Klage nr 2015076

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 31. august 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagen er inngitt av en utbygger på vegne av kjøper. Kjøperen fikk opplyst feil tomteareal av megler på visning. Klageren krever dekket kostnader på kr 89 937 som er påstått påløpt som følge av innklagedes feilaktige opplysninger om forhold ved eiendommen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen avvises.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en eiendom av utbygger, der innklagede var megler. Klagers representant er utbygger. Heretter betegnes utbygger og kjøper som klager.

 

Ifølge klageren ble det gitt feil opplysninger av innklagede i forbindelse med salget, noe som førte til merarbeid og ytterligere kostnader for utbyggeren idet han ønsket å hjelpe kjøperen, slik at eiendommen ble overlevert i samsvar med kjøperens forventninger basert på meglerens opplysninger.

 

Ifølge klageren ble det av innklagede på visning påvist feil tomtegrense mellom de to hagene, og klager ble forevist ca. 80 m2 av nabotomten. Eiendommene måtte reseksjoneres, og innklagede har etter purringer fra kjøperne betalt dette.

 

Totalt hevder utbyggeren å ha hatt utgifter på kr 89 937 som følge av innklagedes feilgitte opplysninger.

 

Utbyggeren har flere ganger purret på innklagede vedrørende dette kravet, men innklagede har ikke besvart henvendelsene.

 

Ifølge klageren har utbyggeren hjulpet innklagede med å rette opp overfor kjøperne, slik at det ikke ble fremmet erstatningskrav mot innklagede fra kjøperne.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede anfører at selgeren valgte å akseptere klagerens bud på tross av at innklagede ga uttrykk for at tomtegrensen var usikker.

 

Kjøperen la inn bud med forbehold om at tomtegrensen var som påvist av innklagede. Aksept ble gitt med følgende ordlyd:

 

Gratulerer med aksept av bud 1235000 med overtakelse 10.8.13. bruksrett uteareal iht seksjonsbegjæring (skal være som forevist på visning). Evt. bruksrett badehus, brygge, båtplass overtas. Vennligst bekreft. God sommer.

 

Ok, dette bekreftes herved.

 

Ifølge innklagede ble aksepten gitt mot innklagedes råd.

 

Innklagede var ikke tilstede på kontraktsmøte, men fikk inntrykk av at partene var enige om at de skulle komme til enighet om misforståelsene. Ifølge innklagede ga klageren inntrykk av at det ikke var så nøye. Ved overtakelse ble tomtegrensene igjen et tema, og forsikringsselskapet ble koblet inn da partene ikke ble enige. Det endte med at klageren fikk et større tomteareal som selgeren aksepterte.

 

Innklagede har tidligere i epost til klagerens representant fraskrevet seg alt ansvar. Reseksjoneringen ble betalt av innklagede for å bli ferdige med saken.

 

Ifølge innklagede anbefalte megleren at partene skulle avvente med å akseptere bud før de var 100 % sikre på tomtegrensene. Dette rådet ble ikke fulgt opp av selgeren, og innklagede kan ikke se å ha opptrådt klanderverdig.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

I denne saken er det på de vesentlige punkter påstand mot påstand og uklarheter. Nemnda finner derfor at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen, og at sakens dokumenter ikke danner et tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda. På denne bakgrunn avvises saken.

 

Nemnda bemerker for øvrig at det i saken er utbygger som i realiteten fremstår som klager, og nemnda behandler kun saker fra fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.