Klage nr 2015090

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 31. august 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Ihus avd. Skedsmo

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren deltok i en budrunde i regi av innklagede den 27. mai 2015. Han innga da et bud 11.55, og satte akseptfrist kl. 12.00. Klageren hevder at en forlengelse av fristen aldri ble godkjent, men innklagede endret likevel akseptfristen til kl. 12.30. I den forbindelse mener klageren at dersom akseptfristen skal være minimum 30 minutter, så må dette gjelde alle bud som inngis.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren deltok i en budrunde i regi av innklagede den 27. mai 2015. Klageren innga et bud stort kr 3 775 000 med akseptfrist kl. 12.00. Da klageren mottok fellesmeldingen som ble sendt ut, var imidlertid akseptfristen hans blitt endret til kl. 12.30. Klageren ble kontaktet av innklagede som sa at akseptfristen var for kort, og de endret derfor klagerens frist slik at de rakk å kontakte de øvrige budgiverne.

 

Klageren mener at dersom akseptfristen skal være minimum 30 minutter, så må dette gjelde alle budene, ikke bare klagerens.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Budene som ble inngitt etter budet stort kr 3 525 000, ble inngitt med svært få minutters mellomrom. Innklagede oppfordrer alltid budgivere til å sette en akseptfrist på minimum 30 minutter. Dette for å rekke informere alle involverte parter.

 

Hva gjelder klageren ble det inngitt et bud kl. 11.55 med akseptfrist kl. 12.00. Innklagede ringte da til klageren og informerte om at det var ønskelig med en akseptfrist til kl. 12.30. Klageren aksepterte dette muntlig pr. telefon, og skulle sende skriftlig bekreftelse pr. SMS. Innklagede mottok imidlertid aldri en slik bekreftelse.

 

Kl. 11.59 ble det inngitt et nytt bud stort kr 3 800 000. Dette hadde akseptfrist kl. 12.10. Siste bud stort kr 3 850 000 ble inngitt kl. 12.01. Klageren ble varslet om budet kl. 12.02. Innklagede varslet så et opphold i budrunden på grunn av et viktig kontormøte. Alle budgivere ble ved senere bud derfor oppfordret til å ha akseptfrist tidligst kl. 14.00. Etter møtet kontaktet innklagede alle budgiverne, men ingen ønsket å inngi ytterligere bud. Selgeren ga derfor budgiveren med det høyeste budet et motbud stort kr 3 850 000 med akseptfrist kl. 14.30. Dette budet ble akseptert.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder misnøye med innklagedes håndtering av budrunden, herunder påstått forlengelse av akseptfristen uten budgiverens godkjenning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Megleren skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I dette ligger en plikt til å avpasse tempoet i salgsarbeidet, for at oppdragsgiveren og aktuelle interessenter skal sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.

 

Av Finanstilsynets rundskriv 9/2013 fremgår det at megler skal fraråde budgivere å sette så kort frist på budet at megleren ikke får anledning til å orientere øvrige interessenter som kan tenkes å ville delta i budrunden. Dette er imidlertid ikke til hinder for at budgiveren opprettholder sin korte frist. En budgiver velger selv hvor lenge han vil være bundet av sitt bud. Dette innebærer at det ved det enkelte salg kan være forskjellige akseptfrister fra de ulike budgivere. Megler er forpliktet til å informere selger og de øvrige budgivere om de enkelte bud uavhengig av akseptfristens lengde så langt det er praktisk mulig. Innklagede kan ikke kritiseres for å ha formidlet de øvrige inngitte bud selv om disse hadde kortere akseptfrist enn 30 minutter.

 

Megleren har anført at klageren aksepterte en forlengelse av budet, noe klageren har bestridt. Innklagede hevder også at klageren ble anmodet om å bekrefte dette pr. SMS, men slik bekreftelse ble ikke gitt. Megleren har ført inn budet i budjournalen med akseptfrist kl. 12.30 uten noen nærmere kommentar. Nemnda finner at innklagede her kan kritiseres for ikke å ha laget et notat om dette i budjournalen. Det kan imidlertid ikke få noen betydning for nemndas konklusjon.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.