Klage nr 2016066

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 29. august 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Panorama

Panorama Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren hevder innklagede har opplyst om feil byggeår i salgsoppgaven og krever erstatning. Innklagede beklager at det ble opplyst om forskjellige byggeår, men anfører at megleren ikke har opptrådt erstatningspliktig, og at klageren ikke har lidd et økonomisk tap.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede i 2013. I salgsoppgaven er det opplyst at byggeåret var 2007. Det viser seg imidlertid at byggeåret er 2004/2005.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven fremkommer det to forskjellige byggeår. To steder står det 2007, og to andre steder står det 2005.

 

I taksten står det to steder at byggeåret er 2005. I egenerklæringsskjemaet er det opplyst at byggeåret er 2004. Leiligheten ble kjøpt i 2005, og den har vært bebodd siden 2005.

 

Det er beklagelig at det ble opplyst om forskjellige byggeår. Det er tydelig at det her dreier seg om en skrivefeil, da byggeåret fremkommer forskjellig to steder i salgsoppgaven. I øvrige vedlegg er det imidlertid opplyst om korrekt byggeår.

 

Innklagede kan ikke se at opplysningene tilsier at megleren har opptrådt erstatningspliktig, eller at klageren har lidt økonomisk tap.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av feilaktig opplysning om byggeår.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 (2) nr. 6 skal salgsoppgaven angi «bebyggelsens … alder».

 

I salgsoppgaven ble det gitt forskjellige opplysninger om byggeåret. Under punktet «Byggeår» står det 2007. Imidlertid er det opplyst under «Byggemåte» at boligblokken er fra 2005 og under «Beskrivelse av sameie» at bygningen ble ferdigstilt i 2005. I taksten er det opplyst at byggeåret var 2005, og i egenerklæringsskjemaet står det at byggeåret er 2004.

 

Som det fremgår, har megleren operert med flere forskjellige byggeår i salgsoppgaven. Under “Nøkkelinfo” er det feilaktig angitt 2007 som byggeår. Dette er kritikkverdig og i strid med god meglerskikk. Slike opplysninger bør en megler kontrollere nøye.

 

Spørsmålet er om klageren har lidt et økonomisk tap som følge av innklagedes forsømmelse. Klageren har ikke dokumentert eller på noen annen måte sannsynliggjort at det foreligger et økonomisk tap. Nemnda finner det tvilsomt om klageren her har lidt noe økonomisk tap. Erstatningskravet fører derfor ikke frem.

 

Klagen har etter dette ført delvis frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Panorama, Panorama Eiendomsmegling AS, har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet førte ikke frem.