Klage nr 2015136

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 7. desember 2015. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS avd Larvik

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig gjennom innklagede den 5. oktober 2013. I ettertid viste det seg at det forelå ulovlig utførte arbeider på boligen, samt fukt og muggskader. Dette har medført sykdom og økonomisk tap for klageren. Det ble opplyst om forholdene i et brev fra kommunen, sendt til selgerne i februar 2010. Klageren anfører at megleren har brutt sin opplysningsplikt ved å ikke opplyse om dette brevet og krever erstatning.

 

Innklagede bestrider kravet. Innklagede anfører at de ikke hadde kjennskap til brevet, idet det ikke ble mottatt fra kommunen i forbindelse med innhenting av dokumenter da boligen skulle klargjøres for salg.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en eiendom gjennom innklagede den 5. oktober 2013 for kr 3 700 450. Overtakelse var den 23. oktober 2015.

 

Klageren anfører at det forelå et brev fra kommunen om ulovligheter ved eiendommen, og at megler skulle opplyst om dette brevet. Brevet ble sendt fra kommunen til selgerne den 22. februar 2010. Dersom klageren hadde blitt opplyst om dette brevet, ville ikke klageren inngått kjøpsavtale.

 

Boligen ble fremstilt som flott og velholdt gjennom salgsoppgaven. Klageren anfører at det er

 

 

gitt misvisende opplysninger fra innklagedes side. Boligen lider av ulovligheter, fukt og mugg. Klageren og familien har blitt så syke at de har måttet flytte ut.

 

Klageren sitter igjen med et økonomisk tap og må rette opp ulovligheter ved boligen. Klageren krever erstattet kr 527 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Etter å ha gjennomgått saken, kan ikke innklagede se at det aktuelle brevet fra 2010, der en rekke ulovligheter fremgår, ble mottatt fra kommunen ved innhenting av opplysninger ved klargjøring av boligen for salg.

 

I dokumenter vedlagt innklagedes tilsvar fremkommer det at dokumentet som klageren henviser til, ikke er oversendt innklagede. Brevet ble imidlertid mottatt av innklagede fra kommunen den 26. august 2015, da innklagede begynte å undersøke saken nærmere etter reklamasjon fra klageren.

 

Når det gjelder boligens tilstand, ble det utført boligsalgsrapport, og megleren hadde ut ifra denne ingen grunn til å anta at boligen skulle være omfattet av store problemer.

 

Innklagede viser til NOU 1987:14 s. 73 hvor det heter at:

 

«Ut over vanlig besiktigelse bør det normalt ikke pålegges megler noen plikt til å undersøke eiendommen med tanke på eventuelle mangler».

 

I denne saken ble boligen besiktiget på vanlig måte, og det ble i tillegg fremlagt en boligsalgsrapport for å si noe om boligens tilstand.

 

Det anføres at megleren ikke hadde noen grunn til å tro at selgerens opplysninger eller opplysninger fra boligsalgsrapporten var uriktige.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning for økonomiske tap som følge av påstått brudd på meglers opplysningsplikt.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har vurdert klagerens anførsler, men finner det klart at megler ikke kan kritiseres for sin håndtering av dette oppdraget. Han hadde ingen grunn til å tvile på opplysningene i boligsalgsrapporten, fra kommunen eller selger. Nemnda kan ikke ta stilling til om og i hvilken grad selgeren kan ha et ansvar her.

 

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.