Klage nr 2015009

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 24.september 2015 Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Privatmegleren Aksept

Fram Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en aksjeleilighet gjennom innklagede den 7. september 2011. Hun mener å ha fått feil opplysninger om at det fulgte med vaskemaskin/oppvaskmaskin, samt to loftsboder. Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 25 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en aksjeleilighet 7. september 2011. Hun hevder å ha blitt lovet vaskemaskin/oppvaskmaskin samt 2 loftsboder av megleren, før hun kjøpte leiligheten. Klageren mener det ikke står noe sted at det er vaskekjeller med betalingsautomat.

 

Klageren viser til at det står tydelig i taksten punkt 272 at det er oppvaskmaskin på kjøkkenet, og i Nøkkelinformasjon side 2 står det tydelig at det følger med 2 loftsboder. Dette kunne selgeren bevitne under overtakelse av leiligheten. Klageren hevder hun ble lovet at dette skulle bli rettet opp da de skrev under avtalen. Klageren purret innklagede flere ganger, men megleren arbeider ikke der lenger. Klageren er svært fortvilet over å ha blitt behandlet så dårlig.

 

Da det var gått over tre år, foreslo megleren boligkjøperforsikringen Protector. Saken ble avslått da hun ikke hadde holdt seg innenfor fristen på tre år. Megleren foreslo å gi klageren kr 2 000 for å få saken ut av verden, noe hun ikke aksepterte.

 

Når klageren tok kontakt, utallige ganger, ble det sagt at dette skulle de rydde opp i, og at de skulle ta kontakt med henne.

 

Klageren hevder at vasken ikke blir ren, selv om hun vasker på 90 grader flere ganger, og den lukter vondt.

 

Angående foreldelsesfrist henviser klageren til kopi av e-post med megleren raskt og innen rimelig tid etter kjøp. Klageren har utover den tid etterspurt svar som var lovet, men opplever en bevisst trenering fra meglerens sin side. Hun mener innklagede har hatt en meget nedlatende holdning til henne. Klageren hevder innklagede har håndtert saken uprofesjonelt. Saken har vært og er en svært psykisk belastning for henne. Klageren hevder at så mye motstridende «faktaopplysninger» er det få som har opplevd.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 25 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede viser til hva det står i salgsoppgaven på side 5 under punktet diverse siste avsnitt: «Hvitevarer som ikke er integrert i innredning medfølger ikke handelen».

 

Når det gjelder bodene, så står det i taksten på side 4 at det medfølger 1 loftsbod.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Sekretariatet tilskrev klageren i e-post 29. juli 2015 og reiste spørsmål om kravet var foreldet. Klageren bestred dette. Sekretariatet tilskrev samme dato innklagede og anmodet om at de tok hensyn til bemerkningene om foreldelse ved inngivelse av tilsvar. Nemnda kan ikke se at dette er kommentert i tilsvaret, og legger til grunn at foreldelse ikke er påberopt. Nemnda vil derfor ikke ta stilling til spørsmålet om saken er foreldet.

 

Når det gjelder sakens realitet, bemerker nemnda:

 

Loftsbod

Det fremgår av salgsoppgaven under boligens innhold at det er «2 loftbod» som tilhører leiligheten. Dette er en feil opplysning, da det kun er én loftsbod som tilhører leiligheten. Innklagede kan ikke høres med at det er korrekt opplysning i taksten. En megler må normalt besiktige salgsobjektet, og ville da sannsynligvis oppdaget at det bare var én bod. Den uriktige opplysningen i salgsoppgaven fra innklagedes side, er i strid med god meglerskikk.

 

 

 

Oppvaskmaskin

Når det gjelder spørsmålet om oppvaskmaskin medfølger, er det påstand mot påstand. Det fremgår ikke av salgsoppgaven at oppvaskmaskin medfølger. I taksten er dette imidlertid opplyst, og innklagede burde korrigert en slik uriktig opplysning som er gitt i taksten. Det er også i strid med god meglerskikk.

 

Vaskemaskin

Det står i taksten punkt 900 at det er fellesvaskeri i kjelleren. I salgsoppgaven er det imidlertid ingen opplysninger om dette. Det kan synes som om innklagedes megler ikke har lest taksten. Nemnda mener at det hadde vært naturlig at opplysningen om fellesvaskeri var opplyst i salgsoppgaven. Uansett vil imidlertid innklagede ikke kunne være ansvarlig for kvaliteten på fellesvaskeriet.

 

Erstatningskravet

Når det gjelder kravet som angår penger brukt på fellesvaskeriet, kan det ikke føre frem. Det samme gjelder oppvaskmaskinen. Det vises til det som er sagt ovenfor om dette.

 

Det er for nemnda ikke fremlagt spesifikt krav om den uriktige opplysningen om antall boder utgjør et verdiminus. Nemnda antar imidlertid at dette – særlig i en såpass liten leilighet – vil ha en viss betydning. Nemnda finner at beløpet skjønnsmessig passende kan settes til

kr 10 000.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Aksept, Fram Eiendomsmegling AS, har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klageren 10 000 kroner.