Klage nr:
125/05
Avgjort:
24.01.2006
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling og meglers vederlag
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Groruddalen Groruddalen Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Klageren solgte sin bolig gjennom innklagede som eiendomsmegler. Klageren hevder oppdragskontrakten etter signering ble påført et nytt punkt som klageren ikke hadde godkjent, og som han dermed mener bør ses bort i fra. Innklagede bestrider dette. Klageren mener også at det er fakturert for mye for annonse i Aftenposten samt at innklagede ved flere anledninger ikke har besvart henvendelser fra klageren.

Foretakets faglige leder er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsker å klage på manglende oppfølgning fra innklagede. Ved overdragelse av leiligheten var det i følge klageren, avtalt at megler nr 1 også skulle være tilstede for å hjelpe til. Han møtte ikke opp. Da klageren ringte megler nr 1, fikk han beskjed fra en annen megler at megler nr 1 ikke var på jobb. Da klageren to dager senere oppsøkte innklagede meglerforetak, fikk han beskjed om at megleren var sykemeldt på ubestemt tid. Klageren var innom innklagede meglerforetak 02/08/05 for å levere endelig skjema og for samtidig å snakke med megler nr 2. Megler nr 2 var ikke til stede og det ble lagt igjen beskjed. Etter brev datert 13/05/05 har klageren ikke fått noen tilbakemelding fra megler nr 2. Klageren anfører at det virker som om innklagede ikke bryr seg om kundene etter at de har fått oppdraget.

Videre har klageren også etterspurt faktura for annonse i Aftenposten. Klageren anfører at han har betalt for en større annonse enn den han har fått.

I brev sendt til innklagede anfører klageren at oppdragskontrakten etter signering er tilført et punkt om meglers krav på 10% eks. mva ved salgssum over kr 2.500.000,-. Dette var i følge klageren ikkeskrevet på oppdragskontrakten ved signering i april og det ble heller ikke nevnt under møtet. Klageren ba om kopi av kontakten, men fikk beskjed om at det skulle klageren få ved en senere anledning. Klageren spurte igjen senere, men fikk beskjed om at kontrakten ville bli sendt per post. Først 11/05/05, da klageren selv oppsøkte meglers kontor, fikk klageren kopi av kontrakten og oppdaget at det ovennevnte punkt var blitt tilført kontrakten. Klageren anfører at dette punktet ikke er godkjent av klageren og påført etter signering av oppdragskontrakten og at kravet må frafalles helt.

Innklagede anfører:

Innklagede beklager hvis klageren mener at enkelte av deres gjentatte henvendelser er besvart for sent.

Innklagede hevder klageren er fakturert korrekt for annonsen i Aftenposten.

Megler bestrider på det sterkeste at det er gjort endringer på oppdragsskjemaet i etterhånd. Endringen ble utført i samme anledning som standardprovisjonen i oppdragsskjemaet ble redusert. Innklagede har ved flere anledninger diskutert saken med klageren. Innklagede kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at klageren er urettmessig fakturert vedrørende salg av boligen.

Reklamasjonsnemnda vilbemerke

Klagen gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av misnøye med saksbehandlingen, herunder provisjonskravet.

Klageren anfører blant annet at det i oppdragsskjemaets punkt 4 A om meglers vederlag er innført et tilleggspunkt om provisjonens størrelse etter signering. Reklamasjonsnemnda baserer seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig. Den fremlagte kopi av oppdragsskjema viser en korrigert provisjon. Den muntlige påstand om at oppdragsskjemaet er rettet etter undertegning kan ikke Reklamasjonsnemnda legge til grunn. Saken avvises når det gjelder påstått påføring av provisjonskrav etter at oppdragsskjemaet er signert. Mener klageren at det foreligger et straffbart forhold, må klageren i tilfelle forfølge dette som en politisak.

Klageren hevder videre at det er fakturert for mye for annonse. Klager mener å ha fått en annen annonsestørrelse enn den megleren viste og har vedlagt kopi av annonsen. Innklagede har lagt ved kopi av regningen. Annonseregningen viser en størrelse på 3×80, noe som stemmer med annonsekopien. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke se at det er fakturert for mye for annonse.

Når det gjelder klagerens påstand om for dårlig oppfølging, foreligger det påstand mot påstand. Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene parten større troverdighet enn den annen, og saken må derfor avvises for så vidt gjelder dette forholdet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold for så vidt gjelder annonsen.

Klagen avvisesfor så vidt gjelder påståtte tilføyelser i oppdragsskjemaet og dårlig oppfølging.

Oslo, den 24. januar 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant