Klage nr:
110/05
Avgjort:
29.06.2006
Saken gjelder:
Betaling av utlegg
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Oslo Grønland – Fremtiden Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Utlegg for annonsering ble ikke trukket i sluttoppgjør som avtalt, men ble sendt klagerne et halvt år etter at oppgjøret var gjennomført. Klagerne mener de bør slippe å betale utlegget.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I forbindelse med salg av bolig i november 2004 ble ikke meglers utlegg for annonsering trukket fra ved oppgjøret. I slutten av mai 2005 mottok klagerne en betalingspåminnelse på kr 22251. Betalingspåminnelsen viser til en faktura datert 17.12.2004. Denne har klagerne aldri mottatt. Klagerne ble overrasket da de trodde oppgjøret med megleren var avsluttet.

I henhold til avtale mellom klagerne og eiendomsmegleren skulle alle vederlag og utlegg trekkes fra salgssummen. Innklagede orienterte klagerne muntlig om at alt var i orden i så måte. Deretter fikk klagerne brev fra innklagedes oppgjørsavdeling om at oppgjøret var avsluttet med vedlagt oppgjørsoppstilling. Brevet inneholdt en enkel oppfordring om å sjekke at oppstillingen stemte med klagernes noteringer. Oppgjørsoppstillingen inneholdt 13 ulike poster som ikke var summert. Klagerne fulgte oppfordringen og fant at alt var i orden. Dersom alle postene hadde vært summert, ville klagerne ha reagert, da de var klar over hva sluttsummen for eiendomsmeglingsoppdraget ville bli.

Hadde klagerne oppdaget den manglende posten, ville de ha forstått at de ikke kunne fortie en slik sum. Den ville ikke ha fortont seg som noen merkbar økonomisk byrde på tidspunktet for salget.

Klagerne hadde stor tillit til at et så stort og profesjonelt foretak skulle sikre at alt gikk riktig for seg. Ovennevnte momenter sammenholdt med at det har gått seks måneder fra oppgjøret til betalingspåminnelsen påvirker klagernes oppfatning om at de var i den tro at oppgjøret var avsluttet.

Med klagen ønsker klagerne å oppnå at innklagede frafaller sitt krav i sin helhet.

Innklagede anfører:

Innklagede har ikke gitt tilsvar.

Innklagede fikk oversendt kopi av klagen med vedlegg i brev av 22. september 2005 med tilsvarsfrist 7. oktober 2005. Påminnelse om at tilsvar ikke var gitt ble sendt i brev 7. desember 2005. Ytterligere påminnelser er gjort i brev 26. januar 2006 og 15. juni 2006. Sekretariatet har videre vært i telefonisk kontakt med daglig leder flere ganger hvor tilsvar har blitt lovet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om at innklagede frafaller sitt krav på betaling for annonsering.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke at det er sterkt kritikkverdig at innklagede ikke har gitt tilsvar på klagen.

Når det gjelder klagerens krav om at innklagede skal frafalle sitt krav på betaling for annonsering, er bakgrunnen at det i følge klageren var avtalt at alle utlegg skulle trekkes fra salgssummen.

Kravet om betaling av annonsering mottok klagerne først et halvt år etter tilsendt oppgjørsoppstillingen.

Det prinsipielle utgangspunktet er generelt at debitor ved forfall plikter å betale sine forpliktelser i sin helhet. Dette innebærer bl.a. at debitor må foreta en tilleggsbetaling dersom det er betalt for lite i første omgang. I den enkelte sak kan det imidlertid foreligge konkrete omstendigheter som tilsier at tilleggsbetaling likevel ikke kan kreves.

Det er i denne saken ikke dokumentert noen forhold som tilsier at klagerne kan slippe å betale for annonseringen. Oppgjørsoppstillingen som klagerne har fått tilsendt, inkluderer ikke annonsering. Dette fremgår tydelig av oppgjørsoppstillingen. Når innklagede ikke har trukket klagerne for korrekte utlegg direkte av salgssummen, har ikke det den virkning at kravet mot debitor blir borte.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å besvare henvendelser fra Reklamasjonsnemnda.

Oslo, den 29. juni 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant