Klage nr 2015108

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 24. september 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Aktiv Eiendomsmegling Andebu/Sandefjord

Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte en boligtomt via innklagede den 10. juli 2015.

 

Klageren anfører å ha tapt kr 50 000 etter å ha akseptert bud, hvorpå det senere viste seg at én interessent ikke hadde fått inngitt bud i tide. Klageren anfører at dette skyldes sen varsling fra innklagede, samt manglende mulighet til å kontakte megler.

 

Innklagede avviser kravet og hevder å ha opptrådt i tråd med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede den 25. desember 2014 om salg av boligtomt.

 

Det ble gitt bud stort kr 500 000 den 10. juli 2015. Klageren mottok varsel om budet kl. 09.14. Det var ingen andre budgivere. Klagerens motbud stort kr 550 000 ble akseptert av kjøperen. Kontrakt ble signert den 16. juli 2015.

 

Dagen etter budaksept ble klageren kontakten av en opprørt nabo som ønsket å kjøpe tomten.

 

 

Naboen hadde fått varsel om budet stort kr 500 000 kl. 12.30 den 10. juli. Varselet kom pr tekstmelding, og inneholdt en lenke som ikke lot seg åpne. Tekstmeldingen kunne ikke besvares, og det var ikke oppgitt noe telefonnummer. Naboen var på båttur og rakk ikke legge inn bud før fristen gikk ut kl. 13.00.

 

Naboen bekrefter at de ville kjøpe tomten for kr 600 000.

 

Klageren reagerer på at naboen bare fikk en halv times varsel, når hun selv mottok melding om budet kl. 09.14.

 

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og at hun som følge av dette har gått glipp av kr 50 000. Klageren ønsker at innklagedes honorar reduseres.

 

Innklagede har i hovedsak anført: i

Klageren kontaktet innklagede første gang vår/sommer 2014. Innklagede bistod klageren med mye gratis rådgivning før oppdragsavtale ble signert 25. februar 2015, ikke i desember 2014 slik klageren hevder.

 

Klageren fikk en vesentlig prisreduksjon, da hun ønsket å stå for mye av markedsføringen selv. Innklagede ønsket ikke å markedsføre tomten som fritidseiendom, og innklagede er derfor ikke kjent med hvorledes annonsene ble utformet eller hvor mange det var. Innklagede mener dette er relevant informasjon, da det viser at klageren delvis har opptrådt på egen hånd.

 

Det ble registrert bud på eiendommen den 10. juli 2015 med bankID via innklagedes budgivningssystem. Klageren ble varselet om budet, og innklagede hadde mange samtaler med klageren om budet på kr 500 000. Det ble informert om at interessenter som tidligere hadde meldt interesse ikke hadde vist ønske om å inngi bud. Budvarsel ble likevel sendt ut til samtlige interessenter kl. 12.30. Ingen henvendte seg i forbindelse med dette. I samråd med megleren bestemte klageren seg for å inngi motbud. Dette ble gitt kl. 12.48 og det ble gitt frist til kl 14.00. Ingen andre interessenter tok kontakt i dette tidsrommet.

 

Innklagede synes det er beklagelig at en annen interessent nå hevder at de ville bydd høyere. Det er alltid en risiko for dette, og det er slik markedet fungerer.

 

Vedkommende interessent ble registrert hos innklagede første gang den 11. mai 2015, to måneder før den aktuelle budrunden. Salgsoppgave ble sendt vedkommende samme dag, og innklagede mener at interessenten hadde god anledning til å by på eiendommen tidligere dersom han ønsket det. Innklagede kan heller ikke ta høyde for eller ansvar for at interessenter befinner seg på fritidsaktiviteter som hindrer dem i å ta kontakt med megleren.

 

Innklagede har ikke mottatt henvendelse fra interessenten verken innenfor akseptfristen eller etter aksept.

 

Klageren viser til e-post sendt til megleren som ikke er besvart. Klageren fikk svar pr telefon og det var en lang samtale der hun ble informert om det overstående.

 

Innklagede anfører at de har opptrådt ryddig i denne prosessen, og at det ikke er grunnlag for prisreduksjon.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at meglers vederlag kan nedsettes eller falle bort dersom det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra oppdragstakers side.

 

Klageren anfører her at interessenten ikke fikk beskjed i tide, samt at det ikke var oppgitt kontaktopplysninger til megler i varselet. Bud måtte inngis via bankID.

 

Det er intet som tilsier at megleren har forsømt seg her. Interessenter ble varslet en halv time før budet gikk ut. Innklagede må høres med at de ikke kan ta ansvar for at interessenter er utilgjengelige på tidspunktet for budgivning.

 

Hva gjelder kommunikasjonen mellom partene, er det påstand mot påstand, herunder at lenken ikke virket, at klageren ikke har fått svar på sine e-poster, og at interessenten ville bydd kr 600 000. Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt, og saken reiser derfor bevisspørsmål vedrørende kommunikasjonen mellom partene som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.