Klage nr:
123/05
Avgjort:
24.01.2006
Saken gjelder:
Arealsvikt. Krav om nedsettelse av kjøpesummen
Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Moss

Saksframstilling

Klagerne kjøpte en hytte som var til salgs gjennom innklagede. I prospektet var arealet feil. Klagerne ønsker nedsettelse av kjøpesummen.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne anfører at eiendomsprospektet viser at hytten skal inneholde ca50kvm i innvendige mål. Ved nærmere oppmåling viser det seg i følge klagerne at hytten er 34 kvm. Klager mener at det er betalt for mye i forhold til hva som er lagt frem i salgsdokumentene.

Innklagede anfører:

Innklagede erkjenner at det ble opplyst feil areal i salgsoppgaven. På visning ble det i følge innklagede gjort kjent til alle interessenter, også kjøper, at det var opplyst feil areal i salgsoppgaven. Dette bekreftes av visningsmedarbeider. Før bindende avtale ble inngått ble det i tillegg muntlig påpekt av megler at hytta var mindre enn det som ble opplyst i salgsoppgaven. Dette ble dessverre ikke presisert i meglers aksept og kjøpekontrakt. Innklagede mener dette er et forhold kjøper har hatt mulighet til å ta hensyn til da han valgte å gi bud på eiendommen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det ble ikke opplyst muntlig for klager at hytten var mindre enn hva det sto i salgsoppgaven. Klager har lagt ved en bekreftelse fra venner som var tilstede under visningen om at de ikke fikk opplyst muntlig det korrekte hyttemålet.

I telefonsamtale i ettertid ble det opplyst fra innklagede at han hadde skrittet opp hytten utvendig for mål. De kom til syv ganger syv meter og plusset på utedoen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav som følge av påstått arealsvikt. Krav om nedsettelse av kjøpesummen som følge av arealsvikt, må eventuelt rettes mot selgeren. Kravet mot eiendomsmegler må i tilfellet være basert på at eiendomsmegler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Reklamasjonsnemnda må derfor ta stilling til om det foreligger en arealsvikt som innklagede kan holdes ansvarlig for.

Reklamasjonsnemnda mener at innklagede har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved ikke å sørge for skikkelig dokumentasjon av arealene. Et forsøk på muntlig å rette opp feilen, er ikke tilstrekkelig.

For at et erstatningskrav skal føre frem, må detforeligge et økonomisk tap. Reklamasjonsnemnda har ikke forutsetning for å vurdere størrelsen på et eventuelt tap i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis medhold.

Oslo, den 24. januar 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant