Klage nr 2016059

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 29. august 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Kristiansand

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger. Nybygg

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte leilighet i nybygg gjennom innklagede i mai 2014. Klageren mener megleren har gitt uriktige opplysninger, da leiligheten viste seg å ikke ha slik utsikt som klager hevder å ha blitt forespeilet. Klageren ønsker fastslått at megler har opptrådt i strid med god meglerskikk, subsidiært krever klageren kjøpet hevet. Innklagede bestrider at klageren har blitt forespeilet en annen utsikt.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen avvises.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren var på det første informasjonsmøtet om byggeprosjektet våren 2014. Hun tok med alt materiell og studerte det nøye.

 

Klageren mener megleren har unnlatt å gi viktige opplysninger om boligen. Klageren hadde opprinnelig vist interesse for leilighet i tredje etasje, men hun stilte spørsmål om utsikten ettersom det var et av klagerens hovedkriterier for valg av leilighet. I samtale med megleren før kjøp, ble klageren opplyst om at dersom hun valgte leilighet i fjerde etasje, kunne hun være sikker på å få uforhindret utsikt. På grunn av forsikringer fra megler ble klageren trygg på at hun ville få god utsikt og valgte leilighet i fjerde etasje. Den 23. desember 2015 tok klageren med en venn for å se på anlegget, og hun fikk da se at det ble bygget en seksjon foran hennes leilighet. Denne bygningen hadde ikke klageren vært oppmerksom på, og den hadde aldri vært nevnt i informasjonsmøter vedrørende byggeprosjektet.

 

I møte med klageren, megleren og byggherren den 18. januar 2016 ble det gitt inntrykk av at utsikten fra klagerens leilighet ikke ville bli vesentlig hindret, samt at det andre bygget ikke ville ha vinduer vendt mot klagerens leilighet. Klageren ba om tegninger som bekreftet dette, og mottok disse pr e-post den 26. januar 2016. Tegningene viste at veggen med rekkverk ville få en høyde av 2,9 meter over gulvnivået i klagerens leilighet, og hun ville dermed miste all utsikt. I tillegg viste tegningen at det tilsynelatende skulle være vindu vendt mot klagerens leilighet. På toppen av bygningen er det en takterrasse som har direkte innsyn til klagerens veranda og stue.

 

Megleren måtte ha visst om denne bygningen. Klageren skjønte ikke at dette kunne komme til å skje, og trodde eiendomsmegleren ville informere henne om det en amatør trengte å vite.

Dersom klageren hadde fått riktig informasjon, ville hun ha valgt en annen leilighet. Dette hadde hun anledning til, da hun var en av de første til å velge.

 

Klageren var ikke kjent med bordmodellen av bygget som innklagede viser til. Denne modellen ble aldri fremvist til henne, og hun vet ikke hvor i lokalet denne skal ha stått. Klageren fikk først kjennskap til denne modellen i april under det første reklamasjonsmøtet med megleren. I samme møte fikk klageren også vite at det ikke var usolgte leiligheter i den standard klageren ønsket, og bytte av leilighet var derfor ingen farbar mulighet for løsning. Klageren presiserer at det var hun som initierte dette møtet for å se om de kunne komme til en minnelig løsning, men klageren ble møtt med en meget steil og uvillig holdning fra megler.

 

Klageren har snakket med en venn som også undersøkte grundig med tanke på kjøp at leilighet i det aktuelle prosjektet. Han fant heller ingen opplysninger om den nye bygningen, og han fikk ikke se noen modell. En annen kjøper som klageren har vært i kontakt med fikk ikke se modellen før hun hadde skrevet under kjøpekontrakten. Hun fikk i ettertid se modellen inne på et kontor hos innklagede. Klageren har ikke blitt invitert inn på dette kontoret.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren kjenner seg ikke igjen i klagerens beskrivelse av hva som hevdes å være lovet av utsikt i forbindelse med kjøp av leiligheten. Slik lovnad har ikke blitt gitt av innklagede.

 

Megleren kan ikke gjengi ordrett hva som ble sagt i salgsmøtet for to år siden, men det er sikkert at klageren ble forevist en detaljert bordmodell av bygget, hvor det angitte nabobygget også ble vist. Det ble i etterkant endret noe på fasaden uten at høyde eller størrelse ble forandret. Alle kjøpere ble forevist denne modellen som tydelig synliggjorde beliggenheten av den enkelte leilighet i forhold til omgivelsene.

 

Prospektet som klageren har vist til, ble laget at utbyggeren. Utbygger har opplyst at illustrasjonen på side 30/31 ikke er av en bestemt leilighet, men en illustrasjon av denne typen leilighet. Eventuelle unøyaktigheter i forhold til illustrert utsikt kan det ikke forventes at innklagede skulle fange opp lenge før bygget var påbegynt. Klageren ble uansett tydelig vist via bordmodellen hvordan leiligheten ville ligge i forhold til omgivelsene. Det ble ikke fremhevet noen form for utsikt fra leiligheten i tredje eller fjerde etasje i den skriftlige beskrivelsen. Dette ble derimot fremhevet for noen andre av leilighetene i prosjektet. På side 31 i prospektet er det en planskisse over hver etasje og bygget samlet sett, som viser konkret hvordan de aktuelle leilighetene i tredje og fjerde etasje ligger i bygget. Man kan her se hvordan nabobygget ligger i forkant at disse to leilighetene.

 

Etter klagerens første henvendelse vedrørende disse forhold, har det blitt avholdt flere møter der hun har blitt invitert med opp i bygget for å se den reelle situasjonen i forhold til sol og utsikt. Dette har klageren takket nei til. Da innklagede og utbyggeren forstod at beliggenheten til denne leiligheten ikke ble slik klageren trodde, forsøkte innklagede å komme i dialog med klageren med tanke på om det kunne være andre leiligheter i bygget som passet henne bedre. Dette har klageren takket nei til.

 

Innklagede mener at de sammen med utbyggeren har forsøkt å komme klageren i møte på best mulig måte, uten å komme til enighet. Samtidig har innklagede vært klar på at alle nødvendige opplysninger har blitt gitt, og at det er klagerens selv som har satt seg i denne situasjonen.

 

Innklagede erkjenner ikke ansvar.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstand om feil eller manglende opplysninger om eiendommen, samt brudd på meglers omsorgs- og rådgivningsplikt overfor kjøper.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt om hva som ble sagt om utsikt og solforhold, samt hvorvidt klageren fikk kjennskap til den andre bygningen som skulle bygges før kjøpekontrakt ble inngått. På disse punkter reiser saken derfor bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Nemnda bemerker at klageren subsidiært har krevd at kjøpet heves. Dette er et krav som må rettes til selgeren, og nemnda kan uansett aldri pålegge et meglerforetak at kjøpet skal heves.

 

Saken avvises etter dette.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Saken avvises.