Klage nr:
173/05
Avgjort:
28.03.2006
Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Bergen sentrum

Saksframstilling

Klagerne solgte gjennom innklagede meglerforetak som megler et nytt rekkehus. Klagerne ønsker prisavslag for mangelfulle tjenester og anfører at innklagede ikke har gitt klagerne tilstrekkelig oppfølgning under salget. Innklagede bestrider dette.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker prisavslag for å ha mottatt mangelfulle tjenester fra innklagede. Klagerne anfører at avisannonse ble satt inn helgen etter det som var avtalt, noe som medførte at det, grunnet en lang rekke påfølgende helligdagshelger, tok lang tid før objektet virkelig kom ut på «markedet». Klagerne anfører at de ellers kanskje ville solgt før, og dermed unngått at renter på to hus løp samtidig i en så lang periode.

Det ble i følge klagerne tidlig klart at innklagede ikke hadde vært i kontakt med forretningsfører for sameiet og innhentet opplysninger vedrørende fellesutgifter, fellesareal etc.

Klagerne anfører at megler selv kun deltok på en visning, ellers ble visningsassistent sendt. Dette var i følge klagerne ikke det som var avtalt. Klagerne anfører at de grunnet den elendige markedsføringen med mangelfull oppfølgning fra megler måtte ha 16 annonserte visninger. I tillegg kom et dusin uannonserte visninger. Assistenten sendt av megler var ikke oppdatert verken på salg eller markedsføring, og hadde minimal kjennskap til objektet. Klagerne følte useriøsiteten hadde nådd sitt høydepunkt da en kvinnelig assistent ved sykdom sendte mannen sin isteden.

Klagerne anfører at det framgår av korrespondanse at innklagede innrømmer dårlig innsats. Mange av de lovnader som ble gitt ble enten for sent fulgt opp, eller ikke fulgt opp fra innklagedes side.

Innklagede anfører:

Innklagede beklager at klagerne sitter igjen med inntrykk av å ikke ha fått god nok oppfølgning under salget. Beklagelsen kan i følge innklagede ikke oppfattes som en erkjennelse av at det foreligger forhold som gir grunnlag for prisavslag. Allerede i juli forelå det et bud på tilsvarende størrelse som det boligen ble solgt for i september 2004. På tross av anbefalinger fra megler, avslo klagerne budet. Prosjektet var ikke ferdigsolgt, og den høyeste salgssum megler på det tidspunkt kjente til var på kr 1 875 000,-.

Innklagede anfører at en omsetningstid på 6 til 8 uker sett i forhold til det bud som ble avslått, skulle ikke være noe å si på. Innklagede kan heller ikke se at han kan lastes for at det gikk to måneder før det kom et nytt bud som klagerne fant akseptabelt.

Innklagede anfører at annonsering var i samsvar med det som var avtalt.

Innklagede bestrider at det er gitt mangelfulle opplysninger i forhold til markedet. Aller relevante forhold ble etter hvert klarert med forretningsfører. Innklagede kan vanskelig se at de forhold klagerne påpeker kan ha forsinket salgsprosessen.

Innklagede anfører at de assistenter som foresto visninger, er mye brukt og kvalifiserte assistenter. Ved ett beklagelig tilfelle møtte assistenten med stedfortreder pga. sykdom, men stedfortrederen besørget opptegning av visningsliste. Klagerne har i følge innklagede ikke tidligere gitt uttrykk for noen forventning om at megler selv skulle delta på alle visninger.

Innklagede nedlegger påstand om at klagen ikke tas til følge.

Klagerens ytterligere anførsler:

Salgsprosessen kom skjevt ut allerede fra starten av. Innklagede glemte datoen for lansering. Innklagede hevdet også at det ikke skulle være noe problem å selge eiendommen for rundt 2 mill.

Innklagede dukket kun opp på en visning. Etter dette ble det sendt en assistent som ikke hadde tilstrekkelige kunnskaper om salg. Klagerne måtte derfor selv bruke mye av sin fritid for å forestå visningene selv.

Det kom i etterkant unnskyldninger fra innklagede. Hvorfor unnskyldte de seg da de mente at de hadde gjort en bra jobb?

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om prisavslag som følge av påstått utilfredsstillende saksbehandling.

Når det gjelder hvilket tidspunkt annonseringen skulle skje, har partene ulike oppfatninger av hva som var avtalt. Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene partens utsagn større vekt enn den annens. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til denne problemstillingen.

Når det gjelder den lange saksbehandlingstiden, skyldes dette delvis at annonseringen ble forsinket og delvis at klageren selv avslo et bud. Førstnevnte kan Reklamasjonsnemnda ikke ta stilling til. Sistnevnte er klagerens eget valg.

Klageren anfører at innklagede er ansvarlig for mangelfull informasjon om fellesutgifter, fellesareal og tvist om kabling av kabel-tv. Innklagede nekter for dette. De nevnte forhold vedrører ikke-dokumenterte påstander. Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene partens utsagn større vekt enn den annens, og kan av den grunn ikke ta stilling til påstanden.

Vedrørende visningene er det uklart hva som er avtalt. Klageren anfører at megleren skulle forestå disse selv, mens innklagede er av en annen oppfatning. Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene partens utsagn større vekt enn den annens, og kan derfor ikke ta stilling til dette.

Klageren anfører at visningsassistenten her ikke hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner. Dette blir tilbakevist av innklagede. Reklamasjonsnemnda kan heller ikke ta stilling til denne anførselen ut fra de dokumenterte opplysninger.

Ved en anledning ble det pga sykdom sendt en stedfortreder til visning. Det gjelder ingen formelle krav til kvalifikasjoner hos visningsassistenter utover det som eventuelt måtte være avtalt i oppdraget. Avtale om dette er ikke dokumentert.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold for så vidt gjelder annonseringen og bruken av stedfortreder til visning. For øvrig avvises saken.

Oslo, den 28. mars 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant