Klage nr 2016065

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 29. august 2016 Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Leiebolig Utleie AS

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren er misfornøyd med meglerens håndtering av oppdraget, og hevder at dette har påført henne et økonomisk tap ved at leiligheten ikke ble leid ut. Klageren sa opp oppdraget på grunn av dårlig oppfølging og krever at meglerens vederlag bortfaller i sin helhet. Innklagede hevder å være berettiget til fakturert vederlag, og at dette er i henhold til oppdragsavtalen. Klageren har varslet innklagede om at kravet er bestridt, og at fakturaen ikke vil bli betalt før behandlingen i Reklamasjonsnemnda. Innklagede har sendt kravet til inkasso.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren tok kontakt med innklagede i november 2015 for utleie av sin bolig. Hun snakket med daglig leder, som sa at han skulle ha oppdraget. Klageren hørte ikke mer fra ham, og det var ikke ham som tok oppdraget. Klageren ringte ham igjen i februar 2016, og sa at hun var skuffet. Han sa da at han skulle overta, men klageren hørte fortsatt ikke noe mer fra ham. Klageren sendte en e-post til innklagede den 29. februar og beskrev sin opplevelse av det hele, og at hun ønsket å si opp avtalen.

 

Klageren fikk ikke det hun ble lovet, hun fikk ingen oppfølging overhodet. Klageren ringte selv innklagede og spurte om oppdateringer, samt foreslo endringer på Finn.no, blant annet nedsettelse av prisen. Klageren fikk beskjed om å ha is i magen, og at det ble færre og færre konkurrerende leiligheter på finn.no. Klageren kan ikke forstå hvorfor hennes leilighet som lå attraktivt til i sjette etasje skulle være den siste til å bli leiet ut. Klageren undrer på hvorfor hun ikke ble satt i kontakt med vedkommende hos innklagede som hadde leid ut fire andre boliger i samme prosjekt, og hvorfor det ikke ble diskutert hvilken pris disse lå på, i og med at disse tydeligvis ble leid ut.

 

Da en interessent tok kontakt, sa megler at de skulle vente til vedkommende ringte opp igjen. Megler informerte ikke klageren om at han hadde hatt kontakt med en interessent, dette kom frem da klageren selv ringte og spurte om status.

 

Da klageren kom i kontakt med en ny megler fra et annet foretak, forstod hun hvor mye hun hadde tapt på å bruke innklagede i første omgang. Den nye megleren klarte å leie ut leiligheten etter fire dager, ved å ringe og følge opp interessenter.

 

Klageren forstår ikke hvilken jobb innklagede har gjort. Hun har etterspurt en logg, men de har ikke hatt noe å vise til. Innklagede har krevd at klageren skal betale i henhold til kontrakten, men klageren mener de ikke har opptrådt riktig. Klageren mener hun ikke skal betale for markedspakken da innklagede kun foretatt én kredittsjekk, og ennå ikke hadde opprettet en depositumskonto med påfølgende gebyr.

 

Klageren trakk seg fra avtalen fordi innklagede har gjort en for dårlig jobb og ikke holdt hva de lovet. Klageren har som følge av dette hatt tap av månedsleier. Alle andre utleiebyråer har regel om «no cure, no pay».

 

Klageren krever erstatning på én månedsleie, kr 12 500 fordi innklagede brukte fire måneder uten å klare å leie ut leiligheten, hvilket betydde et stort økonomisk tap for klageren. Innklagede har krevd kr 6 131 for avbrutt kontrakt. Klageren mener hun ikke er pliktig å betale noe av dette, da megleren ikke har gjort den jobben som ble lovet. Klageren fikk ingen tilbakemeldinger fra innklagede, og de kan heller ikke referere til noen logg eller gi informasjon om hva de har gjort.

 

Klageren krever at faktura for oppsagt oppdrag bortfaller i sin helhet, samt at innklagede betaler erstatning på én månedsleie, kr 12 500.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede mottok oppdrag fra klageren den 28. oktober 2015. Boligen var en del av et nytt prosjekt, slik at det tok noe tid å få fullstendige opplysninger til annonsering på plass. Annonse ble opprettet den 20. november 2015, og boligen ble lagt ut med den prisen eier ønsket å leie ut for. Siden boligen lå i et nytt ferdigstilt prosjekt ble det annonsert mange tilsvarende boliger i prosjektet til utleie. På det meste lå det 27 boliger ute samtidig. Dette medførte at det ble annonsert flere boliger til lavere priser, men det var ikke aktuelt for klageren å redusere prisen på det tidspunktet.

 

Innklagede hadde totalt 4 boliger ute på denne tiden, de øvrige ble leid ut til forventede priser, og det ble holdt fortløpende visninger på alle boligene. Da klageren ønsket å gå ned i pris, innrettet megleren seg etter det. Innklagede relanserte også boligen på finn.no for egen regning.

 

Det er beklagelig at boligen ikke ble leid ut så raskt som klageren ønsket, men innklagede kan ikke se at de har utført oppdraget i strid med god meglerskikk. Innklagede har anmodet om at klagerens krav frafalles.

 

Innklagede har kun bedt om dekning for det som er avtalt i den signerte oppdragsavtalen, og det bemerkes at det var klageren som valgte å trekke oppdraget.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning og bortfall av meglers vederlag ved utleieoppdrag. Klageren hevder innklagede ikke har utført oppdraget i henhold til avtalen, og at den dårlige oppfølgingen av henne og interessenter har ført til tap av månedsleier.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Klageren er fakturert i henhold til avtalen. Det fremgår av avtalens punkt 6 at i tilfelle oppsigelse har oppdragstaker krav på halvparten av det avtalte vederlag nevnt i punkt 3 for utført arbeid, samt markedspakke i henhold til punkt 3.

 

For at meglerens vederlag kan settes ned, er det etter eiendomsmeglingsloven § 7-7 et krav om at det foreligger «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side. Hvilke plikter som megleren har forsømt, må avgjøres ut fra en tolkning av avtalen mellom partene, jfr. Bråthen, Eiendomsmeglingsloven kommentarutgave, Oslo 2013, s. 407. Videre er det et vilkår for vederlagsreduksjon at tilsidesettelsen av meglerens plikter ikke er ubetydelige.

 

Nemnda bemerker at til tross for at klageren har etterspurt det, har innklagede ikke fremlagt timelister. Selv om det var avtalt fast pris her, har megleren plikt til å føre timelister for utført arbeid, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 7-2 første ledd. Det er i strid med god meglerskikk at dette ikke ble gjort.

 

Nemnda bemerker for øvrig at det også er i strid med god meglerskikk at kravet ble sendt til inkasso til tross for at innklagede var klar over at kravet var bestridt.

 

Klageren hevder at megleren ikke tok kontakt, men at hun selv måtte kontakte megleren hver gang. Det var følgelig mangel på oppfølgning fra megleren side, som ikke er tilbakevist av megleren, for eksempel i form av timelister. Manglende oppfølgning er i strid med god meglerskikk.

 

Nemnda finner derfor etter en samlet vurdering av de kritikkverdige forholdene at megleren har utvist en “ikke ubetydelig pliktforsømmelse”. Vederlaget bortfaller etter dette i sin helhet.

 

Klageren har krevd erstatning. Nemnda finner imidlertid ikke at erstatningskravet kan føre frem, da det ikke er sannsynliggjort at samtlige erstatningsvilkår er oppfylt.

 

Klagen har etter dette ført delvis frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Leiebolig Utleie AS har opptrådt i strid med god meglerskikk, og vederlaget faller bort i sin helhet. Erstatningskravet fører ikke frem.