Klage nr:
137/05
Avgjort:
28.03.2006
Saken gjelder:
Utlevering av nøkler før finansieringen var i orden
Foretakets navn:
Notar Eiendom Midt-Troms AS

Saksframstilling

Klageren solgte sin eiendom gjennom innklagede som megler. Innklagede overleverte nøkler til kjøper uten at finansiering var i orden.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klager nærmet seg 87 år og henvendte seg til innklagede for at salget av eiendommen skulle foregå i ordnede former.

Kontrakt ble underskrevet 26.05.05, med innflytting 03.06.05. Dagen før innflytning ringte innklagede til klager og sa at pengene skulle være på hennes konto innen 3-5 dager, og at alt nå var i orden. Kjøper hadde på dette tidspunktet fått nøkler av innklagede, og kom på overtakelsesdagen med et skjema som kjøper og selger skulle underskrive [overtakelsesprotokoll].

Denne listen skulle selger levere til innklagede samme dag. Dette ble iflg. innklagede aldri gjort, men klager fikk ikke beskjed om dette før etter at pengene var kommet inn på klagers konto.

Oppgjøret uteble og etter en uke ringte klager til innklagede hvorpå telefonen ble lagt på. Dette gjentok seg etter ennå en uke. Klagerens datter ringte da og etterlyste pengene overfor en annen på innklagedes kontor. Det ble forklart at tinglysningspapirene ved en feil hadde blitt sendt til feil tingrett, men at det bare ville ta noen dager før dette var ordnet.

Den 28.06.05 ble pengene nok en gang etterlyst over mail. Innklagede forklarte over telefon at siden tomta hadde vært i et sameie, måtte dette nok en gang sendes til tinglysning. Burde ikke innklagede sjekket dette for lenge siden, da han hadde hatt papirene i mange måneder?

Saken var at innklagede ikke kunne utbetale pengene før kjøper hadde undertegnet lånepapirene i banken. Var ikke dette innklagedes jobb? Innklagede ringte jo klager dagen før overtakelse og sa at pengene ville være på konto innen 3-5 dager. Kjøper var som sunket i jorden og pengene kom ikke inn på klagers konto før 14.07.05, uten avslag av noen form.

Klager har hele tiden fortalt innklagede at de var skuffet over hvordan saken var behandlet, og dersom de ikke fikk avslag i honoraret ville det bli en klagesak. Innklagede hadde jo solgt et hus og utlevert nøklene uten at finansieringen var i orden. Klager hadde flere utlegg pga. dette, som inkassokrav på lån på huset, forsinkelsesrente og ubehag fordi tinglysning ikke var i orden. Huset ble først tinglyst 28.07.05.

Klager krever nå at alle honorarer og annonsepakken, samt morarente blir ordnet og utbetalt til henne. Innklagede har gitt beskjed om at morarente er et forhold mellom klager og kjøper. Dette finner klager vanskelig for å tro, da det var innklagedes feil at papirene ikke var i orden, og at klager som er 87 år, da må være innkrever for morarentene.

Kjøper skulle betalt 85000 kroner ved undertegning av kontrakt. Dette ble ikke gjort. Klager påpekte dette, men innklagede mente det ikke var nødvendig da hele beløpet ville bli innbetalt innen få dager.

Innklagede har ikke gjort jobben sin og fortjener ikke honorar.

Innklagede anfører:

På kontraktsmøtet ble det gjort oppmerksom på at det kunne drøye noe med betalingen, da det var enighet om at skjøtet skulle tinglyses før oppgjør kunne utbetales, og at det ikke skulle brukes panterettsdokument med pantesperre, såkalt sikringsobligasjon.

Dette ble avtalt med klager, som virket strålende fornøyd med jobben innklagede hadde gjort. Begge parter fikk beskjed om at ansvaret går over på kjøper ved overtakelse, og at pengene måtte være på innklagedes konto dagen før dette. Dette står også i kontrakten.

Innklagede var ikke til stede ved overtakelse, og det er ikke utlevert nøkler fra innklagede uten klagers samtykke. Kjøper har lånt nøkler for å sjekke en skade i taket, etter samtykke fra klager. Dette kan bekreftes av kjøper.Innklagede har strenge rutiner på dette området. Klager har selv, sammen med kjøper, underskrevet på at kjøper har mottatt to stk. nøkler, jf overtakelseserklæringen.

