Klage nr 2015158

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. februar 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS Prosjektavdeling

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte bolig gjennom innklagede 27. oktober 2014. Den aktuelle leiligheten var en del et boligsameie, bygget i 2013. Klagen gjelder påstått brudd på meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt overfor kjøper.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Boligsameiet har siden høsten 2013 og gjennom 2014 og 2015 sendt gjentatte reklamasjoner til entreprenør/selger vedrørende feil og mangler. Disse reklamasjonene må innklagede ha visst om ved salg av leiligheten til klager i oktober 2014.

 

Megleren informerte ikke klageren om at det forelå feil i ventilasjonsanlegg, styring av gulvvarme og parkettgulv. Disse reklamasjoner ble fortløpende sendt inn til selgeren fra høsten 2013, og var av en slik art at innklagede ikke kunne være uvitende om dette.

 

Innklagede solgte flere leiligheter sommeren 2014 som også hadde graverende mangler.

 

Det ble laget et nytt prospekt av innklagede i 2014, som klageren fikk i forbindelse med sitt kjøp. Dette inneholdt informasjon om at parketten kunne få sprekker. Denne nye informasjonen som ble gitt kjøpere høsten 2014, må ha kommet fra selgeren grunnet klager

 

 

fra kjøpere siden 2013. Innklagede skulle da informert om disse manglene som selgeren visste om siden salgsstart i 2013 og til klageren kjøpte i 2014. Denne informasjonen må ha blitt formidlet fra selgeren til innklagede underveis, da informasjonen om parketten var inntatt i salgsoppgaven som klageren fikk i slutten av 2014.

 

Innklagede har vært uaktsom, og klageren hevder å ville lide et økonomisk tap ved salg, slik at megleren ville kunne være erstatningsansvarlig.

 

Klageren krever erstatning på kr 500 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede påtok seg den 20. november 2013 oppdraget med å selge 10 leiligheter for entreprenøren i det aktuelle boligprosjektet, etter at boligene var ferdigstilt og ferdigattest på eiendommen var utstedt. Klagerens bolig ble derfor solgt på grunnlag av avhendingsloven. Prosjektet består av 32 boliger, og det var et annet meglerforetak som solgte boligene i prosjektet før og under oppføring.

 

Innklagede var ikke kjent med at det angivelig forelå mangler ved eiendommen, eller reklamasjoner fra sameiet mot entreprenøren. Innklagede har ikke mottatt slike opplysninger fra oppdragsgiver eller sameiets forretningsfører. Dersom slike mangler og reklamasjoner skulle foreligge, var megleren avhengig av å motta informasjon om dette fra de overnevnte, da denne type opplysninger som regel ikke er tilgjengelig på annen måte.

 

Det vises til klagerens reklamasjonsbrev fra advokat av 27. oktober 2015 og 2. november 2015 som er vedlagt klagen som bevis, og innklagede bemerker at klagerens bud ble akseptert 28. oktober 2014, omtrent ett år før nevnte reklamasjonsbrev ble sendt.

 

Klageren har ikke reklamert på ventilasjonsanlegget, parketten og styringen av gulvvarme i forbindelse med kjøp av sin bolig gjennom innklagede. Innklagede har heller ikke mottatt reklamasjoner om disse forholdene i forbindelse med de andre boligene som de har formidlet salg av i det samme sameiet.

 

Til klagerens kommentarer om at innklagede må ha mottatt opplysninger om reklamasjonene og manglene, grunnet endring i prospektet, vises det til at den aktuelle salgsoppgaven for klagerens bolig ble utarbeidet i oktober 2014, forut for salget av denne. Opplysninger om at det må påregnes bevegelse i parkettgulvet som følge av gulvvarme og varierende luftfuktighet, ble den gang tatt inn i salgsoppgaven etter anmodning fra entreprenøren. Salgsoppgaven ble ikke endret underveis som følge av reklamasjoner fra andre kjøpere, slik klageren synes å tro. Entreprenøren opplyste ikke på noe tidspunkt innklagede om mottatte reklamasjoner vedrørende verken dette eller andre forhold.

 

Klagerens krav om erstatning på kr 500 000 er udokumentert og ubegrunnet. Ingen av kriteriene for erstatning foreligger, og kravet avvises fra innklagedes side.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Klagen gjelder påstått brudd på meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt overfor kjøper.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-7 at meglerforetaket skal sørge for at «kjøper før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen».

 

Klageren hevder at innklagede har holdt tilbake opplysninger om sameiets reklamasjoner mot entreprenøren angående mangler ved ventilasjonsanlegg, parkett og styring av gulvvarme. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for nemnda som tilsier at innklagede hadde kjennskap til de reklamasjoner som skal ha blitt sendt til selger/entreprenør i forkant av salget til klageren. Nemnda baserer sine avgjørelser på påstander som er skriftlig dokumentert, og kan følgelig ikke gi klageren medhold i at innklagede har tilbakeholdt opplysninger, når det ikke er fremlagt dokumentasjon som tilsier at megleren kjente til disse forhold.

 

Nemnda finner derfor at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren har krevd erstatning med kr 500 000. Det foreligger imidlertid ikke noe ansvarsgrunnlag for innklagede, og det er heller ikke dokumentert noe økonomisk tap. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.