Klage nr:
156/05
Avgjort:
28.03.2006
Saken gjelder:
Feil opplysninger i salgsoppgave
Foretakets navn:
Dialog Eiendomsmegling avd. Krokstadelva

Saksframstilling

Klageren solgte tomt med innklagede som megler.

I salgsoppgave har innklagede opplyst at tomten har «offentlig vei, vann og kloakkavløp». Det viser seg siden at tomten ikke har offentlig vann. Kjøperne krever utgifter til vannledning dekket av klageren, noe klageren hevder er meglers ansvar.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte sin tomt, og etter salget klager kjøperne på at det ikke fantes offentlig vannledning, slik det var opplyst i salgsoppgaven. Vannledningen viste seg i ettertid å være privat. Det var innklagede som innhentet de uriktige opplysingene. Klageren har aldri visst noe om dette, og stolte på opplysningene innklagede skaffet til veie.

Eierne av den private vannledningen tillot ikke at kjøperne koblet seg på, og de må derfor grave nye vannledning på 43 m. Rørleggers pristilbud på dette er 52 500 kroner. Dette er utgifter kjøper krever dekket av klager.

Klageren mener innklagede ikke har innhentet nok opplysninger og at feilen i salgsoppgaven er hans ansvar. Klageren mener derfor at innklagede må dekke kostnadene til kjøper.

Klageren sendte fax til innklagede og forklarte saken, og fikk til svar at opplysningene ble innhentet fra selger [klager], fra kommunen og utskrift fra grunnbok. Innklagede mente derfor at de ikke hadde noe ansvar og avviste klagerens krav.

Ingen opplysninger ble i realiteten hentet fra klageren. Hun overlot til megler å få tak i all informasjon da klageren aldri hadde visst stort om tomten. Klageren mener det virker som om innklagede ikke har lest faxen ordentlig eller at de bevisst kun skriver om en sak som er ute av verden. Innklagede skrev i sitt svar kun om en veirett, som nå er ordnet, så det problemet er ikke lenger aktuelt. Det saken dreier seg om nå er vannledningen som innklagede skrev var offentlig, men som viser seg å være privat.

Klager har betalt kr 52.500 til kjøper 30. november 2005..

Innklagede anfører:

Innklagede inngikk avtale med klageren om salg av ubebygd tomt.

Opplysninger fra grunnboken og kommunen ble innhentet fra kommunen via Infoland. Kommunen har svart: «vann og avløp ligger i vei».

Salgsoppgaven ble oversendt klageren for gjennomlesning og godkjenning. Det kom ikke kommentarer vedrørende tilknyttingsforholdene på vann og avløp.

Kjøperen oppdager at vannledningen som ligger i veien er privat, og får ikke koblet seg på denne.

Opplysninger som er kommet frem i ettertid sier at det ble lagt ny privat vannledning i 1998. Ferdigattest for arbeidet er utstedt i 1999. Klager har hatt hjemmel til eiendommen siden 1993.

Innklagede har innhentet og kontrollert opplysningene fra kommunen. De hadde ingen indikasjoner på at dette kunne være feil.

Innklagede kan ikke se at de har noe ansvar i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder feil opplysninger i salgsoppgave.

Eiendomsmegler har en undersøkelsesplikt etter emgll. § 3-7. Megleren skal så langt det synes rimelig innhente og kontrollere opplysninger om eiendommen.

I denne saken har innklagede innhentet opplysninger om eiendommen fra kommunen. Dette er gjort via Infoland, i form av kart over vannledninger og i form av dokument merket «megleropplysninger». Ut fra disse dokumenter fremgår det ikke at vannledningen er privat og det kan ikke kreves at innklagede skulle ha foretatt ytterligere undersøkelser.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 28. mars2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant