsavtalen maksimert til kr 10 000, men var belastet med kr 31.625. Dette ble i følge klageren forklart som en feil, men at feilen var rettet opp ved at provisjonen var redusert med kr 21.265. Provisjonen er således redusert tilsvarende differansen på eierskifteforsikringen. Klageren har dermed ikke noe krav i denne forbindelse.

Når det gjelder påståtte for høye gebyrer belastet for pantattest og Infoland har innklagede ikke kommentert disse beløpene i sitt tilsvar. I følge oppdragsskjemaets punkt5 er det avtalt: «Dekn. av utlegg ifm. pantattest kr. 167, tinglysing av sikringsobligasjon kr. 1.340, innhenting av dokumenter fra offentlige etater maks

kr 1.537. » Innhenting av dokumenter fra offentlige etater omfatter også innhenting av dokumenter fra Infoland. Panteattest er belastet med kr 420, dvs kr 253 for meget. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at oppdragsskjemaet hjemler et gebyr på kr. 420, da panteattest koster kr. 167 ifølge oppdragsskjemaet punkt 5.

Klageren krever også dekket saksomkostninger. Etter fast praksis gir ikke Reklamasjonsnemnda medhold i krav på saksomkostninger. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er grunnlag for å fravike denne praksisen her.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis medhold i påstandene om forsinket oppgjør, at det er meglers ansvar i denne saken å avregne korrekt eiendomsskatt og kommunale avgifter og at det er for meget belastet i gebyr for pantattest.

Oslo, den 24. januar 2006.

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Knut Kopstad

Forbrukerrådets representant

formann

Den norske advokatforenings

representant