Klage nr:
45/05 Gjenopptakelse
Avgjort:
13.06.2006
Saken gjelder:
Krav om bortfall av meglers krav på dekning av utlegg som følge av misnøye med meglerens arbeid
Foretakets navn:
Meglerhuset Leinæs As

Saksframstilling

Klageren er ikke fornøyd med oppfølgingen fra innklagede. Boligen var ikke solgt da kontrakten mellom partene opphørte, og innklagede frafalt meglerprovisjon. Klageren ønsker ikke å betale for utlegg som innklagede har hatt i forbindelse med salgsoppdraget.

Klageren anfører:

Da kontrakten gikk ut, hadde megler fått et eneste bud. Denne potensielle kjøperen var en som klageren hadde skaffet selv. Budet lå langt under den taksten som innklagede hadde satt på boligen, og ble avslått i samråd med innklagede. Budet kom ikke så lenge etter kontraktsinngåelse.

Klageren påstår at innklagede ikke har vært god nok i salgsprosessen, fordi budgiveren kjøpte et nabohus som var taksert kr. 500.000 lavere enn klageren sitt hus, for en høyere sum.

Klageren begynte å bli utålmodig når kontrakten nærmet seg utløpet, og kontaktet personer som av innklagede var oppgitt som aktuelle kjøpere. Det viste seg at det ikke var aktuelle kjøpere på boligen.

Klageren synes at oppfølgingen av personer som har vært på visning, har vært for dårlig, og har savnet mer offensive salgsstrategier. Klageren har gjort de utbedringer på boligen som de ble anbefalt å gjøre.

Etter utløpet av kontrakten tok klageren kontakt med at annetmeglerfirma som solgte boligen i løpet av en uke. Kjøperne hadde forsøkt å komme i kontakt med innklagede da han hadde oppdraget uten å få respons. Innklagede innrømmer dette, og har derfor ikke krevd meglerhonorar.

Faktura for utlegg er vanskelig å forstå, og er ikke i henhold til kontrakt.

Klagerens kone står oppført med en halvdel av boligen i grunnboken. Klagerens kone har aldri blitt forelagt eller underskrevet noen kontrakt. Klageren mener at kontrakten kan være ugyldig som følge av dette.

Innklagede anfører:

Innklagede mottok oppdraget etter at en annen megler hadde forsøkt å selge boligen uten å lykkes. Prisen på eiendommen ble ved oppstart av oppdraget sat ned fra tidligere meglers prisvurdering, som var kr. 2.590.000, til

kr. 2.390.000. Innklagede ønsket å sette prisen ytterligere ned, men klageren motsatte seg dette. Innklagede påpekte en del kosmetiske forhold som burde utbedres.

Innklagede hadde gjennom hele salgsarbeidet et nært samarbeid med klageren, noe som klageren berømmet.

Eiendommen viste seg vanskelig å selge og det kom inn kun et bud på

kr. 2.150.000, som klageren avslo.

Etter avtale med klageren ble det bestilt en «eksklusiv annonsepakke». Eiendommen fikk også en helsides annonse i innklagedes eiendomskatalog. Innklagede fotograferte eiendommen flere ganger for å få best mulig bilder, og engasjert i tillegg en proff fotograf uten at dette ble belastet klageren.

Til tross for aktiv markedsføring, tett oppfølging og mange visninger greide ikke innklagede å selge boligen. Etter at oppdraget ble avsluttet fra klageren ble innklagede kontaktet av klagerens nye megler som etter forespørsel fikk oversendt listen over interessenter. Boligen ble solgt til en av de interessentene som innklagede hadde vært i kontakt med.

For å får saken ut av verden, frafalt innklagede sitt krav på provisjon, under forutsetning om snarlig oppgjør av utlegg og avtalt tilbaketrekkingsgebyr. Dette har ikke blitt fulgt opp fra klageren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder spørsmålet om bortfall av meglers krav på dekning av vederlag som følge av misnøye med meglerens arbeid samt om krav om at utlegg skal bortfalle.

Reklamasjonsnemnda har den 22. juni 2005 fattet vedtak i denne saken, men dette vedtaket var beheftet med feil, noe som gjør at Nemnda har valgt å ta opp saken til ny behandling.

Reklamasjonsnemnda bygger bare på det som fremgår av den skriftlige dokumentasjonen for Nemnda. I denne saken er det ikke dokumentert at innklagede har begått erstatningsbetingende feil i forbindelse med meglingen. Dermed har innklagede krav på provisjon i henhold til oppdragsskjemaet.

Når det gjelder faktura for utlegg, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at innklagede har dokumentert (1) 29.02.2004 Komm.opplysn. kr. 1.116,

(2) 29.02.2004 ØP 26.02.04 kr. 16.000,

(3) 20.04.2004 Halv ØP 20.04 kr. 843,20,

(4) 17.07.04 Annonsepakke ØP 17.07.04 kr. 8.900,

til sammen kr. 26.859,20.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at annonsepakken i henhold til oppdragsskjemaet er avtalt til kr. 12.000, og dette beløpet må komme til fratrekk, slik at klageren må godskrives kr. 14.859,20. Reklamasjonsnemnda opprettholder dermed sitt forrige vedtak av 22. juni 2005 når gjelder utlegg.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis medhold for så vidt gjelder bortfall av ikke dokumenterte utlegg. Klageren gis ikke medhold for så vidt gjelder kravet om bortfall av provisjon.

Oslo, den 13. juni 2006.

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant