Klage nr 2015146

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. mai 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Grimstad

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte bolig gjennom innklagede i 2010. Klageren mener megleren har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å ikke informere ham om fuktskader ved pipe, samt feil helling på gulvet i garasjen. Innklagede hevder å ikke ha hatt kjennskap til disse forholdene, og at det heller ikke kunne forventes. Klageren har fått delvis kompensasjon av selgerens eierskifteforsikringsselskap, men krever restbeløpet kr 20 490 av innklagede.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:  

Overtakelse var i månedsskiftet november/desember 2010. Klageren har henvendt seg til megleren flere ganger uten å få respons. Klageren har også oversendt til innklagede en kopi av brev som ble sendt til eierskifteforsikringsselskapet uten å få noen tilbakemelding fra megleren. Reklamasjonsprosessen mot selgerens eierskifteforsikringsselskap ble iverksatt i januar 2011.

 

Klagen knytter seg til flere forhold. Det var fukt på loftet ved pipa. Klageren fikk ingen dokumentasjon på utbedringer av dette, men fikk opplyst av selgeren/megleren at «det var

 

 

ordnet». Megleren burde ha fulgt opp selgerens opplysninger, og en dokumentasjon på dette arbeidet burde blitt fremlagt.

 

Garasjegulvet helte innover, noe som medførte innsig av fukt. Dette var det ikke opplyst om noen steder. Det manglet ferdigattest. Dette var nevnt i salgsoppgaven, men ikke presisert. Klageren kan ikke forstå at det er mulig å unnlate dette. Ifølge brev fra kommunen fra 2003 kunne ikke ferdigattest utstedes før byggetillatelsen var oppfylt, samt at tinglyst rett til legging og vedlikehold av vei, vann og kloakkledninger måtte innsendes. Klageren mener dette er forhold som burde være på plass før en eiendom legges ut for salg.

 

De totale kostnader for klageren var kr 32 890. Av dette har selgerens eierskifteforsikringsselskap dekket kr 12 400. Saken mellom klageren og eierskifteforsikringsselskapet ble endelig avsluttet våren 2015, og krav til innklagede ble sendt først etter dette. Det resterende beløpet på kr 20 490 mener klageren at megleren må stå ansvarlig for på grunn av mangelfull informasjon ved overtakelsen. På overtakelsen spurte også klageren om han burde ha forsikring, men fikk beskjed av megleren om at det ikke var nødvendig fordi eierne hadde forsikring.

 

Innklagede har i hovedsak anført:

Innklagede beklager at ikke brevet fra klageren datert 12. august 2015 ble besvart. Dette skyldtes feilkommunikasjon internt hos innklagede, samt sykdom hos den aktuelle megleren.

 

Når det gjelder de forhold det klages på, mener innklagede at dette er forhold mellom kjøper og selger. Dette forholdet er allerede behandlet hos selgerens eierskifteforsikringsselskap. Klageren har fra dette fått erstatning, som han har godtatt.

 

Når det gjelder spørsmål fra klageren vedrørende kjøp av forsikring ved overtakelsen, tilbød ikke innklagede boligkjøperforsikring på det tidspunktet boligen ble kjøpt.

 

Det er riktig at det hadde vært en skade ved pipen som medførte fuktinnsig. Det ble opplyst fra selgeren til megleren at dette var utbedret, og at problemet ikke hadde vendt tilbake etterpå. I løpet av salgsprosessen var det var ikke noe om tydet på at dette ikke stemte. Megleren var i boligen flere ganger, og det var ikke vått i tak eller på vegg i dette området noen av gangene. Dersom fukten har kommet tilbake i ettertid, er dette i første omgang en sak mellom kjøper og selger (som klageren har fått erstatning for). Megleren kunne uansett ikke gjort noe annerledes. Megleren opplyste til klageren det han var blitt fortalt av selgeren og takstmannen.

 

Det faktum at garasjegulvet hellet innover, ble det ikke opplyst om til megleren. Dette var heller ikke noe megleren oppdaget underveis i salgsprosessen. Innklagede kan ikke se at dette er forhold som kan utløse noe erstatningsansvar overfor klageren.

 

Det stemmer at det ikke forelå ferdigattest på salgstidspunktet, i likhet med mange andre eiendommer i området. Dette var presisert i salgsoppgaven. Selger mente at alt var gjort slik det skulle, men at papirene ikke var sendt inn. Selgeren ble oppfordret til å gjøre dette før eiendommen ble lagt ut for salg, men dette ble ikke gjort. Innklagede kan ikke se at heller dette er noe som utløser erstatningsansvar for megleren, idet klageren var gjort kjent med den manglende ferdigattesten før han la inn bud på eiendommen.

 

Innklagede kan ikke se å ha opptrådt klanderverdig, og bestrider erstatningskravet.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning for påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Når det gjelder manglende ferdigattest, fremgår det klart av salgsoppgaven under punktet «Eiendommen fra A til Å» at ferdigattest ikke forelå. Innklagede kan derfor ikke være ansvarlig for dette.

 

Når det gjelder fuktskader på loftet ved pipen og påstått feil helning på garasjegulvet, er det et selger – kjøper forhold. Slik saken er opplyst, er det ikke noe som tilsier at megleren har noe ansvar her. Det har for øvrig vært en sak mellom klageren (kjøper) og selgerens eierskifteforsikringsselskap vedrørende disse problemene.

 

Klageren har bemerket at han ikke fikk tilbud om boligkjøperforsikring, men innklagede har opplyst at de ikke hadde tilbud om dette på salgstidspunktet..

 

Klagen etter dette ikke føre frem.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.