Oppgjør:

Det oppsto problemer med å overholde fristen for utbetaling da kjøper av en eller annen grunn gjorde seg fullstendig utilgjengelig. Innklagede mottok ikke hele oppgjøret og fikk dermed ikke tinglyst skjøtet eller pantobligasjoner. Innklagede forsøkte flere ganger å få tak i kjøper, ved fysisk å lete etter kjøper samt prøve å nå henne per telefon.

Til slutt fikk innklagede tak i kjøper og 23.06.05 ble obligasjonen/gjeldsbrevet undertegnet hos kommunen. Dette er i all hovedsak grunnen til at oppgjøret ble så mye forsinket. Innklagede antar at Reklamasjonsnemnda er enig i at det ikke er innklagedes ansvar å sørge for at kjøper møter opp i banken og undertegner lånedokumentene. I tillegg medførte en feil i innklagedes datasystem at pengene for tinglysning ble sendt til feil tingrett. Dette er selvfølgelig ikke noe klager skal belastes for, og innklagede beklager dette.

I tiden mellom overtakelse og at pengene kom på konto har innklagede flere ganger vært i kontakt med klager og forklart grunnen til at oppgjøret uteble, både per brev og per telefon.

Oppfølging:

Når det gjelder påstander om at telefonen ble lagt på er dette noe som ikke stemmer. Innklagede har en særdeles høy grad av service og har telefonvakt 24 timer i døgnet. Innklagede har nesten hver dag vært i kontakt med klager om saken for å sikre at informasjonen ble gitt på riktig måte.

Megleren som i utgangspunktet solgte huset, ble syk i en slik grad at telefonen ikke kunne besvares, og det kan hende at klager i denne perioden har ringt meglers mobiltelefon. Dette er meget beklagelig, og innklagede påpeker at telefonen stort sett under hele sykeleiet var viderekoblet til kontorets hovednummer.

Salgsforløp:

Innklagede har markedsført denne eiendommen i lang tid og hatt store problemer med å få den solgt, da klager har hatt for høy forventning til pris. Det er også benyttet ekstra markedsføringstiltak, som for eksempel «ukens bolig» til en verdi av 10000 kroner, for å rette oppmerksomhet mot boligen, uten at dette er tatt ekstra betalt for.

Konklusjon og løsningsforslag:

Innklagede ser på sin jobb som meget god, med service helt utenom det vanlige. I tillegg har innklagede oppnådd en pris som antakelig er å betegne som rekord for denne type bolig.

Innklagede kan ikke møte klagers krav, og kan ikke klandres for at kjøper har brutt kontrakten i forhold til innbetaling av fullt oppgjør. Det er gjort tiltak for å få kjøper til å undertegne de nødvendige dokumenter, således kan ikke innklagede kreves for renter på beløpet.

Innklagede stiller seg villig til å betale forsinkelsesrenter fra overtakelsesdato til oppgjøret var tilgjengelig på klagers konto, til tross for at ansvaret ikke påhviler innklagede, men da innklagede har medvirket til at oppgjøret kom noe senere enn det kunne, pga. feiltakelsen med tingretten.

Klagerens ytterligere anførsler:

At klager ble gjort oppmerksom på at betalingen kunne drøye noe stemmer ikke. Det ble sagt at pengene skulle være på klagers konto innen 3-5 dager.

Innklagede sier at overtakelseserklæringen ble gjennomgått grundig. Skjemaet hadde kjøper med seg på overtakelsen og da var ikke innklagede til stede. Klager utfylte papirene der og da, og sa at den andre nøkkelen får du av innklagede når du leverer papirene. Kjøper sa at den hadde hun allerede fått og viste den frem til klager. Derfor ble det krysset av for to nøkler på skjemaet. Det var ingen annen avtale om nøkkelen enn at den skulle gis når alt var klart fra innklagedes side, dvs. at det økonomiske var i orden.

I følge innklagede opphørerderes ansvar når kjøper overtar, men hvor er ansvaret når han ikke har fått finansieringen i orden og gir klarsignal til selger om at alt er klart og at pengene kan ventes inn på konto om 3-5 dager?

Problemet var ikke at kjøper gjorde seg utilgjengelig etter overtakelsen, men at innklagede ikke hadde gjort jobben sin før overtakelse. Da skulle papirene vært i orden. Det manglet underskrift fra kjøper i banken, og innklagede burde ikke gitt klarsignal før underskriften var der. Alt rotet med tinglysingen må innklagede ta på sin kappe. Innklagede var innleid for å gjøre den jobben.

