Klage nr 2015126

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 29. februar 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      Dialog Eiendomsmegling AS avd Kongsberg

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en selveierleilighet gjennom innklagede den 9. juli 2015 for kr 2 575 000. Klageren anfører at innklagede har gitt uriktige opplysninger i salgsoppgaven og taksten om at det fulgte med en markise på terrassen. Hun hevder at disse opplysningene ble gitt for å øke verdien på boligen og mener at megleren må stå ansvarlig for dette. Klageren krever erstatning på kr 15 000.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:

Klageren kjøpte en selveierleilighet gjennom innklagede. Klageren lånte nøkler av innklagede for en privat visning den 7. juli 2015. Verken selgeren eller megleren var til stede ved visningen.

 

I salgsoppgaven og taksten står det: «Terrassen har markise». Klageren så ingen markise ved visningen. Klageren anfører at de ikke spurte om markisen før kontraktsmøtet den 20. juli 2015. Selgerne opplyste at det ikke var markise på terrassen. Klagerne ba derfor megleren om å finne ut av dette.

 

Den 29. juli 2015 sendte klageren en e-post til megleren der hun etterspurte mer informasjon

 

 

om markisen. Ved overtakelsen, den 31. juli 2015, noterte klageren markisen som en mangel ved boligen. Den 4. august 2015 mottok klageren svar fra innklagede som ikke hadde fått sett på saken enda.

 

Klageren ønsker også å klage på manglende oppfølgning fra innklagede. Klageren krever erstatning på kr 15 000.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Det følger av klagen at klageren ble klar over at det ikke var markise på eiendommen da hun var på visning. Hun spurte innklagede om dette før hun la inn bud og fikk beskjed om at, det dessverre var uriktige opplysninger i taksten og salgsoppgaven.

 

Megleren var på ferie, og kontraktsmøtet ble avholdt av en kollega. Kollegaen lovte at han skulle bringe spørsmålet videre til megleren som hadde hatt oppdraget, da han ikke kjente til detaljene rundt dette. Megleren som hadde hatt oppdraget, kontaktet klageren etter at han hadde avviklet sin ferie. Det ble i denne samtalen nevnt at klageren var klar over at det ikke fulgte med en markise før hun la inn bud, og hun kan derfor ikke gjøre dette gjeldende som en mangel.

 

Klageren var innom innklagedes kontor før overtakelsen. Hun snakket med en annen kollega av megleren som hadde hatt oppdraget. Han ringte selgeren for å høre hvordan hun stilte seg til saken. Selgeren hevdet at klageren hadde vært klar over at markisen ikke fulgte med eiendommen da hun la inn bud. Selgeren anførte derfor at klageren ikke hadde krav på erstatning for manglende markise. Selgerens syn på saken ble videreformidlet til klageren. Det ble igjen påpekt at dette dessverre var en uriktig opplysning i takst og salgsoppgaven, og at klageren ikke kunne gjøre dette gjeldende som en mangel.

 

Innklagede beklager dersom klageren har følt at hun ikke har blitt fulgt opp, men innklagede har vært i den oppfatning at denne saken har vært avklart, og at det derfor ikke var noe å følge opp fra deres side.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder uriktig opplysning i salgsoppgaven og taksten. Klageren krever erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Partene er enige om at det var en uriktig opplysning i salgsoppgaven og taksten, om at det var markise på terrassen. Etter eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 6-7 (1) skal opplysningene som megleren gir, være korrekte, jfr. Tore Bråthen: Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave (2013) s 234.

 

Det følger av god eiendomsmeglerskikk at megleren skal forsøke å hindre at uriktige opplysninger kan innvirke på kjøpet, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd og Rosén og Torsteinsen: Eiendomsmegling – rettslige spørsmål (2008) s. 251. Megleren må derfor på en forsvarlig måte rette feilaktige opplysninger senest før budet videreformidles til selgeren. Innklagede hadde en plikt til å forsikre seg om at klageren var oppmerksom på den uriktige opplysningen i salgsoppgaven.

 

Innklagede hevder at klageren fikk vite om feilen på visningen, fordi hun ikke så noen markise på terrassen. Innklagede anfører videre at klageren spurte om markisen før hun innga bud, og at de ga beskjed om at det var en uriktig opplysning. Klageren hevder imidlertid at hun ikke spurte om markisen før kontraktsmøtet. For å være på den sikre siden måtte megleren ha bekreftet skriftlig før avtalebinding at markise ikke fulgte med, og at det her var feil opplysninger i salgsoppgaven og taksten.

 

Etter nemndas oppfatning har innklagede ikke gjort tilstrekkelig for å forsikre seg om at klageren innga sitt bud på et korrekt beslutningsgrunnlag. Det er heller ikke i kontrakten inntatt noen bestemmelse om at markise ikke følger med. Innklagede har dermed opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det fremgår også av saken at megleren ikke har fulgt opp henvendelsene fra klager.

 

Innklagede må etter dette også være erstatningsansvarlig. Det dreier seg om en ny bolig fra 2012, og tilbudet på markiser til beboerne i sameiet ble gitt i 2014. På denne bakgrunn finner nemnda at innklagede må erstatte klageren kr 15 000 i samsvar med tilbudet.

 

Klagen har etter dette ført frem.

 

 

Konklusjon:

 

Dialog Eiendomsmegling AS avd Kongsberg må betale 15 000 kroner til klageren.