Klage nr:
155/05

 

Avgjort:
28.03.2006

 

Saken gjelder:
Påstand om dårlig saksbehandling hos innklagede

 

Foretakets navn:
Fokus Krogsveen AS Grünerløkka

 

Saksframstilling

Klageren solgte loftsarealer gjennom innklagede i juni 2004. Salgspapirer ble underskrevet ute på gaten. Klageren anfører at han i ettertid ikke har fått alle papirene han underskrev på og at han ikke fikk tid til å sette seg inn i dokumentene.

 

Klageren anfører:

Klageren solgte loftsarealer med innklagede som megler. Salgspapirene ble undertegnet ute på gaten. Det ble av den grunn ikke tid for klageren til å lese gjennom papirene.

I etterkant har klageren bedt om å få tilsendt kopier. Han har mottatt noen, men mener det skulle vært flere.

Klageren mener det er uheldig at han ikke fikk tid til å lese papirene på forhånd. Klageren er nå i tvil om hva som er solgt og hva han har underskrevet på.

Innklagede anfører:

Innklagede har ettersendt de etterspurte dokumenter til klageren og til Nemnda. Innklagede anser saken som avklart.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har mottatt kopier av skjøter, men kun to sider av 3 kontrakter (6 sider i alt). Klageren mener å huske at han underskrev på 4 sider av 3 kontrakter (12 sider i alt).

Det kan oppstå problemer når man ikke får kopier straks. Det er da lett å glemme hva man har underskrevet på

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede tar selvkritikk for at han glemte å sende over alle delene av skjøtet til klageren med det samme. Men etter henvendelse fra Reklamasjonsnemnda ble det resterende umiddelbart oversendt til klageren. Innklagede mener derfor at alt nå er i orden selv om klageren er av en annen oppfatning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om dårlig saksbehandling hos innklagede megler.

Reklamasjonsnemnda har ikke tatt stilling til om saken skal avvises fordi dette er et næringsforhold, da Nemnda under enhver omstedighet finner at saken må avvises fordi det her foreligger påstand mot påstand. I et slikt tilfelle kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens fremstilling større vekt enn den andres.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 28. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen ToreBråthen Rolf Henry Pedersen
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant