Klage nr:
171/05
Avgjort:
28.03.2006
Saken gjelder:
Uenighet mellom klageren og innklagede om hva som er avtalt vedrørende oppgjør
Foretakets navn:
NOTAR Eiendom Lillestrøm

Saksframstilling

Klageren solgte eiendom med innklagede som megler.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Verdivurdering ble foretatt 25.10.04 av innklagede. Klageren ble gjort oppmerksom på at meglerprovisjon, forsikringsgebyr etc. ikke var aktuelt, og det ble derfor overstrøket. Markedspakken til kroner 43 625 ble krysset av innklagede. Klageren var sterkt i tvil om han ønsket innholdet i markedspakken, men i hht. pkt. 6 (kanselleringsmulighet innen 13.05.05) følte klageren at han hadde tid til å tenke seg om på.

Den 12.05.05 ble markedspakken kansellert i sin helhet. Dette ble sendt på fax. Den ble også sendt på mail, for å sikkert nå den aktuelle megler. Klageren mottok bekreftelse av innklagede på at e-mail var lest.

Salgsoppgave ble mottatt fra innklagede og besvart av klager 25.05.05.

Før annonsert visning ble klager kontaktet av en interessent som skulle til utlandet og ville se leiligheten. Klageren fant dette i orden, og neste dag forelå bud som klager godtok. Annonsert visning ble annullert av innklagede.

Kjøpekontakt ble undertegnet 03.06.05.

Etter anmodning fra klageren ble foreløpig salgsoppgjør mottatt av klageren. Sammen med oppstillingen kommer en faktura fra et firma, som gjelder omtalte markedspakke. Klageren sender fax og besværer seg over oppstillingen. Klageren fikk ikke noe svar og gjentar besværingen. Innklagede har heller ikke reagert på denne. Klageren tok så kontakt med innklagedes reklamasjonsansvarlig. Etter gjentatte purringer mottar klageren oppgjør, og markedspakken, som nå har skiftet navn til annonsepakke, er fremdeles med.

Det var ingen mulighet til å drøfte en løsning med innklagede.

Innklagede anfører:

Tvisten gjelder i sin helhet markedsføringspakken. Det ble gjort avtale om å annonsere boligen i innklagedes avis, på internett, ved nabovarsling, salgsoppgaver og annet salgsmateriell, samt utstilling av prospekt på alle kontorene til innklagede i byen.

Klageren ville på et senere tidspunkt ikke ha annonsering i avis med ukens bolig, men kun internettannonsering. Innklagede anbefalte ikke dette, da internettannonsering alene ville nå ut til færre interessenter, men sa at klager selv måtte bestemme.

I et møte forut for salget møtte innklagede klager. I møtet ble de enige om å annonsere med ukens bolig i avisen, og at de skulle holde seg til allerede inngåtte avtale. Dersom de ikke hadde blitt enige om dette, ville boligen selvfølgelig ikke bli annonsert på den måten den ble.

Annonsepakken sikrer annonser i 6 måneder uavhengig av hvor mange annonser man skulle benytte. I denne saken skjedde salget raskt, og innklagede opplever at klageren angrer seg for at han safet med annonsepakken, og nå ønsker å komme ut av avtalen.

Innklagede kan ikke se at de ikke er berettiget til å ta betalt for annonsepakken, men kan allikevel være villige til å møte klageren med et avslag på annonsepakken på 5 000 kroner pluss mva.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det ble ikke inngått noen avtale om annonsering i nærmiljøet, salgsoppgaver og annet salgsmateriell, samt utstilling av prospekt i vinduer. Klageren ønsket ikke en utbretting i nærområdet, noe han meddelte innklagede.

Klageren stiller seg uforstående til hva slags firma det er som har med markedspakken å gjøre. Dette firmaet er ikke nevnt i noen avtale.

Når innklagede hevder at klageren bare ønsker å komme seg ut av avtalen, er dette en grov insinuasjon som eventuelt vil bli tatt opp ved en senere anledning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder et påstått uhjemlet kravpå betaling for markedspakke samt betaling av forsikringsgebyr, vederlag for tilrettelegging m.v.

Reklamasjonsnemnda behandler først spørsmålet om klageren var forpliktet til å betale for markedspakken.

Markedspakken er avtalt i oppdragsskjemaet. Klageren kan ikke ensidig tilbakekalle markedspakken, som inneholder et vederlagselement, jf. at markedspakken er tatt med i oppdragsskjemaets punkt 4A.

Reklamasjonsnemnda ser at det i mail av 13. mai 2005 07:52 fra innklagede åpnes for forhandlinger om markedspakken, men det foreligger ingen dokumentasjon for at det er inngått en ny avtale om en annen markedspakke. Det foreligger muligens en muntlig avtale om dette, men en slik avtale er ikke dokumentert. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke ta stilling til saken.

Når det gjelder klagerens anførsel om at forsikringsgebyr, vederlag for tilrettelegging etc. ikke skulle betales av klager, må klagen avgjøres på bakgrunn av oppdragsskjemaets punkt 3a, som er delvis strøket over i oppdragsskjemaet. Klageren ser det slik at overstrykningen også gjelder nevnte vederlag. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning gjelder overstrykningen bare meglerprovisjonen, da denne er regulert (innført med håndskrift) ovenfor.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises for så vidt gjelder markedspakken.

Klagen gis ikke medhold for så vidt gjelder forsikringsgebyr, vederlag for tilrettelegging etc.

Oslo, den 28. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant