Klage nr:
212/06
Avgjort:
29.06.2006
Saken gjelder:
Ferdigattest
Foretakets navn:
Areal Lillestrøm AS

Saksframstilling

Klageren kjøpte eiendom gjennom innklagede.

Klageren hadde hele tiden som forutsetning at det skulle følge ferdigattest med huset, uten at dette er oppfylt fra innklagedes side.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ga ved kjøpet hele tiden klar melding om at han ønsket ferdigattest på huset. Både muntlig og skriftlig. Dette gjentas ved underskriving av kontrakten, men innklagede sier at dette ikke lenger er vanlig ved X kommune. Innklagede ber klageren prøve selv, noe klageren ikke er positiv til, da det hele tiden har vært forutsetningen.

Ved overtakelse er ikke ferdigattest ordnet ennå, og klageren truer med å avvente hele kjøpet. Klageren og innklagede blir enige om at klageren selv skal prøve, og at de ved en eventuell tvist skal møtes og ordne opp.

Klageren tar kontakt med kommunen, som sender en inspektør. Han finner noen små mangler, men sier også at klageren skal ha ferdigattest. Klageren får utbedret manglene for 5000 kroner.

Klageren presenterer dette for innklagede, men hører ikke noe mer, selv etter mange purringer.

Klageren mener innklagede ikke har oppfylt sine plikter. Innklagede har heller ikke vært villig til å hjelpe til i forhold til andre mangler.

Klageren ønsker at de 5000 kronene han har hatt i direkte utgifter refunderes straks.

Innklagede anfører:

Klageren la inn bud på eiendommen og hans eneste forbehold var salg av bolig. Ved senere forhøyelser skal han ha kommet med ønske om ferdigattest. Budet ble akseptert uten noe forbehold.

Det fantes kun en midlertidig brukstillatelse fra 1988. Erfaringsmessig er det mange hus som ikke har ferdigattest, og erfaringsmessig er det svært vanskelig å få kommunen til å utstede dette så mange år etterpå. Det har innklagede forklart klageren utallige ganger.

Innklagede har tilskrevet kommunen og etterspurt ferdigattest eller en skriftlig uttalelse som kan tilfredsstille klager. Kommunen svarer i brev av 01. juni 2005 med at de ikke kan utstede attest. Årsaken til dette er at det har gått for lang tid, samt at boligen har enkelte skader som ikke har blitt utbedret.

Ved overtakelse blir det anmerket at partene er enige om at kommunen kommer på befaring i forbindelse med ferdigattest, og at de skal møtes på innklagedes kontor om det er mangler eller anmerkninger.

Det har vært en del mailkorrespondanse mellom innklagede og klageren, samt flere brev.

Innklagede mener de har gjort det de skal mht. å forsøke å fremskaffe en ferdigattest etter at avtale om handel var kommet i stand.

Innklagede mener at klagerens krav ikke er relevant, og at klageren eventuelt heller må kreve det av selger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av manglende ferdigattest.

Fremleggelse av ferdigattest er som hovedregel et forhold mellom kjøper og selger, selv om innklagede har forsøkt å bistå klageren. Årsaken til at ferdigattest ikke har latt seg fremlegge, er tidsforløpet, samt noen mangler ved boligen. Disse forhold kan ikke innklagede være ansvarlig for.

Reklamasjonsnemnda ser at det for øvrig ikke er dokumentert at klageren har tatt forbehold om ferdigattest i forhold til innklagede.

Klagerens krav på å få dekket kr 5000 fra innklagede kan derfor ikke tas til følge.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 29. juni 2006

sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Bård Bømark

Forbrukerrådets representant

formann

Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant