Klage nr 2016100

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. september 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Røyken og Omegn Eiendom AS

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom i juni 2015 formidlet av innklagede. Selgeren aksepterte klagerens bud før fellesvisning. Klageren hevder at han har betalt en for høy pris på grunn av feil opplysning i taksten om at det fulgte med garasje.

 

Innklagede erkjenner at de burde oppdaget at det sto feil opplysninger i taksten vedrørende garasje, men anfører at klageren visste at garasje ikke fulgte med salget før avtalen ble inngått med selgeren.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven var prisantydning kr 1 490 000. Taksten var på kr 1 500 000. Meglerens prisantydning var således ganske lik taksten.

 

Klageren la inn bud på kr 1 650 000 basert på opplysningene som fremgikk av salgsoppgaven og taksten. Selgeren aksepterte budet.

 

Av taksten fremgikk det at garasje fulgte med, imidlertid sto det i salgsoppgaven at parkering var på felles biloppstillingsplass. Klageren forsto etter hvert at garasje ikke var inkludert. Klagerens representant tok opp de motstridende opplysningene med megleren høsten og vinteren 2015, men fikk ikke forståelse for forholdet. Megleren har ikke svart på siste brev klagerens representant sendte i januar 2016.

 

Megleren inkorporerte en klart feilaktig takst i salgsoppgaven og baserte sin prisvurdering på takstmannens feilaktige taksering. Garasjen er verdsatt til kr 110 000. Utgangspunktet for salget ville vært et helt annet dersom det hadde blitt gitt riktige opplysninger i både takst og salgsoppgave.

 

Prisantydning og takst er helt essensielt for en kjøper som skal legge inn bud. Meglerens feil, som er avledet av takstmannens feil, har ført til at klageren betalte en for høy kjøpesum for eiendommen. Hvorvidt resultatet ville blitt kr 110 000 lavere dersom grunnlaget ikke hadde vært beheftet med feil, er et spørsmål som ikke kan besvares. Imidlertid må megleren og takstmannen være solidarisk ansvarlig for å kompensere for den merpris (kjøperens tap) som feilene har ført til. Utgangspunktet må her være at det er betalt kr 110 000 for mye.

 

Det er for øvrig svært oppsiktsvekkende at megleren henviser på feil hos megleren/takstmannen til selgerens eierskifteforsikringsselskap.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Før annonsert fellesvisning tok klageren kontakt og ønsket å kjøpe leiligheten. Han hadde da vært på privat visning med selgeren. I telefonsamtalen spurte klageren om det fulgte med garasje. Megleren bekreftet at det ikke gjorde det. Klageren tok så kontakt med selgeren, og de forhandlet seg frem til en avtale som innebar at megleren måtte avlyse den annonserte visningen.

 

Megleren har fått en redegjørelse fra selgeren om hva som ble kommunisert mellom ham og klageren. I brevet fra selgeren går det klart frem at det ble stilt spørsmål vedrørende om det fulgte med garasje på den private visningen, og selgeren bekreftet at det ikke fulgte med.

 

Klageren inngikk en avtale med selgeren om kjøp med viten om at det ikke fulgte med garasje, til tross for at det står skrevet i taksten. I salgsoppgaven står det: «Parkering: På felles oppstillingsplass».

 

Innklagede tar kritikk for å ikke ha oppdaget opplysningen i taksten vedrørende garasjen, men er klare på at klageren hadde kjennskap til at det ikke medfulgte garasje før avtalen ble inngått med selgeren.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning som følge av misvisende opplysninger vedrørende om det ved kjøpet fulgte med en garasje.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til takstmannen og selgeren ligger utenfor nemndas mandat å vurdere.

 

Partene er uenige om hvorvidt det ble formidlet muntlig til klagerne at det ikke fulgte med garasje. Spørsmålet i saken er hvorvidt klageren fikk informasjonen vedrørende garasjen før bindende avtale ble inngått. Når det er uenighet mellom partene om slik informasjon ble gitt muntlig, reiser saken bevismessige spørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til de videre spørsmålene saken reiser, herunder hvorvidt det foreligger erstatningsansvar og eventuell utmåling av erstatning.

 

Nemnda bemerker at taksten feilaktig har angitt at garasje medfulgte. I salgsoppgaven under nøkkelinfo er det imidlertid korrekt oppgitt at det medfølger en biloppstillingsplass. Da garasje var et tema før bindende avtale var inngått, burde megleren sørget for å ha inntatt i kjøpekontrakten en uttrykkelig bestemmelse om at biloppstillingsplass – og ikke garasje – medfulgte, alternativt dokumentert dette på annen måte. Megleren kan derfor kritiseres på dette punkt. Nemnda kan imidlertid ikke se at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt da han i salgsoppgaven har opplyst at det var biloppstillingsplass, og klageren har heller ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.