Klage nr:
121/05
Avgjort:
09.03.2006
Saken gjelder:
Manglende informasjon ved tvangssalg
Foretakets navn:
Borg Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Klager hadde et krav i en eiendom, som var lagt ut på tvangssalg. Klager skulle få beskjed av innklagede når det kom inn bud, men det har han ikke fått.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har et krav i en eiendom, som innklagede har hatt som tvangssalg. Kravet er på 50 000 kroner, og dette har klageren rettens kjennelse på.

Klageren har vært i kontakt med innklagede flere ganger angående eiendommen, og fått til svar at han vil bli kontaktet om han vil godta bud som eventuelt kommer inn.

Huset ble solgt uten at klageren har fått beskjed. Dette har klager fått vite gjennom Namsmannen.

Klager kontakter tingretten, men de visste heller ikke noe om dette. Ved tingretten har de purret på innklagede flere ganger, og fikk til slutt svar. Klageren har ikke hørt noe som helst.

Klager har snakket med innklagede om dette og mener bestemt at innklagede skal betale beløpet til klager.

Innklagede anfører:

Saken dreier seg om et tvangssalg fra X tingrett. Eiendommen ble solgt for 1.550.000 kroner, noe innklagede skulle sende til tingretten i fordelingskjennelsen.

At saken er behandlet dårlig av innklagede i ettertid, er innklagede ikke uenig i. Men innklagede kan ikke se at klager har tapt noen penger i denne saken.

Innklagede fikk ikke over fordelingskjennelsen i tide til tingretten. Dette innrømmer innklagede er kritikkverdig. Forklaringen på dette er at innklagede ble langtidssykmeldt.

Saken ble overført til et annet foretak, som gikk videre med saken hos tingretten. Slik innklagede forstår klageren, betvilte han ikke budrunden, men det som har skjedd i ettertid.

Klageren var en av kreditorene som ikke ville fått noe dekning. Det var kun delvis dekning til 3. prioritet. Klageren var på 8. prioritet. Dermed har han ikke gått på noe tap. Innklagede er enig i at det har påfalt noe mer renter, men ikke i den størrelsen at klageren har blitt skadelidende.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder manglende informasjon om bud ved tvangssalg.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning burde nok innklagede gitt informasjon om budet, jf. tvangsloven § 11-29. Innklagedes manglende informasjon til klager har ikke brakt klager i en dårligere situasjon enn om denne informasjonen var gitt. Klagers tap er således ikke en konsekvens av innklagedes manglende informasjon, men en følge av klagers lave panterettsprioritet. Klager har ikke krav på erstatning fra innklagede.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 9. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant