Klage nr:
138/05
Avgjort:
09.03.2006
Saken gjelder:
Manglende opplysninger om en fradelt parsell
Foretakets navn:
Møre Eiendomsmegling avd. Ålesund St. Olavs plass

Saksframstilling

Klagerne har kjøpt en tomt hvor det i ettertid viser seg at det går en parsell i det nordvestlige hjørnet, som ikke tilhører tomten.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Eiendommen består av enebolig med garasje og et tomteareal på 1100m2.

Tomten er kjøpt i 2000 og for et par år siden fikk klagerne vite at det på deres eiendom er en parsell på 142m2 med eget bruksnummer. Klagerne er usikre på eierforholdene til denne, men det dreier seg antagelig om flere. Den har ingen verdi for andre enn klagerne, på grunn av parsellens størrelse og beliggenhet.

Klagernes problem er at de har betalt for en eiendom, og at det i ettertid viser seg at det ligger et annet bruksnummer innenfor denne. Dette fører til problemer når klageren skal søke om å sette opp uthus og lignende og ved salg av eiendommen.

Klagerne kontaktet innklagede straks de fikk vite om dette. All korrespondanse har gått via mail, og blitt slettet. Klagerne har ikke mottatt noe ordentlig svar eller løsning på dette, tross gjentatte purringer. Eneste klagerne har mottatt er kopi av et brev til en på over åtti år som i sin tid rekvirerte fradelingen av parsellen, og som ikke husker detaljene omkring dette.

Det har nå gått så lang tid at klagerne ser seg nødt til å klage.

Klagerne ønsker parsellen innlemmet i sin eiendom.

Klagerne har handlet gjennom eiendomsmegler og mener innklagede har plikt til å orden opp. Det er ikke klagerne som skal ha kostnader og arbeid med dette. Kontakt med tidligere eiere, kommune og parselleiere mener klagerne innklagede skal stå for.

Innklagede anfører:

Problemet omfatter en parsell ved siden av klagernes tomt som har blitt solgt sammen med eiendommen, men ikke blitt tinglyst.

Innklagede forstår klagernes problem, men ser ikke hvordan innklagede ut i fra innhentede opplysninger og skylddelingen kunne ha oppfattet at parsellen ikke fulgte med eiendommen til klagerne. Det henvises til opplysninger om at selger ikke har gitt informasjon om at parsellen har eksistert.

Innklagede ønsker å hjelpe klagerne, men har ikke kommet noen vei da det har vist seg vanskelig å komme frem med problemstillingen til hjemmelshaverne og deres familier.

Slik innklagede ser det kan der foreligge en vannhjemmel i denne saken, da eiendommen nok ble fradelt og solgt i 1979. Etter dette har eiendommen blitt betraktet som en eiendom av eierne. Dessverre ble ikke dette tinglyst på nytt i 1979, noe som blir et problem for klagerne når de vil byggemelde arbeider på eiendommen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav som følge av manglende opplysninger om en fradelt parsell på en eiendom.

Et spørsmål er om innklagede har opptrådt kritikkverdig ved ikke å ha avdekket at den fradelte parsellen ikke var omfattet av eiendommen som ble solgt. Reklamasjonsnemnda ser at dokumentasjonen som megler har innhentet i forbindelse med salget og sendt til Reklamasjonsnemnda, ikke viser den fradelte parsellen. Reklamasjonsnemnda mener derfor at innklagede neppe kan kritiseres for ikke å ha oppdaget den fradelte parsellen.

Det neste spørsmålet er om innklagede kan kritiseres for ikke å ha rettet opp feilen. Innklagede kan ikke rette opp feilen uten medvirkning fra hjemmelshaverne. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning ligger det imidlertid utenfor megleroppdraget å rette opp slike feil som avdekkes i ettertid etter at salget er gjennomført. En annen sak er at innklagede kanskje kunne ha dokumentert vilje til å yte den service å foreta en skriftlig henvendelse tilhjemmelshaverne.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 9. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Rolf Henry Pedersen
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant