Klage nr:
135/05
Avgjort:
09.03.2006
Saken gjelder:
Tømming av mull-toalett
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Sarpsborg

Saksframstilling

Klagerne kjøpte hytte gjennom innklagede som megler.

Klagerne merket ikke at toalettet var fullt ved overtakelse, og mener dette er noe innklagede burde varslet om.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne overtok hytte 2. juni 2005. De var på forhånd underrettet om at selger ikke ville være tilstede, men representert ved en megler fra en annen avdeling og by («nabo-kontoret»), av innklagedes kontor. Klagerne var noe skeptiske til dette, men godtok det, da de mente overtakelsen nå ville bli ivaretatt av en profesjonell.

Megleren var i tidsnød, og kjørte først til feil hyttefelt, for deretter å bruke kun en snau time på overtakelsen. Det meste av tiden gikk med til å signere papirer og bla i dokumenter.

Dagen etter oppdaget klagerne at mull-toalettet var fullt, samt at ennå en bøttefull sto ute til kompostering. Jordsmonnet rundt hytta er skrint, og klagerne fikk store problemer med å bli kvitt griseriet.

Klagerne underrettet umiddelbart megleren, som også mente at toalettet burde ha vært tømt, men sa samtidig at «bordet fanger» da klagerne hadde signert for tilfredsstillende renhold. Klagerne signerte i den tro at megler hadde inspisert hytta før overtakelse, og finner det som skjedde utrolig.

For å kompensere for dette ba klagerne innklagede foreslå for selger at de kunne komme å tømme de to bøttene, subsidiært at de kunne betale klagerne 5000 kroner for jobben.

Etter 2-3 uker hadde megleren ennå ikke fått kontakt med selger.

Den 21. juli tok klagerne kontakt med innklagede som fikk kontakt med selger i løpet av dagen. I følge innklagede følte ikke selgerne noe ansvar i saken, og heller ikke megleren på «nabo-kontoret» ville foreta seg noe.

At klagerne har skrevet under på tilfredsstillende renhold står selvfølgelig fast, men dette foregikk under tidspress. Megler roste også selgers renslighet, og klagerne trodde derfor at innklagede hadde inspisert hytta på forhånd.

Klagerne mener deres interesser er slett ivaretatt fordi overtakelsen foregikk under tidspress, med de konsekvenser det fikk, og at det tok ca 2 uker før de fikk svar på sitt forslag til løsning.

Innklagede anfører:

Megleren møtte klagerne ved innkjøring til byen, da klagerne ikke var sikre på å finne frem selv. Da de kom til hytta, ble kjøpekontraktene undertegnet ettersom klagerne hadde vært i Spania og ikke hadde vært tilgjengelige tidligere.

Etter at kontraktene var signert, foretok de en gjennomgang av hytta og megleren spurte om det var noe spesielt de lurte på, noe klagerne ikke hadde, og overtakelsesprotokoll ble signert. I følge innklagede var megler tilstede på hytta i ca 1 ½ time. At klagerne hevder at overtakelsen fant sted under tidspress blir underlig for innklagede, og innklagede kan ikke se at de ikke har utført arbeidet i henhold til god meglerskikk.

Klager hevder de ikke fikk svar på sin klage før det hadde gått 7 uker fra overtakelsen den 2. juni. Dato for når innklagede fikk svar fra selger har de ikke notert. Klager var hos innklagede 13. juni hvor de fikk utdelt skjema for å sende inn saken for behandling på eierskifteforsikringen. I tillegg hadde innklagede jevnlig kontakt med klager etter at de hadde sendt inn klagen til eierskifteforsikringen. Problemet for innklagede var at hun ikke fikk kontakt med selgeren verken på mobil eller privattelefon. Innklagede forsøkte utallige ganger på forskjellige tidspunkter av dagen.

Da innklagede fikk kontakt med selger var han ikke villig til å betale for tømming, men tilbød seg å komme å tømme, noe klagerne blankt avviste.

Innklagede kan ikke se at de som meglere har vært uaktsomme i dennesaken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Verken «overtakelse under tidspress» eller «lang responstid på klagen» er viktige ankepunkter i saken for klagerne. (Klagerne mener likevel at det må tas med i vurderingen at innklagede følte seg under tidspress, etter som megler først kjørte klager til feil hyttefelt, og allerede fra starten gav inntrykk av å ha knapt med tid).

Det som er hovedankepunktet er at klagerne måtte tømme selgers toalettbøtter. Her er det ikke bare snakk om god meglerskikk, men normal folkeskikk.

Klager fikk aldri noe tilbud om at selger skulle tømme, og har følgelig ikke «blankt avvist noe tilbud». Klager skiftet toalettsystem etter 2-3 uker og tømming var ikke lenger aktuelt.

Klager hadde ikke på forespørsel tatt denne jobben for 5000 kroner, selv om de er pensjonister og kunne tenke seg noen ekstra penger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning for manglende tømming av mull-toalett.

Reklamasjonsnemnda behandler bare forholdet til eiendomsmegler og ikke konflikter mellom selger og kjøper. Manglende tømming av mull-toalett er eventuelt en konflikt som gjelder forholdet mellom klagerne og selgeren, jf. kjøpekontrakten punkt 8 siste avsnitt.

Med hensyn til innklagedes påståtte forsømmelser i forbindelse overtakelsen ser Reklamasjonsnemnda at det er ulike oppfatninger om hva som faktisk har skjedd. I denne forbindelse kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens oppfatning større vekt enn den annens. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert forsømmelser fra innklagedes side.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 9. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant