Klage nr 2015057

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 12.oktober 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Eie eiendomsmegling avd Ullern

In-Vest Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandling

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kontaktet innklagede for salg av en leilighet. Klageren er misfornøyd med innklagedes håndtering av oppdraget og krever avtalen hevet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren sa opp avtalen om megleroppdrag med innklagede i brev 6. februar 2015, samtidig som klageren ba om et møte med daglig leder. Misnøyen ble for stor. Senere har klageren hatt et møte med daglig leder, jfr. brev fra innklagede.

 

Bakgrunnen for at klageren valgte å heve avtalen var:

 

Visninger

Det var en forutsetning for oppdraget at samtlige visninger skulle utføres av megleren. Dette var også fullstendig oppfattet av megleren. At innklagede i brevet påstår at megleren holdt alle visningene er merkelig. Da klageren kom hjem på en av visningene var ikke megleren der, men en mannlig kollega. Forutsetningen for oppdraget var ikke fulgt.

 

Takst

Taksten ble uført og satt til kr 5 000 000. Om dette uttalte megleren at taksten burde økes til

 

 

kr 5 200 000 da det ville bli lettere å få et bud i størrelsen kr 4 600 000 til kr 5 000 000. Det var så mye pruting. Hensikten var derfor å villede en kjøper (og klageren som selger). Det at takstmannen godkjenner dette etter anmodning fra megleren er en annen sak.

 

I etasjen over klagerens leilighet er det en leilighet på 130 kvm som hadde ligget ute på markedet noen måneder. Annonsert pris var kr 4 600 000. Klagerens leilighet er på 103 kvm og ble lagt ut til kr 5 200 000. Innklagede skal ha hevdet at det burde være en annonse i avisen, og at visning skulle holdes i tilknytning til nevnte leilighet fordi man ville få interessenter fra begge leilighetene. Klagerne mener dette må være fullstendig feil. Hvem vil kjøpe en mindre leilighet i samme bygg for en mye høyere sum? Det kom heller ingen på visningen. Utgiftene var derfor bortkastet.

 

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven holder ikke mål. Dette er erkjent i brevet fra innklagede. Redigeringen og bildene var for dårlig.

 

I området var det i den aktuelle periode seks leiligheter til salgs. Fem er solgt, men ikke klageren sin. Klageren spør hvorfor.

 

Etter at brevet om heving av avtalen ble levert innklagede skjedde det ting som gjør den ytterliggere berettiget. Klageren ba om et møte med daglig leder. Hensikten var å gå igjennom saken. Torsdag ettermiddag den 14. februar 2015 mottok klageren et intetsigende brev datert 10. februar 2015. Den nye megleren skal ha opplyst klageren på tirsdagen at han hadde kontaktet daglig leder to ganger på mandag uten å få svar. Han hadde derfor sendt en sms og bedt de ringe. Noen reaksjon fikk han ikke. Klageren spør om dette er god meglerskikk.

 

Fredag ettermiddag ringte megleren den tidligere megleren for å få de dokumenter som var innhentet fra forretningsfører og kommunen mv. Megleren skal ha fått opplyst at han skulle se på saken. Den nye meglerens plan var at leiligheten skulle annonseres neste søndag. Ved henvendelse på mandagen ble dokumentene nektet utlevert. Visningene måtte derfor utsettes i 14 dager på grunn av vinterferien, hvilket selvsagt var meglerens plan. Dette har medført at disse dokumentene er blitt innhentet to ganger med to ganger betaling. Klageren spør om dette er god meglerskikk.

 

Klageren ber nemnda om å ta stilling til om han hadde adgang til å heve avtalen. Hvis ikke hva som bør betales for oppdraget, jfr. mottatt faktura på kr 80 871.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede viser til sitt brev av 9. mars 2015 til klageren.

 

Klageren mottok en faktura i henhold til signert oppdragsavtale som sier at megleren har krav på dekning for påløpte timer opp til kr 45 000. I tillegg har megleren krav på dekning av markedspakke og visninger.

 

I møtet skal klageren ha uttrykt at han var misfornøyd med salgsprosessen. Innklagede synes det er beklagelig at klageren har oppfattet salgsprosessen slik. Innklagede mener det ikke foreligger grunnlag for å kreve avtalen hevet vederlagsfritt. De fem visningene ble avholdt av megleren selv som avtalt, med unntak av en privatvisning klageren ville holde selv. Det ble annonsert i avisen som avtalt. Når det gjelder takstmannens vurdering, ble taksten satt av ham og ikke megleren. Det er ikke noe grunnlag for å kreve reduksjon i meglervederlaget på bakgrunn av dette.

 

Bildene i salgsoppgaven ble klaget på av megleren. Fotografen gjorde det de kunne for å bedre bildene. Innklagede beklager at klageren likevel ikke ble fornøyd med sluttresultatet og de vil ta det videre med leverandøren.

 

Megleren har krav på vederlaget i henhold til oppdragsavtalen, men på bakgrunn av at klageren ikke ble fornøyd med bildene, og at innklagede ønsker å finne en minnelig løsning for begge parter, reduserer innklagede kravet på meglerhonoraret med til sammen kr 10 000 ut fra opprinnelig faktura.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder spørsmål om oppdragsavtalen kan sies opp og krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt om visninger og taksten. Saken reiser derfor bevisspørsmål her som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-5 annet ledd at oppdragsavtalen kan sies opp av begge parter uten varsel. Ifølge oppdragsavtalen var det ingen oppsigelsesfrist.

 

Av oppdragsavtalen fremkommer det at megleren ved avslutningen av oppdraget (uavhengig av oppsigelse eller utløp av avtalen) har krav på dekning av utlegg i henhold til utleggsoversikten, dekning for påløpte timer opp til kr 45 000 og dekning av påløpte visninger og markedspakke.

 

Nemnda bemerker at det ikke fremgår av fakturaen datert 19. februar 2015 hvor mange timer innklagede har brukt på oppdraget. Klageren har kun fremmet krav om kr 45 000. Det er heller ikke opplyst i brevet av 9. mars 2015 hvor mange timer som har medgått.

 

Nemnda legger til grunn at innklagede har arbeidet med oppdraget i noen timer, som han har krav på vederlag for. I mangel av fremlagt timeliste finner nemnda at innklagedes vederlag skjønnsmessig må reduseres med kr 25 000 inkl. mva.

 

Når det gjelder bildene i salgsoppgaven, har nemnda merket seg at innklagede har tilbudt å redusere kravet på meglerhonoraret med til sammen kr 10 000 ut fra opprinnelig faktura.

 

 

Konklusjon:

 

Eie eiendomsmegling avd. Ullern In-Vest Eiendomsmegling AS må redusere vederlaget med totalt 35 000 kroner inkludert mva.