Klage nr 2015123

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. januar 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      DnB Eiendom AS Vestby

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagen gjelder krav om at faktura for megleroppdrag reduseres. Klager solgte sin bolig gjennom innklagede i januar 2015. Klager hevder å ha blitt feilaktig fakturert for eierskifteforsikring. Innklagede anfører at klagen er korrekt, idet klager hadde krysset av for eierskifteforsikring i oppdragsavtalen og egenerklæringsskjemaet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av sin bolig den 11. juli 2014. Avtalen ble senere fornyet, og boligen ble solgt 19. januar 2015.

 

Klageren har gitt megler beskjed om at hun ikke ønsket eierskifteforsikring. Hun har likevel blitt fakturert for dette.

 

Da klageren mottok krav om betaling fra innklagede, inkluderte dette eierskifteforsikring, men ikke markedspakken som klageren skulle ha. Klageren mener det må ha skjedd en feilpostering eller feil i teksten, da hun hevder å ha informert megler i januar/februar 2015 at hun ikke ønsket eierskifteforsikring.

 

Klageren mottok etterspurt oppgjørsoversikt pr e-post fra innklagede den 12. mars 2015. I denne oversikten var grunnpakken med, men ikke posten med eierskifteforsikring, slik klager hevder å ha blitt enig meg megler om.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Klageren har krysset av både i oppdragsavtalen og i egenerklæringsskjema for at det skal tegnes eierskifteforsikring. Av den grunn ble eiendommen markedsført med at det var tegnet eierskifteforsikring i tråd med klagerens bestilling, og kjøperen fikk akseptert sitt bud med denne informasjon. Det lot seg derfor ikke gjøre å endre på dette i etterkant av salget.

 

Klager har blitt informert om dette av megler ved flere anledninger.

 

I forbindelse med oppgjøret ble det sendt ut en forenklet foreløpig oppstilling av kostnadene til klageren før oppgjør ble tatt, og der ble noen av kostnadene feiltekstet. Dette ble rettet opp, og selgeren er fakturert i henhold til opprinnelig inngått oppdragsavtale.

 

Innklagede kan ikke se at megleren har opptrådt uaktsomt eller i strid med god meglerskikk.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om at innklagedes faktura skal reduseres.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig Fremlagt for nemnda er underskrevet oppdragsavtale av 11. juli 2014. Det fremgår av denne at klageren har krysset av for eierskifteforsikring. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for nemnda som tilsier at klageren likevel ikke ønsket å tegne eierskifteforsikring, og at disse signerte dokumentene ikke skulle gjelde.

 

Den 26. august 2014 har klager i egenerklæringsskjema krysset av på hun ønsker å tegne eierskifteforsikring og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre. Den som skriver under på et dokument, har som hovedregel selv ansvar for at man har forstått hva det innebærer.

 

Krav fra innklagede om betaling for eierskifteforsikring er i tråd med signert oppdragsavtale. Følgelig kan ikke klageren nå frem med sitt krav om at hun ikke skal betale for eierskifteforsikringen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.