Klage nr:
159/05
Avgjort:
29.06.2006
Saken gjelder:
Saksbehandling
Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Bodø

Saksframstilling

Klageren kjøpte hytte gjennom innklagede i 1999, og solgte den gjennom innklagede i 2003.

Ved salget ble det oppdaget maur i hytta. Mangelen førte med seg en stor sak mellom kjøperen og innklagede, og selgeren og innklagede.

Klageren mener innklagede har trenert saken, noe som førte til at klager tapte muligheten til å fremme krav mot selger av hytta fra 1999.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren har mottatt tjenester fra innklagede ved to anledninger; ved kjøp av hytte i 1999, og ved salg av samme hytte i 2003.

Ved salget i 2003 ble det oppdaget maur i hytta. Dette førte til omfattende korrespondanse mellom kjøperen og innklagede, og selgeren og innklagede. Det kom ikke noe ut av saken, og klageren tapte retten til å fremme krav mot selgeren av hytta fra 1999.

Det har kommet frem at det ble registrert maur i hytta for 10 år siden. Innklagede har ikke gjort det klart om de kjente til dette. Klageren har sendt spørsmål om dette, men ikke fått svar.

Det er på det rene at hytta har en mangel, på grunn av betydelig stokkmaur. Den 24. mai 2004 mottok klageren et tilbud fra kjøperen, via innklagede, om en løsning av saken mot betaling av 40000 kroner. Kjøperen satt en frist til 1. juni 2004, men klageren fikk ikke kontakt med innklagede, og innklagede tok ikke kontakt, slik klageren ba om. Fristen gikk ut, uten at klageren fikk drøftet tilbudet med innklagede. Klageren sa seg etter dette villig til å ta tilbake hytta, mot at innklagede sa fra seg sitt honorar.

Etter dette hørte ikke klageren mer fra innklagede. Klageren sender da et skriv til innklagede, hvor han anser saken for oppe og avgjort.

I januar 2005 mottar klageren kopi av brev fra kjøperen til innklagede, hvor prisen for en løsning har økt.

Klagereninnser at han må erstatte kjøper et beløp. Klageren mener innklagede må ta en vesentlig del av ansvaret for tvisten. Innklagede har trenert fristen for reklamasjon etter avhendingslovens § 4-19 på 5 år. Et brev fra klageren til innklagede av 21.september 2005 er ikke besvart i dag.

Treghet i saksbehandlingen har gjort at klageren har tapt muligheten til å fremme krav mot tidligere selger, og i alle fall skulle innklagede opplyst om reklamasjonsfristen overfor tidligere eier.

Kjøperen krever et prisavslag på 115000 kroner (hytta ble solgt for 170000 kroner). Klageren krever at innklagede betaler en vesentlig del av kravet.

Innklagede anfører:

Da det ble oppdaget maur i hytta, ble klageren kontaktet både av kjøperen og innklagede. Klageren ga kjøperen beskjed om at de ikke kjente til mangelen, men ba kjøperen undersøke hva som måtte gjøres for å få bukt med skaden.

Skadene var omfattende, og innklagede fant ut at det var satt tape over hull på veggen. Klageren var ikke lenger villig til å betale for kostnader til utbedringer

Etter en del korrespondanse og telefoner innkalte innklagede til et møte på sitt kontor. Klageren ringte rett før og sa at de ikke var villige til å komme på møtet likevel.

Kjøperen og klageren har i ettertid møttes i forliksrådet, og det er inngått enighet om kompensasjon.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren stiller seg uforstående til insinuasjon om at han som selger skal ha forsøkt å skjule at det var stokkmaur i hytta ved at det var satt tape over hull i veggen. Dette er noe helt nytt innklagede her tar opp. Kjøperen harikke tatt dette med i forliksklagen som ble tatt ut mot klageren den 28. august 2005. Forliksklagen med vedlegg er oversendt som bevis i denne sammenheng. Klageren bestrider å ha gjort dette.

Klageren fastholder at ved raskere saksbehandling fra innklagede ville faktum i saken ha blitt klarlagt, og klageren ville da hatt mulighet til å reklamere overfor tidligere selger.

Klageren orienterer videre at det er inngått forlik mellom klageren og kjøperen hvor klageren erstatter kr 62 000 overfor kjøperen. Klageren krever at innklagede erstatter dette beløpet, eller i alle fall en stor del av beløpet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning som følge av sen saksbehandling. Klagerne mener at innklagede er årsaken til at klagerne har mistet sin mulighet til å gjøre krav gjeldende overfor selgeren.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke at innklagede har brukt uakseptabelt lang tid på å avgi tilsvar overfor Reklamasjonsnemnda. Nemnda har også skriftlig og pr telefon gjentatte ganger purret på tilsvar. Det forventes at innklagede uten særskilt purring avgir tilsvar innen fristen som er oppstilt av Reklamasjonsnemnda.

Innklagede har brukt uforholdsmessig lang tid på behandlingen av henvendelsene fra klageren. Det må rettes kritikk mot innklagede for treg saksbehandling. En eiendomsmegler skal besvare henvendelser fra kjøper og selger, selv om henvendelsen dreier seg om forhold som eiendomsmegleren ikke er forpliktet til å involvere seg i.

Klageren anfører at innklagede burde opplyst om reklamasjonsfristen på 5 år etter avhl.§4-19. Klagerneer imidlertid selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med de reklamasjonsfrister som gjelder ved kjøp av fast eiendom. En eiendomsmegler har på dette området ingen alminnelig opplysningsplikt, men det kan etter omstendighetene være hensiktsmessig å veilede partene i spørsmål som dette.

Når det gjelder spørsmålet om stokkmaur er dette et forhold mellom selger og kjøper, som innklagede ikke kan være ansvarlig for.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagerens krav på erstatning kan ikke føre frem. Det er i strid med god meglerskikk å ikke besvare henvendelser fra oppdragsgiveren innen rimelig tid.

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å besvare henvendelser fra Reklamasjonsnemnda innen den gitte frist.

Oslo, den 29. juni 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant