Klage nr:
168/05
Avgjort:
26.05.2006
Saken gjelder:
Annonsering. Oppdragsskjema
Foretakets navn:
Dialog Eiendomsmegling Eiker Drammen AS

Saksframstilling

Klagen gjelder påstand om for sen fakturering av annonser fra innklagedes side. Videre gjelder den påstand om at innklagede har rykket inn annonser som klageren ikke har bestilt.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har kontaktet innklagede fire ganger. Formålet med klagen er at klageren ikke er villig til å betale noe som ikke er bestilt. Klageren mener han burde fått regningene på annonsering fortløpende. Så lenge klageren ikke får se kopi av annonse, vil han ikke godta regningene.

Klageren bestilte annonsering i 2003 og fikk først fakturaen i mai 2005. Det kan virke som om innklagede prøver å gjøre regningene så store som mulig etter at kontrakten ikke ble fornyet. Det er eksempelvis ført opp samme annonse to ganger på fakturaen. Klageren har ikke fått purring på faktura, men kun inkassokrav.

Innklagede anfører:

Årsaken til at faktura for påløpte ulegg ikke er sendt er det faktum at tomtene ikke var mulig å få solgt. Innklagede har som praksis at utlegg under kr 10.000 forfaller ved salg ellerdersom oppdraget avsluttes uten at salg er mulig. Det er derfor helt naturlig at faktura ble sendt da oppdraget ikke ble fornyet. Det har aldri vært fremsatt noe krav fra oppdragsgivers side om løpende fakturering.

Det er riktig at klageren har vært i kontakt med innklagede flere ganger. Klageren har imidlertid fremsatt ulike krav overfor innklagede, alt ettersom hvem han har snakket med. Klageren har hatt opphold utenlands, og han har av den grunn vært vanskelig å komme i kontakt med.

Klageren har bestilt annonsene som står oppført. Vedlagt sendes kopi av bestillinger. Annonse i X avis er såkalte listinger (kr 400). Grunnen til at det står oppført to ganger med samme beløp og tekst er at det dreier seg om to tomter med to tilhørende oppdragsnummer og forskjellig pris. Begge tomtene stod oppført uke 30 og uke 31 (se vedlegg). Annonsen fra Y avis ligger også vedlagt sammen med kopi av annonsen fra Boligmeny.

Innklagede beklager at de ikke har vært i stand til å finne en kjøper som er villig til å betale den pris klageren ønsker for tomtene. Men innklagede har forholdt seg til avtalen. Klageren anfører at han ikke godtar regningene før han får se kopi av annonser. Vedlagt følger slike kopier.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har forlangt kopi av annonse, og ikke av faktura. Klageren har ringt innklagede mange ganger. Klageren er klar over at han bestilte annonse i X avis og på Internett. Kontordamen hos innklagede har imidlertid gjort klageren oppmerksom på at det var for mye jobb å finne annonsene. Kopiene kom først etter at klageren gikk til Reklamasjonsnemnda.

Tomtene er ikke på 1.750 kvm, men på 2,500 kvm til sammen. Innklagede har gjort en feil når de har lagt sammen arealene.

Innklagede har ikke lagt ved kopi av annonse i Y avis og Boligmeny. Det er disse klageren ikke har bestilt.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede fastholder hva som tidligere har blitt sagt, og ønsker å påpeke to misforståelser.

Tomteareal: det er riktig at det dreide seg om areal på til sammen 2500 kvm. Men det er feil at det dreide seg om to tomter på til sammen dette arealet. Som det fremkommer av vedleggene en er det to tomter på ca 800 kvm og en på 950 kvm. Altså tre tomter, noe som fremgår av oppdragsskjema. To av tomtene er like store og ble ivaretatt i samme annonse. Den tredje ble annonsert for seg. Innklagede velger derfor å tro at arealspørsmålet fordelt på antall tomter beror på en misforståelse fra klagerens side. Innklagede har vedlagt dokumentasjon som viser dette.

Kopi av annonser: Samtlige annonser lå som vedlegg i det opprinnelige tilsvar, også de som klageren nå etterlyser.

Klagerens ytterligere kommentarer:

Annonsering av tomtene stemmer ikke helt, ifølge annonseutklipp er det en tomt på 800 km og en tomt på 950 kvm. Hvor er annonsen til den siste tomten?

Hvor er utklipp av annonsen i Y avis, Boligavisen og Internett?

Hvis innklagede holder seg til utklippene fra X avis, så stemmer det med klagerens bestilling. Men regningen fra innklagede viser noe annet. Det var klageren som delte opp tomten i tre tomter og regnet ut arealet på kartet innklagede fikk. Det opprinnelige kartet viser to tomter.

Innklagede var ikke villig til å gi kopier av annonser fordi det ikke var vanlig, var svaret da klageren spurte. Innklagede har sendt kopi av noen annonser etter at klageren sendte klagen til Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om at utgifter til annonsering ikke skal belastes klageren.

Klageren hevder at han er belastet for flere annonser enn det han har bestilt. Spørsmålet er hva som er avtalt mellom partene på dette punktet. Ifølge klageren er det kun bestilt annonser i X avis og på Internett, og altså ikke i Y avis og i Boligavisen/Boligmeny. Innklagede har ikke svart på påstanden. Reklamasjonsnemnda må derfor legge til grunn at annonsering skal skje i henhold til oppdragsskjemaets punkt 4, i X avis og på Internett. Klageren må gis medhold i at innklagede ikke kan kreve betaling for andre annonser. Innklagede har dermed ikke krav på betaling for annonsene i Y avis og Boligmeny/ Boligavisen. Klageren må imidlertid betale annonsene i X avis og på Internett.

Klageren anfører at han burde fått regningene for annonsering fortløpende. Innklagede har gitt en forklaring på hvorfor alt er fakturert samlet i etterkant, og innklagedes rutiner er i tråd med det de fleste selgere ville ønske. Klageren kunne bedt om fortløpende fakturering dersom han ønsket dette.

Ut fra den dokumentasjon som foreligger, kan ikke Reklamasjonsnemnda ta stilling til om det er krevd betaling som samsvarer med hva det faktisk er annonsert for.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er begått noen feil i forbindelse med inkassovarselet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis medhold. Innklagede har ikke krav på betaling for annonsene i Y avis og Boligmeny/Boligavisen.

Oslo, den 26.05.06.

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant