Klage nr 2016060

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 23. juni 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Strømmen

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av bolig. Klageren mener hun er uriktig fakturert, og at en lovet rabatt i meglerhonoraret ikke har blitt gitt. Innklagede hevder den aktuelle rabatten ble gitt som reduksjon i meglerens provisjonssats ved inngåelse av oppdragsavtalen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i hovedsak anført:  

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av sin leilighet den 19. oktober 2015. Klager hadde fått beskjed av megleren om at ettersom klageren og hennes mann var LO-medlemmer, skulle de få 20 % avslag på meglerhonoraret. Klager hadde tidligere vært i kontakt med et annet meglerforetak som kunne tilby provisjon på 2,5 %. Da klager hørte om LO-rabatten hos innklagede, fortalte hun megleren om tilbudet de hadde fått fra et annet foretak på 2,5 %, og innklagede megler sa at hun kunne legge seg på samme nivå som dette. Det ble påpekt at klageren likevel ville få 20 % rabatt som LO-medlem. Dette gjorde at klageren valgte innklagede fremfor det andre meglerforetaket.

 

Da oppgjøret kom, etterlyste klageren opplysninger om LO-rabatten. Hun forsto ikke regnestykket og stilte spørsmål ved dette. Da hun for annen gang ba om informasjon om dette,

 

 

fikk hun tilbakemelding fra innklagede om at det stod på side 2 i oppdragsavtalen. Der stod det imidlertid fortsatt ingenting om LO-rabatt, kun meglers provisjon på 2,5 %.

 

Klageren mener hun ikke har blitt fakturert i henhold til det avtalte. De 20 % i rabatt var avgjørende for klagerens valg av megler.

 

Klageren krever at meglerens vederlag nedsettes med kr 15 212.

 

Innklagede har i hovedsak anført:  

Megleren hadde med seg en ferdigutfylt oppdragsavtale på befaring. I denne oppdragsavtalen stod det i utgangspunktet fastsatt en provisjonssats på 3,1 % av salgssum, inkludert andel fellesgjeld. Da klageren fortalte megleren på befaringen at de var LO-kunder, ble det gitt en rabatt fra meglerens side ved at prosentsatsen på 3,1 % ble strøket i oppdragsavtalen. Denne ble erstattet med 2,5 %. Dette tilsvarte ca 20 % reduksjon av provisjonen.

 

LO-kunder har ikke krav på 20 % reduksjon av meglerhonoraret, men et fastbeløp på kr 5000 i avslag. Megleren ga dermed klageren mer reduksjon enn hva som er vanlig.

 

Etter overtakelsen ble oppgjøret utbetalt den 7. mars 2016, og klageren fikk tilsendt oppgjørsoppstilling samme dag. Megleren mottok først en telefon fra klageren, deretter en e-post den 31. mars 2016. Det fremkom der at klageren mente hun var uriktig belastet, og det ble etterlyst en rabatt på 20 %. Klageren stilte også spørsmål ved digital annonsepakke på kr 9 900, som ikke skulle vært belastet. Denne ble beklageligvis belastet ved en feil, og beløpet ble tilbakeført få dager senere.

 

Megleren kjenner seg imidlertid ikke igjen i at det skulle vært gitt noen ytterligere form for rabatt enn det som allerede var blitt gitt ved reduksjon i provisjonssatsen. Det henvises til oppdragsavtalen datert 19. oktober 2015, som er signert og bindende for begge parter.

 

Leiligheten ble solgt for kr 190 000 over takst, noe som også gjør at provisjonssummen ble høyere enn det som ble estimert i oppdragsavtalen.

 

Innklagede tilbakeviser at megleren lovet en rabatt på 20 % utover det som ble gitt ved reduksjon av provisjonssatsen. Innklagede mener at klageren ved å skrive under på oppdragsavtalen har ansvar for å forstå hva den innebærer.

 

Da klagesaken ble sendt Reklamasjonsnemnda, henvendte innklagede seg til klageren på telefon for å tilby en kompensasjon på kr 5000. Dette ble gjort for å få en smidig og rask løsning av saken. Tilbudet om kompensasjon ble ikke akseptert av klageren.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder tolkning av oppdragsavtalen. Klager ønsker at nemnda vurderer om meglerens regning er i samsvar med inngått oppdragsavtale. Ifølge klageren er det avtalt en rabatt på 20 % som ikke er hensyntatt ved faktureringen. Innklagede hevder den aktuelle rabatten har blitt gitt ved at meglerens provisjon ble redusert fra 3,1 % til 2,5 %

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt hvorvidt det ble gitt tilsagn om 20 % rabatt på meglerens honorar i tillegg til den reduserte provisjonssatsen. På disse punkter reiser saken derfor bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Når partene forklarer seg ulikt om hva som ble sagt ved avtaleinngåelsen, må tolkningen av avtalen bero på det som er skriftlig avtalt og underskrevet i oppdragsavtalen. Det fremgår ikke noe sted i avtalen at det skal gis 20 % rabatt på meglerhonoraret. Det fremgår imidlertid at provisjonssatsen til megler er redusert fra 3,1 % til 2,5 %.

 

To og en halv prosent av kjøpesummen på kr 2 890 000 er kr 72 250. Klager er imidlertid fakturert kr 76 060,15 i meglervederlag. Det fremgår ikke av sakens dokumenter hva provisjonsgrunnlaget er, og nemnda forutsetter at innklagede korrigerer oppgjøret dersom det her er en feil.

 

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.