Klagers datter var til stede da innklagede la på røret, ikke bare en gang, men to ganger. De 24 timers vaktene de påstår de har får de selv stå for.

God oppfølging kom etter at daglig leder tok tak i saken.

Innklagede går ut med at dersom huset ikke er solgt innen 6 måneder, så betales ikke honorar. Den siste avtalen selger hadde med innklagede var at det skulle averteres på internett og i egen reklameavis. Den ble inngått 5. mars. Hvor mye innklagede har avertert før den tid er vel ikke relevant og for gammelt – eller gjelder ikke de 6 månedene for oss? Klager synes honoraret for annonsering er vel høyt for de månedene det sto på Internett og avisen til innklagede var det vel lite det sto i.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede fastholder sin påstand om at det ble gjort oppmerksom på at oppgjøret kunne komme noe senere grunnet avtale som tidligere nevnt rundt tinglysingen. Klagers datter (som skriver klagen) var ikke tilstede ved møtet og innklagede stiller spørsmål ved hvordan hun kan hevde at dette ikke ble sagt.

At pengene skal komme innen 3-5 dager forutsetter at alle rutiner og bankforbindelser gjør det de skal. Pengene ble ikke oppbevart på innklagedes konto lengre enn absolutt nødvendig.

Påstanden om at klager ikke har vært fornøyd, mener innklagede må ha oppstått helt i slutten av deres samarbeidsperiode, da problemene med oppgjør oppstod. Innklagede har full forståelse for at man i slike tilfeller kan blir nervøs og stresset.

Innklagede sjekker alltid kjøpers finansiering, også i denne saken. Det som skjedde var at kjøper ikke dro til kommunen og skrev under på gjeldsbrev/pantobligasjon. Innklagede ble dermed sittende å vente på pengene.

Når det gjelder innklagedes løfte i forhold til salgsgaranti, er det en misforståelse fra klagers side. Innklagede har en salgsgaranti som sier: «Dersom din bolig ikke blir solgt til en pris du er fornøyd med, betaler du ingenting. Vi dekker også alle omkostninger til markedsføring». Innklagede har aldri sagt at dersom ikke boligen selges på seks måneder, så er jobben gratis. I de tilfeller der innklagede ikke klarer å selge boligen, kan kunden trekke oppdraget uten å betale noe uavhengig av hvor lenge boligen har vært for salg. Dersom kunden likevel velger å selge boligen til en av innklagedes budgivere er avtalen om innklagedes honorarer gjeldende.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav som følge av påstått utlevering av nøkler før finansiering var i orden, samt forsinket tinglysing og utbetaling av oppgjør.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmegler og ikke eventuelle krav mot selgeren/kjøperen. Reklamasjonsnemnda baserer seg videre kun på hva som kan dokumenteres skriftlig.

Når det gjelder den påståtte avtalen om utlevering av nøkler, at telefoner ble lagt på og hvorvidt klager ble gjort oppmerksom på at oppgjøret kunne komme noe for sent, blir det påstand mot påstand. Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres når det gjelder disse anførslene.

Reklamasjonsnemnda har viderevært i tvil med hensyn til den påståtte telefonsamtalen dagen før overtakelse hvor megler skal ha sagt at «nå er alt i orden og pengene kommer inn på din konto om 3-5 dager», jf. klagerens brev av 18.01.06. Klagerens påstand om dette har ikke vært eksplisitt kommentert av innklagede. Legges det til grunn at megler har forsømt seg ved uaktsomt å ha gitt feilaktige opplysninger om utlevering av nøkler, blir spørsmålet hva slags erstatning innklagede skulle dekke. Når innklagede har tilbudt seg å dekke forsinkelsesrentene, har innklagede dermed fremmet tilbud om et beløp tilsvarende et eventuelt erstatningsansvar i denne saken. På grunn av partenes uoverensstemmende opplysninger på dette punktet, har Reklamasjonsnemnda imidlertid ikke grunnlag for å ta denne delen av saken opp til realitetsbehandling.

Reklamasjonsnemnda har for øvrig merket seg at det foreligger flere mindre feil i saken og at kontrakten ikke er i samsvar med den avtale megler hevder at er inngått mellom selger og kjøper i forbindelse med oppgjør og tinglysning av skjøte.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 28.mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Knut Kopstad
Forbrukerrådets representant formann Den norske advokatforenings

representant